Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Procedura odroczenia obowiązku szkolnego


Procedura odroczenia obowiązku szkolnego

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołkowie

 

 

Podstawa prawna

     Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie  oświaty.

     MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Kancelaria szkoły

     TERMIN: Niezwłocznie po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

     CZAS: Od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00- 15:30

    DOKUMENTY:

    1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

    2. Wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego.

 

   PROCEDURA:

  1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może by odroczone, nie dłużej jednak niż na jeden rok.
  2. W przypadku konieczności odroczenia obowiązku szkolnego należy donieść do sekretariatu szkoły opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej wraz
    z pisemnym wnioskiem.
  3. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie opinii  poradni psychologiczno – pedagogicznej i wniosku rodziców.
  4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego obowiązek szkolny może by odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Dzieci te mogą być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.