Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Program wychowawczy

 

Szkolny Program Wychowawczy

Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie

zaplanowany do realizacji na lata 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne programu

Ø  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Ø  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 poz. 977).

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Ø  Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249).

Ø  Statut Gimnazjum w Gołkowie.

 

I. Wstęp

Program wychowawczy szkoły jest dokumentem, który określa działalność edukacyjną placówki w zakresie wychowania, realizowaną przez wszystkie osoby zaangażowane w pracę wychowawczą szkoły. Jest to zaplanowana praca nad formowaniem osobowości młodego człowieka, to stymulowanie jego rozwoju emocjonalnego i społecznego, rozumianego jako współpraca i współistnienie w grupie społecznej, w taki sposób, który umożliwia rozwój i realizację własnych potrzeb.

Program Wychowawczy Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie został opracowany na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji wychowawczej gimnazjum przy użyciu następujących narzędzi:

- rozmowy indywidualne, wywiady – prowadzone z rodzicami przez nauczycieli, wychowawców,

- obserwacja zachowań uczniów na przerwach, lekcjach, podczas zajęć pozalekcyjnych, a także na wycieczkach i imprezach

  pozaszkolnych prowadzona na bieżąco przez wychowawców i nauczycieli,

- analiza dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej:

1. dzienniki lekcyjne,

3. klasowe zeszyty uwag.

Program wychowawczy naszej szkoły opisuje w sposób całościowy treści i działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ucznia oraz służy urzeczywistnieniu wizji naszego gimnazjum. Jest elastyczny i otwarty, modyfikowany w zależności od potrzeb. Treści  wychowawcze zawarte w niniejszym programie przewidziane są do realizacji w ciągu trzyletniej nauki w gimnazjum, a jego realizatorami są wszyscy pracownicy szkoły w dostępnym sobie zakresie działania. W oparciu o program wychowawczy szkoły, wychowawcy opracowują plany wychowawcze na dany rok szkolny, które mają służyć realizacji zamierzonych celów wychowawczych.

 

II. Misja i Wizja szkoły

  MISJA SZKOŁY:

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

Nasza szkoła:  to Przyjaciel, który pozwala nam rozwinąć skrzydła, uczy szacunku i wychowuje; to drugi Dom, który poszerza nasze horyzonty i wyobraźnię;  to bezpieczny i bajkowy azyl, który uczy nas dokonywać samodzielnych wyborów; to miejsce, w którym codziennie stajemy się wielkimi odkrywcami nowych przygód.

·         jesteśmy szkołą twórczą, wspierającą indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijamy talenty i pogłębiamy zainteresowania,

·         zmierzamy ku nowoczesności, nieustannie poprawiając warunki nauki i pracy,

·         jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami, przynoszącą wzajemne korzyści,

·         posiadamy wsparcie i zrozumienie dla działań dydaktyczno-wychowawczych,

·         mamy dobre relacje z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wspierać szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania,

·         mamy na względzie dobre stosunki międzyludzkie i właściwą komunikację społeczną,

·         dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, która gwarantuje przy współpracy z uczniami osiągnięcie zakładanych celów.

  WIZJA SZKOŁY:

·         Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

·         Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka.

·         Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące.

·         Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań.

·         Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.

·         Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

·         Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

·         Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu oraz postawy patriotyczne.

·         Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

·         Twórcza kadra nauczycielska, stale dokształcająca i doskonaląca się, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

·         Nauczyciele diagnozują osiągnięcia edukacyjne uczniów na różnych etapach ich kształcenia.

·         W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji.

·         Szkoła udziela profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Celem głównym kształcenia i wychowania w naszej szkole jest ukształtowanie człowieka aktywnego, otwartego oraz samodzielnego.

·         Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska.

III. Model absolwenta:

Absolwent Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie:

·         zna i stosuje zasady życia społecznego,

·         potrafi się uczyć,

·         dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·         posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·         jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·         rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·         szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·         jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·         cechuje go wysoka kultura osobista,

·         pamięta o przeszłości,

·         dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·         zna i respektuje prawa człowieka, jest tolerancyjny i otwarty na innych,

·         jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych

Dyrektor szkoły:

- stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

- dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

- współpracuje z podmiotami i instytucjami wspomagającymi szkołę w realizacji zadań wychowawczych,

- nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczego,

- współpracuje z zespołem wychowawców, rodzicami oraz samorządem uczniowskim,

Rada Pedagogiczna:

- opracowuje i zatwierdza program wychowawczy szkoły,

- uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczego,

- uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły oraz w ewaluacji szkolnego programu wychowawczego.

