Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Program profilaktyki GimnazjumSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

W GOŁKOWIE

ROK SZKOLNY 2017/2018

„ Nauki i umiejętności stają się użytecznymi,

gdy są w praktyce do użytku publicznego zastosowane”

Stanisław Staszic


Program profilaktyki Niepublicznego Gimnazjum  w Gołkowie

 

I. STRUKTURA PROGRAMU

1.PODSTAWA PRAWNA

Program profilaktyki w Niepublicznym Gimnazjum  w  Gołkowie kieruje się celami i zadaniami zawartymi w:

· Statucie Szkoły

oraz zasadami zawartymi w:

· Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

· Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

· Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r., w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

· Konstytucji RP,

· Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75, poz. 468),

· Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),

· Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.,

· Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),

· Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

· Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia programu:

Program powstał, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jego nadrzędnym   celem jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży.

Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych, obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie profilaktyki problemów młodzieży, skonstruowany dla naszej szkoły i dostosowany do jej potrzeb, oparty na diagnozie  /ankietach, obserwacjach, rozmowach/ oraz  stanowiący spójną całość z programem nauczania i programem wychowawczym szkoły, realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły. W ramach realizacji programu profilaktyki, chcemy przygotować młodzież do zdrowego, pozbawionego nałogów twórczego życia. Życia zgodnego ze sobą i z innymi ludźmi.

 

 

Wstęp

            Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza dziecko w świat kultury i wartości moralnych oraz przygotowuje je do uczestnictwa w życiu społecznym. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Szkoła pragnie wspomagać  ucznia w jego pełnym      i integralnym rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości oraz uzewnętrzniać to wszystko, co w młodym człowieku jest cenne, ale ukryte. Szkoła pragnie również chronić młodego człowieka w jego rozwoju przed zagrożeniami i reagować na pojawienie się zachowań ryzykownych. Szkoła pragnie stworzyć warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka.

 

Biorąc pod uwagę nasze obserwacje i wyniki doświadczeń w pracy pedagogicznej, proponujemy realizację następujących celów:

1. Wdrożenie treści profilaktycznych do programu nauczania wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.

2. Poznawanie się wzajemne uczniów oraz budowanie zaufania między nauczycielami a uczniami.

3. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

4. Uczenie zachowań dotyczących kultury dnia codziennego.

5. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.

6. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem.

7. Nauka rozwiązywania sytuacji problemowych i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

8. Poznawanie siebie w aspekcie wyboru przyszłego zawodu.

9. Informowanie o szkodliwości używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania).

10. Pogłębianie wiedzy w zakresie analizy zagrożeń (grupy destrukcyjne, przemoc, media, manipulacje).

11. Uczestniczenie dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań służących poszerzaniu wiedzy i  aktywizujących uczniów.

13. Stworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się i podejmowaniu pracy nad doskonaleniem swojej osobowości, tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole.

14. Upowszechnianie programu w środowisku lokalnym w celu zwiększenia aktywności rodziców we współpracy ze szkołą.

15. Tolerowanie inności.

 

 

 

Metody pracy

·         rozmowy

·         pogadanki

·         dyskusje

·         prelekcje

·         dzielenie się doświadczeniami

·         pokazy

·         konkursy

·         filmy

·         warsztaty

·         ankiety

·         metody aktywizujące – drama, gazetki, rysunek

Formy pracy

·         zbiorowa, grupowa, indywidualna

Uczestnicy programu 

1. Uczniowie

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

3. Rodzice

4. Instytucje samorządowe oraz inne (prowadzące działalność pedagogiczną, wychowawczą, profilaktyczną). Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) wszystkich uczestników programu w:

-  imprezach kulturalnych

-  lekcjach otwartych

-  grach i zabawach rekreacyjno-sportowych.