Wychowawcy klas:

- dbają o pozytywne relacje osobowe z uczniami, są odpowiedzialni za proces wychowawczy powierzonych im wychowanków,

- opracowują plan pracy wychowawczej z naciskiem na integrację zespołu klasowego, dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptację   każdego ucznia w klasie,

- ściśle współpracują z rodzicami uczniów, nauczycielami  i dyrekcją szkoły,

- zapoznają uczniów z obowiązującymi dokumentami w szkole, obowiązkami ucznia oraz zasadami BHP,

- na początku każdego roku szkolnego dbają o wybór samorządu klasowego,

- przygotowują z uczniami według grafiku imprezy szkolne i okolicznościowe apele szkolne,

- permanentnie podnoszą posiadane kompetencje wychowawcze.

Nauczyciele przedmiotów:

- włączają się aktywnie w realizację poszczególnych zakresów wychowawczych szkoły,

- bezwzględnie reagują na wszystkie przejawy naruszania przez uczniów ogólnie przyjętych norm,

- starają się tak organizować pracę lekcyjną, aby sprzyjała kształtowaniu atmosfery zaufania, współpracy i wzajemnej tolerancji,

- doskonalą kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie działań wychowawczych.

 

Rada Rodziców:

- reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły,

- uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy szkoły,

- współpracuje z dyrekcją szkoły oraz Radą Pedagogiczną w zakresie wychowania i kształcenia młodzieży,

- uczestniczy w ważnych dla społeczności szkolnej wydarzeniach (apele, uroczystości itp.).

Rodzice:

- zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki,

- poznają zadania i zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w danej klasie i szkole,

- współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

- pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy (wywiadówki, spotkania indywidualne),

- biorą czynny udział w imprezach i uroczystościach okolicznościowych organizowanych w szkole,

- kształtują właściwy wizerunek szkoły i nauczyciela.

 

Samorząd Uczniowski:

- reprezentuje społeczność uczniowską i inicjuje działania dotyczące życia uczniów,

- jest animatorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,

- wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

V. Cele programu

1. Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów.

2. Kształtowanie postaw prospołecznych. Promowanie kultury osobistej, szacunku i tolerancji.

3. Przygotowanie uczniów do świadomego pełnienia odpowiednich ról w rodzinie i społeczeństwie.

4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

5. Propagowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych.

6. Prowadzenie bieżącej współpracy z rodzicami ucznia.

 

VI. Formy realizacji

Zadania wychowawcze realizowane będą w ramach:

 • zajęć z wychowawcą,
 • zajęć edukacyjnych,
 • zajęć pozalekcyjnych ( koła zainteresowań, zespoły wyrównawcze itp.),
 • różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły (apele, rocznice i uroczystości związane ze świętami narodowymi),
 • wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,
 • konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych przygotowywanych przez uczniów na terenie szkoły,
 • wyjść do placówek kulturalnych (wyjazdy do teatru, muzeum, kina),
 • indywidualnej pracy psychologiczno-pedagogicznej z uczniem,
 • akcji charytatywnych (wolontariat),
 • zawodów i imprez sportowych,
 • samopomocy uczniowskiej,
 • stałego uaktualniania strony internetowej promującej naszą szkołę;
 • współpracy z rodzicami, która obejmuje:

- kontakt natychmiastowy w niepokojących przypadkach wychowawczych (telefoniczny, listowny);

- kontakt stały podczas zebrań, okresowych wywiadówek i konsultacji;

- stały kontakt i współdziałanie z Radą Rodziców.

·         współpracy z instytucjami:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

- Komendą Policji,

- podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne,

- placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

 

VII. Obszary oddziaływań wychowawczych

 

Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczniów

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły

 

1. Diagnozowanie stanu bezpieczeństwa w szkole.

2. Dbanie o bezpieczeństwo ucznia podczas zajęć lekcyjnych i przerw śródlekcyjnych.

3. Pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw.

4. Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi dokumentami regulującymi pracę szkoły (statut, program wychowawczy i profilaktyczny, WSO, regulaminy, przepisy BHP itp.) 

5. Przestrzeganie zasad współżycia w społeczności placówki

określonych w statucie i regulaminach szkoły.

6. Przestrzeganie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.

7. Uczenie zasad udzielania pierwszej pomocy.

8. Przeciwdziałanie demoralizacji – współpraca z odpowiednimi instytucjami, np. policja, PPP.

9. Kontrolowanie zachowań uczniów poprzez:

- kontrolę frekwencji w klasie,

- bieżącą kontrolę uwag w zeszycie wychowawcy, w celu udokumentowania   zachowań i podjęcia stosownych działań.

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciel Edb

 

 

 

cały rok szkolny

 

wrzesień

 

 

 

 

na bieżąco

cały rok szkolny

 

 

 

 

na bieżąco

 

Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie i w szkole

1. Pomoc nowoprzybyłym uczniom w adaptacji do nowych warunków:

- zapoznanie uczniów i ich rodziców z dokumentami szkoły,

- zajęcia integracyjne.

2. Kształtowanie postawy koleżeństwa i prawidłowego komunikowanie się.

3. Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych.

4. Zaspokojenie potrzeb współdziałania.

5. Rozbudzanie otwartości na drugiego człowieka.

6. Uświadomienie uczniom konieczności własnego wkładu w rozwój i integrację klasy.

7. Pogłębianie wiedzy o swojej klasie i poczucia współodpowiedzialności.

8. Mobilizowanie uczniów do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły.

 

 

 

 

 

Wychowawca klasy

Wszyscy nauczyciele

 

wrzesień

 

 

praca ciągła

 

cały rok szkolny

 

Rozpoznawanie potrzeb wychowawczych uczniów oraz kształtowanie ich postaw wychowawczych

 

 

1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w szkole poprzez:

- obserwację,

- rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami,

- analizę dokumentów szkolnych.

2. Poznanie poglądów, przekonań, potrzeb oraz zainteresowań uczniów w celu lepszego planowania pracy wychowawczej w klasie i w szkole.

3. Uwzględnianie w planach wychowawczych tematów istotnych dla młodzieży.

 

 

Dyrektor szkoły

 

Wszyscy nauczyciele

Wychowawca klasy

 

 

praca ciągła

 

cały rok szkolny

 

 

wrzesień

 

Rozwijanie umiejętności

wypowiadania się

i wyrażania własnych poglądów

1. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi uczniów.

2. Tworzenie sytuacji sprzyjających swobodnemu wypowiadaniu się, dyskusji.

3. Rozwijanie umiejętności argumentowania, bronienia własnego zdania oraz wyrażania własnych opinii w sposób akceptowany społecznie.

4. Kształtowanie umiejętności słuchania innych osób.

5. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

6. Rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji.

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

praca ciągła

 

cały rok szkolny

 

Wspomaganie

wszechstronnego

rozwoju ucznia

1. Realizacja zadań ujętych w podstawach programowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów.

2. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia poprzez różnorodne formy i metody pracy oraz zróżnicowanie wymagań w stosunku do uczniów zdolnych, jak i mających trudności w nauce.

a. praca z uczniem słabym i zaniedbanym wychowawczo:

- indywidualizacja pracy na lekcjach,

- objęcie uczniów zajęciami wyrównawczymi,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- angażowanie w życie szkoły,

- objęcie opieką uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- wzmacnianie pozycji ucznia przez wskazanie mocnych stron,

b. praca z uczniem zdolnym w celu pełnego rozwoju jego osobowości:

- indywidualizacja pracy na lekcjach,

- motywowanie uczniów do samorozwoju,

- zachęcanie do brania udziału w konkursach, olimpiadach,

- angażowanie w życie szkoły,

- wdrażanie do samooceny z uwzględnieniem sukcesów i porażek oraz mocnych i słabych stron.

3. Objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów z różnymi dysfunkcjami.

4. Organizowanie olimpiad, konkursów przedmiotowych i artystycznych.

5. Organizowanie zajęć rewalidacyjnych, kół zainteresowań, zajęć wyrównawczych, sekcji sportowych.

6.  Organizowanie wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina, teatru i innych ośrodków kultury i sztuki.

7.  Stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy – wdrażanie do samokształcenia.

8. Pomoc w realizacji projektów edukacyjnych.

9. Kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji (w tym multimedialnych).

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

Upowszechnienie czytelnictwa

1.Rozwijanie zainteresowań czytelniczych poprzez indywidualny kontakt nauczyciela biblioteki szkolnej z uczniami, realizację programu naprawczego czytelnictwa.

2.Wzbogacenie zasobu książek dla młodzieży w bibliotece szkolnej.

Nauczyciel biblioteki

Wychowawcy

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Rozwijanie kompetencji informatycznych

1.Rozwijanie umiejętności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

2.Umiejętność wyszukiwania, selekcji, porządkowania i oceniania informacji.

 

3.Wykorzystywanie wiedzy w nowych sytuacjach.

 

4.Integrowanie technologii z kształceniem i własnym rozwojem.

 

Nauczyciel informatyki

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

Kształtowanie postaw prospołecznych. Promowanie kultury osobistej, szacunku i tolerancji

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

Rozwijanie samorządności

uczniowskiej

 

1. Organizacja życia uczniowskiego zgodnie z  procedurami demokratycznymi poprzez wybory do samorządu uczniowskiego wg przyjętego regulaminu.

2. Rozwijanie zdolności organizacyjnych oraz umiejętności pracy w zespole poprzez promowanie imprez przygotowanych przez uczniów.

3. Rozwijanie i propagowanie wolontariatu na terenie szkoły i poza nią.

 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

 

 

 

 

wrzesień

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

Stworzenie uczniom warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

 

1. Nagradzanie wychowanków udzielających się na rzecz społeczności szkoły i środowiska lokalnego.

2. Zainicjowanie przez wychowawców pomocy koleżeńskiej w nauce – koordynacja działań.

3. Organizowanie różnych form pomocy dla uczniów znajdujących się w gorszej sytuacji materialno-bytowej.

4. Integracja społeczności szkoły poprzez ich wspólny udział w spotkaniach grupowych, imprezach i wyjściach poza placówkę.

5. Współudział uczniów w tworzeniu zasad regulujących życie w placówce.

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Socjoterapeuta

 

Opiekunowie samorządu uczniowskiego

 

czerwiec

 

 

 

cały rok szkolny

 

Kształtowanie prawidłowych

relacji interpersonalnych,

umiejętności rozwiązywania

konfliktów.

 

1. Uczenie młodzieży właściwej formy prowadzenia dialogu.

2. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych.

3. Uczenie młodzieży panowania nad emocjami.

4. Propagowanie i nagradzanie kultury osobistej wychowanków, postawy otwartości i życzliwości wobec innych.

5. Uczenie zasad i norm dobrego kontaktu oraz budowanie właściwych relacji wychowawca-uczeń, rodzic-uczeń, uczeń-uczeń.

6. Natychmiastowa reakcja na zaistniały konflikt. Wprowadzanie mediacji.

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

 

Przeciwdziałanie agresji

i przemocy

1. Diagnozowanie występowania agresji w klasie i w szkole.

2. Uświadomienie przyczyn agresji i jej rodzajów.

3. Wyrabianie postawy radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

4. Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych uczuć.

5. Uświadomienie następstw i zagrożeń wynikających z działania agresywnego.

6. Kształtowanie postawy asertywności.

7. Propagowanie wzorów, postaw do naśladowania.

8. Organizowanie spotkań z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich.

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych osób

1. Kształtowanie poglądów i postaw wobec bieżących problemów społecznych.

2. Nauka odpowiedzialności za siebie i za grupę.

3. Nauka kulturalnego zwracania się o pomoc, zapobieganie postawy roszczeniowej.

4. Wyrabianie w uczniach wrażliwości, życzliwości, rzetelności i odpowiedzialności:

- praca nad własnym charakterem, poszanowanie godności własnej i drugiego człowieka.

 

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Kształtowanie kultury

osobistej

1. Propagowanie zasad savoir – vivre.

2. Podnoszenie poziomu znajomości zasad dobrego zachowania.

3. Wyrabianie szacunku dla osób dorosłych.

4. Dbanie o higienę osobistą, strój uczniowski.

5. Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność.

6. Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych.