Monitorowanie

Program zakłada monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole przez cały okres pobytu    w niej wychowanków, a w szczególności:

·         na początku każdego roku szkolnego poprzez diagnozę sytuacji wychowawczej środowiska pierwszoklasistów

·         przez cały okres pobytu uczniów w szkole, poprzez działania mające na celu wczesne rozpoznanie uczniów z grup ryzyka

·         uczniom z grupy ryzyka oraz ich rodzicom szkoła udziela wsparcia  przez udostępnianie im informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą lub kieruje ich do instytucji udzielających takiej pomocy

Zalecenia dla szkolnego programu profilaktyki

·         Organizowanie działań informacyjnych dla:

·         Nauczycieli  dotyczące:

- stanu wychowawczego

- opracowanego programu szkolnej profilaktyki

- realizacji zadań w ramach programu

- opracowanie procedur szkolnych

- współpracy z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej profilaktyki

·         Rodziców dotyczące:

- stanu wychowawczego szkoły (mocne strony, zagrożenia)

- celów i zadań szkolnej profilaktyki,

- zasad uczestnictwa w programach profilaktycznych realizowanych w szkole

- organizacji spotkań wychowawczych z rodzicami (problemowych, tematycznych),

- współpracy z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej profilaktyki,

- zasad interwencji kryzysowej.

·         Uczniów dotyczące:

- stanu wychowawczego szkoły,

- zagrożeń,

- organizacji zajęć pozalekcyjnych,

- zasad uczestnictwa w realizowanych programach profilaktycznych

- osobistego zaangażowania i odpowiedzialności w realizacji programu,

- zawieranie kontraktów,

- zasad interwencji w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

Cel główny Szkolnego Programu Profilaktyki dla wszystkich uczniów:

Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

 prawidłowemu rozwojowi poprzez:

 

·         Ograniczenie i likwidowanie czynników, które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia.

·         Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój.

 

Zadania szkolnego programu profilaktyki

 

·         Organizowanie i planowanie doskonalenia kadry pedagogicznej.

·         Wypracowanie ogólnych zasad i procedur w sytuacjach kryzysowych.

·         Organizowanie przedsięwzięć wspierających prawidłowy rozwój uczniów gimnazjum.

·         Współpraca z samorządem uczniowskim na rzecz wzmacniania we współdecydowaniu o podejmowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.

·         Organizacja współpracy z instytucjami pomocniczymi w środowisku oraz rodzicami.

 

 

 

Struktura i treści programu profilaktyki strategia informacyjno - edukacyjna

·         Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczych problemów wynikających z diagnozy sytuacji szkolnej.

·         Realizowanie tematów związanych z promocją zdrowia na lekcjach wychowania fizycznego, biologii, chemii.

·         Realizacja materiału dydaktycznego z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego  w oparciu o podstawy programowe.

·         Zaplanowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, kuratorem, policjantem.

·         Organizowanie spotkań wychowawczych- problemowych, tematycznych.

·         Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych promujących zdrowy styl życia.

·         Wykorzystanie gazetek ściennych w klasach, na korytarzach oraz gazetki szkolnej do promocji zdrowia.

·         Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

·         Zaplanowanie szkoleń podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki.

·          Udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych.

 

Strategia alternatyw

·         Organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego.

·         Działania cykliczne – udział w wycieczkach, festynach, zawodach, imprezach okolicznościowych.

·         Organizacja współpracy z instytucjami prowadzącymi różnego rodzaju zajęcia o charakterze profilaktycznym na rzecz możliwości uczestniczenia uczniów szkoły (PPP, PCK, Sanepid, kluby sportowe i inne).

 

 

Strategie interwencyjne

·         Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie poradnictwa i terapii (PPP, MOPS, GOPS, POLICJA).

·         Podkreślenie roli Samorządu Uczniowskiego w decydowaniu o sprawach społeczności uczniowskiej.

 

Plan działań profilaktycznych

Działania skierowane do uczniów wszystkich klas:

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Zadania

Działania

odpowiedzialni

termin

Uczniowie znają dokumentację obowiązującą w Niepublicznym Gimnazjum w Gołkowie

 Uczniowie zapoznają się z obowiązującymi regulaminami

Wychowawca zapoznaje uczniów ze:

1.      Statutem Szkoły

2.      Programem Wychowawczym Szkoły

3.      Planem Wychowawczym

4.      Programem Profilaktyki

5.      WSO

6.      Punktowym Systemem Oceniania Zachowania.

7.      Procedurami w sytuacjach kryzysowych

wychowawcy klas

IX

Uczniowie znają konsekwencje  wagarów i łamania zasad obowiązujących w gimnazjum

Przeciwdziałanie wagarom oraz dbałość o dyscyplinę

1.    Nauczyciele sprawdzają obecności na każdej lekcji;

2.    Wychowawcy rozliczają uczniów z opuszczonych godzin lekcyjnych.

3.    Nauczyciele prowadzą ciekawe lekcje metodami aktywizującymi.

4.    Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele  przeprowadzają spotkania informacyjne z rodzicami.

wszyscy nauczyciele

według planu

 

Poznanie warunków rodzinnych i środowiskowych ucznia

1.    Wychowawcy przeprowadzają ankietę diagnozującą.

2.    Zespół wychowawczy sporządza listę uczniów wymagających pomocy.

3.    Wychowawca rozmawia z uczniami.

4.    Wychowawca przeprowadza indywidualne  rozmowy z rodzicami.

5.    Wychowawca przeprowadza wywiady środowiskowe.

6.    Współpracuje z GOPS-em.

Wychowawcy

ZW

IX/X

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z nieprzestrzegania zdrowego trybu życia; rozwija sprawność

fizyczną, podnosi

kondycję zdrowotną.

Propagowanie zdrowego stylu życia (bulimia, anoreksja, zdrowe żywienie, higiena i inne).

1.    Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne wycieczki, rajdy.

2.    Nauczyciele wychowania fizycznego promują sport.

3.    Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań.

4.    Nauczyciele zapewniają możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

5.    Nauczyciele wych. przeprowadzają pogadanki na temat profilaktyki uzależnień.

 

wychowawcy,

nauczyciele wf, biologii i inni,

pielęgniarka.

w trakcie roku szkolnego

Uczeń buduje pozytywne relacje z ludźmi

Poszanowanie i tolerancja dla osób niepełnosprawnych, dla odmienności kultur, zachowań i odmienności między ludźmi.

 

1.    Wychowawcy przeprowadzają pogadanki na temat poprawnej polszczyzny / eliminowanie wulgaryzmów/

2.    Nauczyciele przedmiotów wyświetlają filmy edukacyjne.

wychowawcy klas,

n-le przedmiotów

w trakcie roku szkolnego

 

Współpraca z rodzicami.

1.    Wychowawca:

·         zapoznaje rodziców z Programem Profilaktycznym.

·         Informuje o dostępnych formach pomocy.

·         Wymienia informacje.

·         Organizuje  imprezy szkolne we współpracy z rodzicami.

·         Pedagogizuje rodziców.

·         angażuje rodziców w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań środków zaradczych.

 

Wychowawcy klas,

Specjaliści z PPP

w trakcie roku szkolnego

 

Udzielenie pomocy dzieciom nadpobudliwym, mającym kłopoty w nauce i zachowaniu.

 

1.    Wychowawca, dyrektor:

·         wspiera rodziców w nawiązywaniu kontaktów z poradniami specjalistycznymi.

·         Spotyka się indywidualnie z rodzicami.

·         Spotyka się indywidualnie z uczniami.

·         Współpracuje z kuratorami.

Wychowawcy klas, dyrektor

w trakcie roku szkolnego

 

Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji.

 

1.    Nauczyciele  i dyrektor spotkają się z Radą Rodziców.

2.    Rodzice kontaktują się z nauczycielami podczas indywidualnych konsultacji.

3.    Nauczyciele na bieżąco wzajemnie wymieniają się informacjami.

 

Wychowawcy klas, dyrektor

w trakcie roku szkolnego

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas pierwszych:

Główne zadania do realizacji w klasie pierwszej;

·         Tolerancja wobec uczniów niepełnosprawnych

·         Poznanie uczniów

·         Integracja zespołu klasowego oraz rodziców

·         Wypracowanie form współpracy z rodzicami

·         Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy

·         Profilaktyka uzależnień

·         Kształtowanie postaw wychowawczych

 

Zadania

 

Czynniki ryzyka

             Działania

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Integracja zespołu klasowego.

 

 

Nowe środowisko, kształtowanie

się struktury klasy, nawiązywanie

relacji z uczniami klas starszych,

przejmowanie negatywnych wzorców

zachowań

 

1.    Nauczyciel i uczniowie tworzą kontrakt, który uwzględnia zasady obowiązujące obie strony nauczyciel – uczeń,

2.    Wychowawca przeprowadza godziny wychowawcze służące lepszemu poznaniu się uczniów.

3.     Uczniowie, rodzice i wychowawca ustalają integracyjne wycieczki.

4.    Wychowawca i nauczyciele:

·         pomagają w ustaleniu pozytywnych relacji ze starszymi kolegami

·         Jasno określają obowiązujące w szkole zasady i normy zachowań

·         definiują zachowania niedopuszczalne

·         Promują zachowania pozytywne, obniżają popularność       negatywnych

·         Wypracowują formy współpracy z rodzicami

Uczeń posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia.

 

 

 

 

 

wychowawca klasy I

 nauczyciele

Cały rok

Uczeń potrafi budować pozytywne relacje z ludźmi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich; zapobieganie agresji, tolerancja wobec innych, kształtowanie postaw wychowawczych

 

 

Agresja w stosunku do uczniów i nauczycieli;

nietolerowanie inności

1.      Uczniowie uczestniczą na godzinach wychowawczych  w zabawach rozładowujących stres.

2.      Uczniowie poznają różne sposoby radzenia sobie ze złością.

3.      Nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

4.   Wychowawca systematycznie kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami ucznia z zaburzonym zachowaniem.

5.   Uczniowie mają stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi /klasa integracyjna w sp/

 

 

Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.

Jest tolerancyjny wobec innych.

wychowawca klasy I

pracownik PPP

wychowawca klasy I

 

Zgodnie z Planem Wychowawczym Szkoły  i wg harmonogramu imprez szkolnych

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie;

Brak współpracy w grupie

1.      Uczniowie przygotowują gry i zabawy integracyjne.

2.      Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych

 

Uczeń potrafi współdziałać w zespole

 

Cały rok

Kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Łamanie regulaminu

szkoły ( ubiór, makijaż, kolczyki,

malowanie włosów i paznokci,

opuszczanie terenu szkoły )

1.    Wychowawca, uczniowie i uczniami i rodzice organizują imprezy klasowe w celu bliższego poznania się (wycieczki, andrzejki, klasowa Wigilia, mikołajki).

 

wychowawca klasy I

Wg planu

Wyeliminowanie

wulgaryzmów

u młodzieży

Łamanie regulaminu szkoły

1.      Nauczyciele egzekwują kary za wulgaryzmy zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.

2.      Uczniowie przestrzegają zasad panujących w szkole.

Uczeń stosuje się do zasad kultury języka, dba o kulturę słowa.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie profilaktyki uzależnień

Zażywanie narkotyków, dopalaczy, picie alkoholu, palenie papierosów

1.      Przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wych. , chemii i biologii, wych.- fiz.

2.      Aktywne spędzanie czasu / organizacja zajęć pozalekcyjnych/

 

Uczeń jest asertywny, potrafi przeciwstawić się grupie, potrafi odmówić.

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych używek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas drugich:

Główne zadania do realizacji w klasie drugiej;

·         Tolerancja wobec uczniów niepełnosprawnych

·         Profilaktyka uzależnień

·         Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy

·         Kształtowanie postaw wychowawczych

Zadania

Czynniki ryzyka

Sposób realizacji

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków psychoaktywnych poprzez;

- sztukę odmawiania

- wzajemne wspieranie

- werbalizację potrzeb

 

Uzależnienie uczniów od środków psychoaktywnych

1.    Wychowawca:

·         przeprowadza zajęcia z asertywności.

·         Przeprowadza lekcje o skutkach zażywania środków psychoaktywnych

·         Realizuje na godzinach wychowawczych tematy o systemie wartości, kształtowaniu charakteru.

·         Organizuje spotkania z pedagogiem z PPP

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać (asertywność).

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych. Podejmuje decyzję o ich niezażywaniu

wychowawca klasy II

wszyscy nauczyciele

pracownik PPP

w trakcie całego roku

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez:

- poznawanie swoich mocnych stron

- docenienie wartości własnych sukcesów

 

 

Chęć „bycia dorosłym”

1.      Nauczyciele organizują koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie talentów, umiejętności, uzdolnień.

2.      Nauczyciele promują sukcesy młodzieży (artystyczne, naukowe sportowe) poprzez nagrody, pochwały, informacje w prasie lokalnej.

Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym.

wychowawca klasy II

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

Uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami.

Palenie papierosów, picie alkoholu,

używanie środków odurzających

2.    Nauczyciele:

·         organizują konkursy, wyświetlają filmy o sztuce odmawiania  i  omawiają je.

·         Dostarczają wiedzy uczniom i rodzicom o mechanizmach i skutkach uzależnień

·         Prowadzą programy profilaktyczne lub ich elementy o

tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej

·         Wzmacniają  kontrole w miejscach, w których uczniowie mogą palić papierosy

·         Przygotowują gazetki tematyczne przeciwdziałające uzależnieniom.

·         Omawiają tematykę dbałości o zdrowie na wszystkich zajęciach i przedmiotach.

 

wychowawca klasy II

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich; zapobieganie agresji, tolerancja wobec innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresja w stosunku do uczniów i nauczycieli; nietolerowanie inności

3.      Uczniowie uczestniczą na godzinach wychowawczych  w zabawach rozładowujących stres.

4.      Uczniowie poznają różne sposoby radzenia sobie ze złością.

5.      Nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

6.      Wychowawca systematycznie kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami ucznia z zaburzonym zachowaniem.

Uczniowie mają stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi /klasa integracyjna w sp/

Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.

Jest tolerancyjny wobec innych.

wychowawca klasy II

pracownik PPP

 

Zgodnie z Planem Wychowawczym Szkoły  i wg harmonogramu imprez szkolnych

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas trzecich:

Główne zadania do realizacji w klasie trzeciej;

·         Tolerancja wobec uczniów niepełnosprawnych

·         Podejmowanie przez młodzież decyzji o kierunku swojego kształcenia, czyli pierwszej decyzji zawodowej,

·         Egzamin gimnazjalny

·         Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy

·         Profilaktyka uzależnień

·         Kształtowanie postaw wychowawczych.

 

 

Zadania

Czynniki ryzyka

Sposób realizacji

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, za podejmowane decyzje i zachowania.

Najstarsi uczniowie w szkole- chęć sięgania po przywileje

dorosłych.

Niewłaściwy wybór dalszej drogi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Wychowawca przeprowadza godziny wychowawcze dotyczące właściwych wyborów.

2.    Uczniowie działają w organizacjach szkolnych.

3.    Wychowawca organizuje zajęcia dotyczące poznawania siebie, otwartości na

innych, umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwracania się o pomoc.

Uczeń potrafi rozwijać własne zainteresowania

 

 

Uczeń potrafi radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.

 

wychowawca klasy III

 

w trakcie roku szkolnego

Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go.

 

 Łamanie prawa

1.      Dyrektor organizuje spotkania z policją.

2.      Wychowawca na godzinach wychowawczych uświadamia uczniom, jakie mają obowiązki i jakie są konsekwencje za ich lekceważenie

Uczeń zna własne prawa, potrafi je bronić, ale zna również konsekwencje lekceważenia obowiązków czy łamania prawa

 

Wychowawca klasy III

dyrektor

w trakcie roku szkolnego

Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień poprzez:

-informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień

- zwalczanie mitów na temat uzależnień.

 

Palenie papierosów, picie alkoholu,

zażywanie środków odurzających

1. Uczniowie biorą czynny  udział w godzinach wychowawczych dotyczących tematyki uzależnień.

2. Nauczyciele wyświetlają filmy o uzależnieniach i przeprowadzają dyskusję z uczniami na ten temat na godzinach wychowawczych.

Uczeń jest świadomy odnośnie skutków zażywania środków uzależniających

Wychowawca klasy III

pielęgniarka

dyrektor

w trakcie roku szkolnego

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich; zapobieganie agresji, tolerancja wobec innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agresja w stosunku do uczniów i nauczycieli; nietolerowanie inności

1.      Uczniowie uczestniczą na godzinach wychowawczych  w zabawach rozładowujących stres.

2.      Uczniowie poznają różne sposoby radzenia sobie ze złością.

3.      Nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

4.      Wychowawca systematycznie kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami ucznia z zaburzonym zachowaniem.

5.      Uczniowie mają stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi /klasa integracyjna w sp/

Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.

Jest tolerancyjny wobec innych.

wychowawca klasy III

pracownik PPP

 

Zgodnie z Planem Wychowawczym Szkoły  i wg harmonogramu imprez szkolnych

Przygotowanie  uczniów do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Dokonywanie niewłaściwego wyboru, sugerowanie  się zdaniem innych

1.      Wychowawca, dyrektor organizują spotkania z doradcą  zawodowym, pedagogiem.

2.      Dyrektor z wychowawcą organizują wyjazdy do zakładów pracy.

3.      Uczniowie uczestniczą w Dniach Otwartych Szkół.

4.      Wychowawca, dyrektor udostępnia  aktualne informacje o szkolnictwie ponadgimnazjalnym (gazetki informacyjne, informator).

 

 

Uczniowie dokonują właściwych wyborów

wychowawca klasy III

pracownik PPP

pracownik PUP

dyrektor

w trakcie roku szkolnego

 

 

Oczekiwane efekty działań:

·         wypracowane efekty komunikacji w grupie

·         nabycie wiedzy o szkodliwości środków psychoaktywnych i używek

·         nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo

·         zdobycie wiedzy na temat prawnych i społecznych skutków zażywania środków psychoaktywnych i używek

·         umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami

·         nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia innych ludzi /tolerancja/

·         zdobycie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w życiu

·         nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

 

Procedury oceny skuteczności programu:

- opracowanie narzędzi monitorowania i ewaluacji,

- przeprowadzenie ewaluacji programu,

-  informowanie RP, rodziców o wynikach ewaluacji programu,

- wprowadzanie zmian.

 

Ewaluacja

Program zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów przed i po zakończeniu ich nauki w szkole przez:

·         ankiety (diagnozę wstępną i końcową badanego zjawiska);

·         wskaźniki ilościowe (aktywność uczniów na kołach  zainteresowań, imprezach klasowych i szkolnych, w konkursach, itp.);

·         wskaźniki jakościowe (zaangażowanie uczniów w działalność szkoły- dzienniki zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych, sprawozdania z działalności kół i organizacji szkolnych, prezentacje multimedialne z Dnia Sukcesu);

·         obserwacja oraz rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami (pozyskanie informacji zwrotnej);

·         analiza niepowodzeń szkolnych – uzasadnień ocen nagannych z zachowania na   I półrocze i koniec  roku szkolnego /karta monitorująca punktację z zachowania/.

·         analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej (dzienniki lekcyjne, zeszyt uwag klasy).