7. Propagowanie kultury słowa wśród uczniów.

8. Stosowanie zasad dobrego komunikowania się.

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Higienistka szkolna

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Kształtowanie naturalnej

akceptacji i odmienności

drugiego człowieka

1. Umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełnego rozwoju społecznego wspólnie z rówieśnikami.

2. Integracja uczniów z niepełnosprawnymi rówieśnikami na szczeblu klasowym i szkolnym.

3. Wyrabianie u uczniów zdolności dostrzegania potrzeb innych ludzi.

4. Rozwijanie akceptacji dla trudności i ograniczeń innych ludzi.

5. Rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole i nawiązywania pozytywnych kontaktów międzyludzkich w poszanowaniu odrębności kultury.

6. Kształtowanie wśród uczniów postawy akceptacji i tolerancji:

- nauka tolerowania inności, odmienności,

- rozwijanie empatii,

- wyzwalanie gotowości niesienia pomocy.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

Przygotowanie uczniów do świadomego pełnienia odpowiednich ról w rodzinie i społeczeństwie

 

 

Pogłębianie wiedzy

o samym sobie

1. Kształtowanie umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.

2. Uświadomienie uczniom ich własnych dążeń, ograniczeń i poczucia własnej wartości.

3. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie.

4. Nauka dokonywania własnej samooceny.

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Rozwijanie umiejętności

rozwiązywania problemów

związanych z okresem

dojrzewania

1. Diagnoza samopoczucia uczniów w klasie i szkole.

2. Kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych.

3. Dostarczenie uczniom wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, uczenie technik relaksacyjnych i ćwiczeń antystresowych.

4. Przekazanie informacji na temat instytucji  oraz osób, do których należy zgłosić się w razie problemów i trudności.

5. Ścisła współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

 

 

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

I półrocze

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Pogłębienie wiedzy związanej

z funkcjonowaniem rodziny,

miłością i przyjaźnią

1. Pomoc w rozumieniu roli małżeństwa i rodziny w życiu człowieka.

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

3. Ukazywanie wartości rodziny w życiu człowieka, wzmacnianie prawidłowych relacji młodzieży z rodzicami, podnoszenie autorytetu rodziny.

4. Pomoc we właściwej ocenie związków emocjonalnych między osobami (od zauroczenia poprzez fascynację do zakochania).

5. Przygotowanie młodzieży do pełnienie ról małżeńskich i rodzicielskich.

 

 

Wychowawcy klas nauczyciel biologii

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Przygotowanie

uczniów do podjęcia trafnej decyzji

edukacyjnej i zawodowej

1. Zapoznanie uczniów i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

2. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.

3. Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji.

4. Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy na temat możliwości dalszej edukacji, formach spędzania wolnego czasu, formach aktywności społecznej, perspektywach życiowych.

5. Pomoc uczniom w pogłębieniu wiedzy o interesujących ich zawodach.

6. Zapoznanie uczniów ze strukturą szkolnictwa ponadgimnazjalnego.

7. Zapraszanie przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych w celu  zapoznania z ofertą kształcenia.

8. Organizowanie spotkań, warsztatów mających na celu udzielenie pomocy w wyborze dalszej drogi kształcenia.

9. Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swojego stanu zdrowia a wymaganiami konkretnego zawodu.

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

Wszyscy nauczyciele

wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

II półrocze

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

 

Zadania

                 Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

 

Budowanie pozytywnego

obrazu szkoły poprzez

kultywowanie i tworzenie jej

tradycji

1. Organizowanie uroczystości zgodnych z kalendarzem szkolnym.

2. Prowadzenie strony internetowej szkoły.

3. Dbanie o wystrój szkoły oraz klasopracowni (gazetki, tablice informacyjne itp.).

4. Organizowanie wystaw prac uczniów.

5. Promowanie szkoły w środowisku poprzez uczestniczenie w imprezach środowiskowych organizowanych przez szkołę oraz organizacje gminne.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym (urzędy, instytucje, organizacje itp.)

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

Kształtowanie więzi z krajem

ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa narodowego

1. Organizowanie uroczystości upamiętniających ważne wydarzenia w historii naszego kraju (apele).

2. Kształtowanie u młodzieży szacunku dla symboli narodowych.

3. Propagowanie wśród uczniów znaczenia Polski w Europie i na świecie, zwłaszcza na lekcjach historii, WOS i językach obcych.

4. Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej poprzez organizowanie wycieczek np. do muzeów.

5. Organizowanie wycieczek krajoznawczych do ciekawych zakątków naszego kraju mających na celu zwrócenie uwagi na piękno własnego kraju.

6. Kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Wychowawcy klas

Nauczyciele historii, WOS, geografii, języków obcych

 

 

 

cały rok szkolny

 

Kształtowanie poczucia

przynależności do „małej ojczyzny”

1. Rozbudzenie potrzeby uczestnictwa w wydarzeniach publicznych poprzez  dyskusje na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie.

2. Zapoznanie uczniów z historią  regionu.

3. Rozwijanie wśród uczniów uczucia szacunku do historii i tradycji regionu.

4. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz konkursów wiedzy o regionie.

5. Udział w kulturalnym życiu gminy.

6. Udział w Manewrach Patriotycznych.

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciele historii, WOS, geografii

 

 

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Kształtowanie tożsamości

europejskiej

1. Pogłębianie wiedzy o geografii, kulturze i historii państw europejskich.

2. Udział w konkursie Dzień św. Patryka

 

wszyscy nauczyciele

 

nauczyciele języków obcych

wychowawcy klas

cały rok szkolny

 

II półrocze

Propagowanie postaw prozdrowotnych i ekologicznych

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

 

Rozwijanie odpowiedniej postawy ucznia wobec zdrowia własnego i innych osób

1. Prowadzenie działań wychowawczych w kierunku dbania o czystość w naszej szkole.

2. Wdrażanie do dbałości o higienę własną i otoczenia (zajęcia z higienistką szkolną, kontrola zmiany obuwia itp.).

3. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

- uczenie nawyków zdrowego odżywiania i prawidłowej organizacji czasu wolnego,

- różnorodność zajęć sportowych,

- organizację zawodów sportowych i konkursów o tematyce prozdrowotnej,

- przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych związanych z edukacją prozdrowotną oraz profilaktyką.

4. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia oraz współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

5.  Realizacja projektu „Trzymaj formę”.

6. Prezentacja prac plastycznych i plakatów promujących zdrowy styl życia.

7. Włączenie się w ogólnopolskie akcje i kampanie społeczne np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” itp.

 

Higienistka szkolna

Nauczyciele wf-u

Wychowawcy klas

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

II półrocze

 

 

wg kalendarza

 

Zapobieganie patologiom

i uzależnieniom

1. Diagnoza podstawowych zagrożeń w szkole w celu podjęcia odpowiednich działań.

2. Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z okresem dojrzewania.

3. Organizowanie  spotkań ze specjalistami na temat zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

4. Dostarczenie informacji uczniom i ich rodzicom na temat konsekwencji prawnych związanych z zażywaniem substancji uzależniających.

6. Informowanie uczniów i ich rodziców o obowiązujących procedurach oraz o metodach współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

7. Udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców w przypadku zażywania środków psychotropowych i substancji psychoaktywnych.

8. Pedagogizacja rodziców – organizowanie wykładów, indywidualnych konsultacji dla rodziców poruszających problem uzależnienia.

9. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy.

10 Realizacja zagadnień zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki.

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Higienista szkolna

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciel

 

 

 

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

 

 

Pogłębianie świadomości

ekologicznej oraz kształtowanie szacunku do środowiska naturalnego

1. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska:

- Udział w akcji „Sprzątanie świata”,

- Wpajanie nawyku segregacji śmieci,

- Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

2. Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.

3. Wyjazdy do okolicznych parków narodowych i rezerwatów przyrody.

4. Pielęgnacja zieleni wokół budynku szkolnego.

5. Realizacja projektów edukacyjnych (prowadzenie badań przyrodniczych w zakresie czystości wód, badania poziomu hałasu, czystości powietrza, gleby itp.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

 

Nauczyciele biologii, geografii

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Prowadzenie bieżącej współpracy z rodzicami ucznia

 

Zadania

Sposoby realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

 

Zapoznanie rodziców ze środowiskiem szkolnym

1. Analiza sytuacji rodzinnej ucznia (wywiady środowiskowe, indywidualne rozmowy).

2. Zapoznawanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, statut, program wychowawczy i profilaktyczny, procedury itp.)

3. Zapoznanie rodziców z różnego rodzaju formami pomocy:

- stypendia,

- pomoc materialna,

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

4. Przekazywanie wartości i tradycji w rodzinie: wspólne świętowanie, spędzanie czasu wolnego itp.

5. Bieżące informowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki i postępy w nauce, zachowanie, osiągnięcia sportowe).

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

wrzesień

 

 

 

 

 

na bieżąco

cały rok szkolny

 

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

1. Zapoznanie rodziców z tematyką trudności wychowawczych.

2. Pedagogizacja rodziców – organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych instytucji w tym zakresie.

3. Zapoznanie rodziców z zagrożeniami współczesnego świata (używki, dopalacze, narkotyki, sekty, cyberprzemoc itp.).

4. Ustalenie sposobów współpracy w zakresie egzekwowania przez uczniów obowiązków szkolnych.

5. Bieżący kontakt z wychowawcą klasy i dyrektorem w przypadku rozwiązania trudności szkolnych.

6. Wskazanie instytucji i osób świadczących pomoc w sytuacjach trudnych.

7. Pomoc w nawiązaniu współpracy z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

 

 

 

Wychowawcy klasy

 

 

 

praca ciągła

cały rok szkolny

 

Wskazywanie dalszych możliwości kształcenia dziecka, pomoc w wyborze dalszej oferty edukacyjnej

 

1. Zapoznanie z założeniami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

2. Zapoznanie z systemem kształcenia ponadgimnazjalnego oraz ofertami szkół ponadgimnazjalnych.

3. Dostarczenie wiedzy na temat lokalnego rynku pracy.

4. Indywidualne konsultacje na temat wyboru dalszej drogi kształcenia dziecka.

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

wrzesień

 

 

II półrocze

 

Włączanie rodziców w życie szkoły

1. Współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i ogólnoszkolnych.

2. Współudział w tworzeniu zasad regulujących życie szkoły.

3. Współpraca z dyrekcją i nauczycielami w rozwiązywaniu bieżących problemów szkoły.

4. Organizowanie zebrań dla rodziców (klasowe i szkolne).

5. Bieżący kontakt rodziców z wychowawcą klasy. Rozmowy indywidualne i systematyczne konsultacje z rodzicami.

6. Pedagogizacja rodziców.

7. Dbanie o wizerunek szkoły, promocja szkoły w środowisku.

8. Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci (listy pochwalne).

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawca klas

 

 

 

cały rok szkolny

           

 

 

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 

Temat uroczystości

Odpowiedzialny

Termin realizacji

1. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2016/2017

 

K. Bąkowski

K. Aranowski

 

1 IX 2016

 

2. Otrzęsiny klasy pierwszej

Wychowawcy klas I, II

IX 2016

3.Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Papieski

R. Szymańska

E. Moczkowska

X 2016

 

4. Narodowe Święto Niepodległości

Krystian Bąkowski

 

5. Kiermasz bożonarodzeniowy

Koło dziennikarskie

grudzień 2016

6. Mikołajki

E. Moczkowska

6 grudnia 2016

7. Jasełka

n-le szkoły podstawowej

XII 2016

8. Walentynki

SU

luty 2017

9. Dzień Kobiet

SU

marzec 2017

10. Dzień Ziemi

K. Aranowski

IV 2017

11. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja - apel

K. Bąkowski

V 2017

12. Dzień Dziecka/ Dzień Sportu

wychowawcy klas, D. Gmiński, K. Głuszek

 VI 2017

13.Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

E. Dzieniszewska

K. Aranowski

R. Szymańska

VI 2017

 

VIII.EWALUACJA

Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego będzie dokonana po upływie trzech lat kształcenia gimnazjalnego. W trakcie wdrażania programu dopuszcza się fragmentaryczne sprawdzanie osiągnięć dotyczących realizacji wyżej przedstawionego programu, zgodnie z przyjętymi zadaniami szkoły, przez Radę Pedagogiczną.

Sposoby ewaluacji:

1. rozmowy,

2. obserwacja,

3. wywiad,

4. analiza dokumentacji,

5. inne, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną.

Program wychowawczy jest znany wszystkim członkom społeczności szkolnej, wszyscy są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji.

 

Opracował Zespół Wychowawczy

 

 

 

 

Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców.