Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Program wychowawczy

 

 

PROGRAM   WYCHOWAWCZY

 Niepublicznego Gołkowie

 Rok szkolny 2018/2019


 

 SZKOŁA ma być instytucją demokratyczną, miejscem dla rzetelnej nauki

 i tolerancji, bliska i przyjazna dzieciom, ciekawa i otwarta – jako centrum kultury dla danej okolicy.

Szkoła – wspólnotą nauczycieli i uczniów w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

 

Hasło naszej szkoły: 

 
   
„PRZYJAZNA SZKOŁA – pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się względem siebie jak przyjaciele”

 
   

Pracujemy, aby nasi wychowankowie w przyszłości byli: kulturalni, mądrzy, inteligentni, dobrzy i wartościowi, uczciwi, zaradni, otwarci na świat, odpowiedzialni za siebie i innych, tolerancyjni, dbający o zdrowie, komunikatywni.

Zasady wiodące w wychowaniu szkolnym:

 

 kreatywność
rzetelna wiedza

komunikatywność
patriotyzm
kultura osobista
zainteresowania

tolerancja

               
     
       
 
       
 
 
1.     Podstawowa zasada w wychowaniu to poprawne relacje na linii: uczeń – nauczyciel – rodzice.

Położenie nacisku na wykrywanie, zapobieganie i niwelowanie przypadków zagrożeń i niedostosowania społecznego, udzielanie pomocy uczniom najbardziej potrzebującym.

2.     Zdrowa, trzeźwa i spójna wewnętrznie rodzina oraz wspierająca ją we wszystkich działaniach szkoła – najwyższą wartością wychowawczą i gwarancją na uzyskanie pozytywnych efektów w dziedzinie zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i pracy nad własnym charakterem, osobowością.

3.     Polska – jako pojęcie i symbol, w którym mieści się historia, kultura i tradycja.

      Gołkowo i gmina Górzno jako „Mała Ojczyzna” oraz szkoła i jej tradycje są podmiotem szczególnego szacunku, pamięci    

     i  zobowiązania.

4.     Cała społeczność szkolna pamięta o przestrzeganiu statutu i wewnętrznych regulaminów szkoły (prawa i obowiązki).

5.     Obowiązuje poprawny, kulturalny język polski, pozbawiony nadmiernej potoczności, wulgaryzmów oraz niepotrzebnych zapożyczeń.

  

Wstęp

 

                Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza dziecko w świat kultury i wartości moralnych oraz przygotowuje je do uczestnictwa w życiu społecznym. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Szkoła pragnie wspomagać  ucznia w jego pełnym i integralnym rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości oraz uzewnętrzniać to wszystko, co w młodym człowieku jest cenne, ale ukryte. Decydującą rolę w procesie nauczania i wychowania odgrywają relacje osobowe między nauczycielem i uczniem. To, kim jest nauczyciel, decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu przez ucznia słów, które są do niego  kierowane. Tak pojęty proces wychowania stawia przed nauczycielem duże wymagania. Pragniemy, by wychowawca wskazywał swojemu uczniowi kim może być, jak może rozwinąć w sobie to, co w nim najwartościowsze i co pomoże mu w pełni stać się człowiekiem.

Założenia

W pracy dydaktyczno – wychowawczej należy szczególnie zwracać uwagę na:

 

1.    Poziom wiedzy merytorycznej oraz praktycznych umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy:

-       nacisk na uczenie się, rozwijanie umiejętności myślenia, poszukiwania, działania, doskonalenia się, komunikacji i współpracy;

-       kształcenie umiejętności kluczowych.

2.    Udział w konkursach, zawodach i olimpiadach (promocja ucznia zdolnego).

3.    Indywidualizacja nauczania (praca z uczniem słabszym, rozwój ucznia zdolnego):

-       zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia pozalekcyjne.

4.    Szukanie przyczyn niepowodzeń szkolnych:

-       diagnozowanie, łagodzenie stresów i napięć (współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną).

5.    Wdrożenie treści wychowawczych do programu nauczania wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.

6.    Wprowadzenie treści wychowawczych do pracy samorządów szkolnych.

7.    Aktywizowanie nauczycieli, rodziców i uczniów i kształtowanie właściwych postaw na rzecz szkoły.

8.    Upowszechnianie programu w środowisku lokalnym.

 Uczestnicy programu

 

1.    Uczniowie.

2.    Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

3.    Rodzice.

4.    Instytucje samorządowe oraz inne (prowadzące działalność pedagogiczno-wychowawczą).

 

Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) wszystkich uczestników programu w:

-       spotkaniach dyskusyjnych,

-       imprezach kulturalnych,

-       lekcjach otwartych,

-       grach i zabawach rekreacyjno-sportowych.

  

Diagnoza środowiska szkolnego

 

            Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie jest niewielką szkołą, co w połączeniu z przyjaznym i bezpiecznym otoczeniem sprawia, iż stwarza ona  naszym dzieciom duże poczucie bezpieczeństwa.  Uczniowie naszej szkoły  mieszkają na wsi lub w małych miasteczkach a zatem dostęp do korzystania z różnych propozycji ośrodków kulturalnych jest utrudniony. Spora część rodziców utrzymuje się z pracy we własnym gospodarstwie rolnym o areale najczęściej do 10 ha, dlatego niektóre dzieci  czas wolny od zajęć lekcyjnych przeznaczają na pomoc rodzicom w gospodarstwie. Wykształcenie rodziców – często zawodowe, może również być przyczyną braku aspiracji naukowych, ale może również wpływać motywująco.

Przeprowadzone ankiety wykazały, że uczniowie mają zaniżoną samoocenę, nie zawsze potrafią korzystać z różnych źródeł wiedzy. Nie wykazują zainteresowania historią i tradycjami regionu, nie mają świadomości możliwości wpływania na stan degradacji środowiska.

Sytuacja materialna wielu rodzin sięga granic ubóstwa. Szkoła jest jedynym ośrodkiem kultury na terenie graniczących ze sobą trzech wsi, dlatego też stara się pozyskiwać środki na działalność pozalekcyjną, pozwalającą rozwijać różne zainteresowania i talenty uczniów.

Dodatkową  trudność sprawia położenie szkoły w Gminie Górzno, zaś parafii Świedziebnia, co często powoduje trudności w organizacji uroczystości religijno – państwowych, jak też nie stwarza klimatu do integracji na terenie gminy.

Cele wychowawcze

Program wychowawczy Gimnazjum w Gołkowie ma na celu wspieranie rozwoju młodego człowieka we wszystkich sferach jego osobowości. Wykorzystując różnorodność metod dydaktycznych i wychowawczych, szkoła pragnie skupić się na następujących celach:

 

Rozwój społeczny

1. Uczenie kultury bycia (kulturalnego

     zachowania i wyrażania).

 

 

 

 

 

 

2.    Wyrabianie „dobrego smaku”   w ubieraniu  się, nawyku dbania o wygląd zewnętrzny  i umiejętności  niepoddawania  się wpływom mody subkultur  młodzieżowych.

 

 

3.    Rozwijanie umiejętności kontaktowania się z ludźmi.

 

 

 

 

 

 

 

4.    Uczenie poszanowania praw drugiego

      człowieka.    Pomoc słabszym i

       niepełnosprawnym.

 

 

5.    Uzmysłowienie pojęcia tolerancji
(w szerokim ujęciu) wobec drugiego człowieka.

 

6.    Umiejętność współpracy w grupie.

 

 

7.    Stwarzanie warunków do grupowego działania oraz wdrażanie efektywnego i systematycznego komunikowania się uczniów, nauczycieli  i rodziców.

 

 

 

 

8.    Kształtowanie odpowiedzialności za środowisko społeczne i przyrodnicze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.    Rozwijanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej i narodu polskiego; umacnianie tradycji narodowych i tożsamości narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.    Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w życiu społeczności Unii Europejskiej.

 

 

 

 

-         wykorzystywanie sytuacji szkolnych i pozaszkolnych do wskazywania uczniom zasad właściwego zachowywania się,

-         organizowanie godzin wychowawczych nt. właściwego zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,

-         zwracanie uwagi na poprawność wypowiadania się i konieczność unikania wulgaryzmów oraz sloganów,

 

 

-         organizowanie lekcji wychowawczych na temat dostosowania ubioru do  okoliczności    i miejsca,

 

 

 

 

 

-         budzenie szacunku do siebie nawzajem, a w szczególności do płci przeciwnej,

-         prowadzenie zajęć integracyjnych w klasie i na zajęciach pozalekcyjnych w celu budowania prawidłowych relacji między uczniami,

-         organizowanie wspólnych wyjazdów (wycieczki),

-         kreowanie postaw zgodnych z pożądanymi społecznie wartościami, normami, wzorcami osobowymi,

 

 

 

-         przestrzeganie wewnętrznych regulaminów szkoły,

-         organizowanie akcji wspierających potrzebujących, pogadanki,  wolontariat;

-         organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

 

-    lekcje wychowawcze, realizacja szkolnego programu  profilaktycznego;

 

 

 

-   metody pracy grupowej na lekcji, przygotowanie apeli, imprezy klasowe i szkolne                       oraz realizacja projektów edukacyjnych, włączanie osób niepełnosprawnych;

 

-         angażowanie rodziców do różnych form pomocy szkole, klasie;

-         zharmonizowanie działań wychowawczych (np. poprzez indywidualne rozmowy           z rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów, udzielanie porad wychowawczych, i informowanie o możliwościach pomocy w  poradniach specjalistycznych, udział rodziców w zajęciach organizowanych przez szkołę, współudział w tworzeniu planów wychowawczych klasy i szkoły);

 

 

-         wdrażanie do samorządności poprzez zaangażowanie w pracach samorządu uczniowskiego,

-         wdrażanie do odpowiedzialnego życia obywatelskiego poprzez uczestniczenia w programach edukacyjnych,

-         organizowanie, w miarę możliwości, spotkań z ludźmi, którzy mogą przybliżyć uczniom piękno różnych zakątków świata,

-         otwieranie uczniów na piękno przyrody podczas wycieczek szkolnych, spacerów, godzin wychowawczych,

-         zorganizowanie zajęć mających na celu wykazanie zależności między zanieczyszczeniem środowiska, a życiem człowieka,

-         działania praktyczne na rzecz środowiska przez uczestniczenie np. w akcji „Sprzątanie świata” i innych,

-         poznanie roślin i zwierząt będących pod ochroną ze szczególnym zwróceniem uwagi na roślinność i zwierzęta naszego regionu (lekcje biologii, godz. wych., wycieczki),

-         organizowanie i uczestniczenie w  konkursach i olimpiadach o tematyce przyrodniczej, ekologicznej,

 

 

-         organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej, miejsc kultu,

-         zwiedzanie naszego regionu,

-         ukazywanie sylwetek Polaków, których należy stawiać za wzór patriotyzmu,

udział w apelach, akademiach, wieczornicach

-         organizowanie obchodów świąt narodowych,

-         organizowanie spotkań ze świadkami historii,

-         wdrażania do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej       i państwowej,

-         nauka  hymnu szkolnego, państwowego oraz pieśni patriotycznych,

-         kształtowanie szacunku do symboli narodowych w czasie obchodów świąt narodowych i uroczystości szkolnych, zwracanie uwagi na właściwy strój.

 

 

 

 

-         wzbudzanie zainteresowania innymi krajami Unii Europejskiej,

-   ukazywanie znaczenia znajomości języków obcych w kontaktach międzynarodowych, 

 

Rozwój fizyczny  

 

1.    Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Wdrażanie do aktywnego spędzania wolnego czasu i rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Przeciwdziałanie nałogom, ukazywanie ich niszczącej zdrowie i życie siły.

 

 

 

 

 

3.    Doskonalenie umiejętności właściwego postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 

 

-         poruszanie na lekcjach wychowawczych  tematów związanych z koniecznością utrzymania codziennej higieny,

-         organizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną – pogadanki na temat higieny osobistej, racjonalnego odżywiania się, profilaktyki zdrowotnej, itp. 

-         utrzymywanie kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w miarę zaistniałych potrzeb,

-         organizacja zespołów gimnastyki korekcyjno kompensacyjnej na podstawie zaświadczeń lekarskich.

-         organizowanie wycieczek krajoznawczych, dydaktycznych,

-         organizowanie rajdów pieszych i rowerowych,

-         organizowanie kuligów, ognisk,

-         organizowanie rozgrywek międzyklasowych lub międzyszkolnych,

-         organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

-    organizowanie wyjazdów na basen,

-         wdrażanie do ciekawego, aktywnego spędzania wolnego czasu jako alternatywy telewizji, gier komputerowych i internetu,

-         uczestniczenie w gminnych akcjach profilaktycznych (np. „Trzymaj formę” ).

 

 

 

 

 

-         organizowanie lekcji wychowawczych nt. korzyści płynących z niepalenia i niepicia, szczególnie w okresie dojrzewania, a także ukazujących skutki zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i moralne uzależnień,

-         promowanie niepalenia w środowisku szkolnym

-          pogadanki i prelekcje na temat nałogów, w miarę możliwości spotkania ze specjalistami w tej tematyce,

 

-         zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw na przerwach,

-         nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy,

 

Rozwój moralny

 

1. Wdrażanie do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i społecznych.

 

 

 

 

2.  Wyrabianie nawyku dbania o schludność i  porządek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wdrażanie do punktualności.

 

 

 

 

4.Rozwijanie umiejętności stawiania sobie celów i ich osiągania.

 

 

 

 

 

-         przypominanie i egzekwowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, zawartych w regulaminach i Statucie szkoły,

-         polubowne rozstrzyganie sporów między uczniami i nauczycielami,

 

 

 

-         pełnienie dyżurów w klasie,

-         uczestniczenie w pracach porządkowych na terenie szkoły,

-         organizowanie pogadanek na temat zasad doboru ubioru stosownie do okazji oraz właściwego jego komponowania,

-         estetyczny wystrój sal lekcyjnych,

-         dbanie o czyste i schludne zeszyty, karty pracy, sprawdziany itp. – nauczyciel może odmówić sprawdzania niechlujnych zeszytów i prac klasowych,

-         sprawdzanie zeszytu ucznia przez nauczyciela przynajmniej jeden raz w ciągu semestru.

 

 

-         przestrzeganie zasady punktualnego rozpoczynania lekcji,

-         systematyczne sprawdzanie listy obecności w ciągu pierwszych minut lekcji w celu eliminacji spóźnień,

 

 

-         przekazywanie na godzinach wychowawczych wiedzy na temat planowania własnego czasu,

-         samorząd uczniowski jest zobowiązany do sporządzenia okresowych planów działania i przedstawiania ich uczniom,

-         na początku każdego roku szkolnego każda klasa podejmuje próbę zaplanowania prac we własnej klasie a następnie realizuje zaplanowane działania.

 


Rozwój intelektualny 

1.    Rozwijanie umiejętności poszukiwania

      informacji i przyswajania wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

2.    Przezwyciężanie lenistwa myślowego.

 

 

3.    Rozszerzanie swoich zainteresowań.

 

 

4.    Podnoszenie efektywności kształcenia na wszystkich poziomach nauczania.

-         uczestniczenie uczniów w konkursach, zawodach i olimpiadach przedmiotowych,

-         stymulowanie na zajęciach z każdego przedmiotu sytuacji sprzyjających kształtowaniu postawy twórczej, krytycyzmu, umiejętności argumentowania i obrony własnego stanowiska,

-         uczestniczenie uczniów w zajęciach wyrównawczych/dodatkowych

-         kształtowanie sprawności w posługiwaniu się różnymi źródłami wiedzy (słownikami, leksykonami, literaturą przedmiotu, czasopismami, programami multimedialnymi), 

 

 

-         stymulowanie sytuacji kształcących wytrwałość w wysiłku umysłowym, dociekliwość     w stawianiu pytań i szukaniu odpowiedzi, 

 

-         uczestniczenie uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

 

 

- bieżące rozpoznawanie potrzeb dydaktyczno – wychowawczych przez wychowawców i       nauczycieli przedmiotowych,

- nawiązywanie ścisłej współpracy z rodzicami w celu podnoszenia efektów kształcenia.

- opracowanie planów pracy i prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, wyrównawczych i  wspomaganie rodziców w kierowaniu do Poradni uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

- prowadzenie dodatkowych lekcji przygotowujących uczniów klas III do egzaminu zewnętrznego,

- opracowanie planów pracy i prowadzenie kół zainteresowań z uwzględnieniem uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

 

 

Kształtowanie wrażliwości

 

1.    Rozwijanie wrażliwości na estetykę otoczenia.

 

 

2.    Wdrażanie do korzystania z dóbr kultury i uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

 

 

 

 

 

-     dbałość o porządek w klasie, w szkole, w  miejscu gdzie uczeń przebywa;

-     rozwijanie wrażliwości na piękno dzieł sztuki poprzez wycieczki do muzeów, galerii       i obserwację pracy twórców,

 

-     organizowanie wycieczek do kin, muzeów, teatrów,

-     udział w różnorodnych konkursach artystycznych (recytatorskich, plastycznych, wokalnych, literackich, itp.),

-     korzystanie z biblioteki szkolnej i miejskiej, wdrażanie do czytelnictwa,

-     wyrabianie dobrego gustu w zakresie kinematografii (np. przez wspólne oglądanie filmów i wyjazdy do kina),

-     udział w szkolnych, międzyszkolnych i miejskich akademiach i uroczystościach,

 

 

 

Rozwój emocjonalny 

1.   Poznawanie własnej sfery uczuciowej.

 

 

2.    Rozwijanie umiejętności okazywania

       uczuć.

 

 

 

3.   Uczenie opanowywania emocji.

 

4.Wzmocnienie prawidłowych, opartych  

      na miłości relacji dziecka z rodziną.

 

5.    Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji oraz prawidłowego komunikowania się.

 

-         poznawanie mechanizmów funkcjonowania ludzkiej uczuciowości,

-         nabywanie przez uczniów umiejętności  rozróżniania uczuć: koleżeństwa,   

      przyjaźni, miłości,

 

-   organizowanie lekcji wychowawczych i  pogadanek nt. umiejętności okazywania 

     uczuć, 

-    wyrażanie przez uczniów swoich emocji i  odczuć w formie plastycznej, muzycznej,  

     teatralnej,

 

-    wykorzystywanie sytuacji szkolnych do uczenia opanowywania emocji,

 

-         organizowanie wspólnego spędzania czasu wolnego (np. wyjazdy),

-         wspólne przeżywanie świąt szkolnych, kościelnych, rodzinnych.

 

-    konsekwentne uwrażliwianie uczniów na zasady wynikające z wartości uniwersalnych   (punktualność, uczciwość, budowanie relacji opartych na zaufaniu),

-    zwracanie uwagi na potrzeby innych, empatia, tolerancja, przeprowadzanie i udział w   akcjach charytatywnych.

 

                                        

                                                   Współpraca szkoły z rodzicami w ich działaniach wychowawczych

 

Rodzic/opiekun ma prawo do:

Nauczyciele:

Nauczyciel ma prawo:

Rodzice:

NAUKI SWOJEGO DZIECKA

·     stwarzają warunki do twórczej i aktywnej pracy ucznia, doceniają jego wysiłek i zaangażowanie,

·     sprawdzają prace domowe, ćwiczenia, zeszyty,

·     uczą zgodnie z wybranym programem i metodami dostosowanymi do możliwości ucznia,

·     informują w odpowiednim czasie o potrzebnych podręcznikach i przyborach szkolnych,

·     wymagają zaangażowania, ale doceniają wysiłki dziecka i dostrzegają jego „małe” sukcesy.

PRACOWAĆ W WARUNKACH, POZWALAJĄCYCH MU

 NA REALIZACJĘ ZADAŃ EDUKACYCJNYCH W POSZANOWANIU JEGO OSOBY.

·  zapewniają swojemu dziecku niezbędne przybory szkolne,

·  systematycznie posyłają dziecko do szkoły, a nieobecności usprawiedliwiają w terminie ustalonym na pierwszym zebraniu rodziców,

·  często kontrolują zeszyty i ćwiczenia dziecka,

·  doceniają wysiłek dziecka i jego wszystkie sukcesy,

·  zapewniają dziecku właściwe warunki do nauki i wypoczynku w domu,

·  mają zaufanie do uczących nauczycieli, nie ingerują w ich kompetencje pedagogiczne,

·  uczą dzieci szacunku do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły.

 

 

 

UZYSKIWANIA WSZELKICH

 INFORMACJI DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA DZIECKA

W SZKOLE.

·     informują systematycznie rodziców/ prawnych opiekunów o postępach dziecka w nauce i zachowaniu w szkole.

WZYWAJĄ RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DO SZKOŁY, W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA UCZNIA

W SZKOLE.

·     systematycznie kontaktują się ze szkołą poprzez:

- udział w zebraniach, konsultacjach, wywiadówkach,

- stawianie się w określonym terminie na rozmowę z nauczycielem lub dyrektorem.

WYRAŻANIA WŁASNYCH OPINII.

·     szanują przekonania i poglądy innych ludzi.

WYRAŻANIA WŁASNYCH OPINII.

·     szanują poglądy i przekonania innych ludzi,

·     nie wypowiadają się krytycznie przy dziecku na temat osób dorosłych i innych ludzi.

SZUKANIA POMOCY I WSPARCIA W WYCHOWANIU SWOJEGO DZIECKA

·     są konsekwentni,

·     o niepokojących zachowaniach zawiadamiają rodziców,

·     stwarzają okazję do wspólnej zabawy i pracy dziecka z rówieśnikami,

·     ułatwiają kontakt z instytucjami wspierającymi rodziców w wychowaniu.

OCZEKUJĄ OD RODZICA POMOCY I WSPARCIA W EDUKACJI DZIECKA ORAZ ZAUFANIA W JEGO DZIAŁANIACH WYCHOWAWCZYCH.

·       przekazują normy i zasady współżycia społecznego poprzez:

- uświadamianie dziecku, że nie zawsze jest liderem grupy,  ale także jej członkiem,

- docenianie wysiłków dziecka,

-reagują na uwagi i spostrzeżenia przekazywane przez nauczyciela,

- wpływają na zmianę zachowania dziecka,

- budują autorytet nauczyciela,

- rozmawiają z dzieckiem na temat jego zachowania.

 

WARUNKÓW NIEZAGRAŻAJĄCYCH ZDROWIU I ŻYCIU JEGO DZIECKA

·     przedstawiają uczniowi, podstawowe zasady higieny i estetyki jego wyglądu,

·     uczą jak funkcjonować, aby nie stanowić zagrożenia dla siebie i innych,

·     dbają, aby sprzęty szkolne nie zagrażały zdrowiu i życiu dziecka,

·     zapobiegają przejawom agresji słownej i fizycznej.

WYMAGAĆ, ABY UCZEŃ SWYM ZACHOWANIEM NIE STWARZAŁ ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA INNYCH UCZNIÓW.

·     dbają o higienę i zdrowie własnego dziecka,

·     uczą dziecko tak funkcjonować, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla siebie i innych,

·     reagują na przejawy agresji słownej  fizycznej.

 

Obowiązki wychowawcy klasowego.

 Nauczyciel- wychowawca

Zadania:

1.    Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a w szczególności:

·         tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,

·         rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,

·         przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę /zespół/ w grupę przestrzegającą ustalonych zasad,

2.    Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje opiekę nad uczniami z trudnościami.

3.     Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje o ich  wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy.

4.    Współdziała z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla rodziców.

5.    Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia /dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne/.

 

Uprawnienia:

 

1.    Współdecyduje z samorządem klasy, rodzicami uczniów o programie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.

2.    Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno – pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.

3.    Ustala projekt oceny swoich wychowanków.

 

Odpowiada:

Podobnie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:

1.    Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie.

2.    Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.

3.    Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej.

4.    Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.

 

Powinności wychowawcze każdego nauczyciela określone w ramach zadań ogólnych szkoły:

 

1.    Treści wychowawcze powinny być realizowane przez wszystkich nauczycieli na każdym przedmiocie.

2.    Oddziaływania w zakresie wychowawczym wszystkich nauczycieli muszą być zgodne.

3.    Każdy nauczyciel wychowuje własnym przykładem.

4.    Nauczyciel powinien dostrzec w dziecku wartościowe cechy np. uczynność, sukcesy sportowe, plastyczne i to podkreślać i rozwijać.

5.    Nie wolno ośmieszać, wyśmiewać i upokarzać ucznia.

6.    Każdy nauczyciel ma obowiązek uświadamiać uczniom możliwości ponoszenia przez nich odpowiedzialności za swoje postępowanie i kierowanie własnym rozwojem.

7.    Nauczyciel ma obowiązek rozumieć prawo ucznia do własnej odrębności i niepowtarzalności, do szacunku, wyrażania własnych myśli i uczuć.

8.    Wszystkie konflikty nauczyciel zgłasza wychowawcy klasowemu.

  

Formy opieki i pomocy uczniom, którym taka pomoc i wsparcie są potrzebne.

 

1.     Każdy uczeń jest objęty różnymi formami opieki i pomocy, w momencie kiedy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych zaistnieje taka potrzeba.

Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a szczególnie wychowawcy.

2.     W zakresie pomocy materialnej do zadań szkoły należy:

·         organizowanie pomocy materialnej i opieki uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym;

·         dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin mających szczególnie trudne warunki materialne;

·         organizowanie pomocy wyrównującej braki w wiadomościach szkolnych uczniom napotykających na szczególne trudności w nauce;

·         wyrównywanie zaburzeń rozwojowych uczniów;

·         organizowanie zajęć wyrównawczych i rewalidacyjnych.

   

Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:

 

1.    Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną przy współpracy z wyspecjalizowanymi jednostkami, w tym z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brodnicy.

2.    W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej do zadań szkoły należy:

·         pomoc rodzicom w  przygotowaniu wniosków do poradni, w celu stwierdzenia przyczyn braków i form ich usunięcia;

·         udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych występujących na tle niepowodzeń szkolnych;

·         udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle konfliktów rodzinnych,

·         udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;

·         wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowywania i profilaktyki:

 

1.    Podejmowanie form współdziałania:

·         zapoznanie rodziców z programem wychowawczym;

·         przedstawienie dokładnie sprecyzowanych wymagań stawianych uczniom, które zapewnią utrzymanie bezpiecznych warunków nauki i dyscypliny;

·         włączenie tematów z zakresu wychowania do spotkań okresowych z rodzicami;

·         włączenie rodziców do pomocy przy realizacji zamierzeń celów wychowania i kształcenia ich dzieci.

 

Postanowienia końcowe 

1.    Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do opracowania planu  wychowawczego swojej klasy na podstawie niniejszego programu.

2.    Program powstał na podstawie: obserwacji, ankiet oraz rozmów.

3.    Niniejszy program ma charakter otwarty i może być uzupełniany i zmieniany w trybie jego uchwalania.

4.    Program obowiązuje od chwili jego uchwalenia.

  

Ewaluacja Programu Wychowawczego:

 

Obszary objęte badaniem:

 

1.Podstawa prawna programu wychowawczego.

·           Analiza dokumentów prawnych.

2.Współpraca szkoły z rodzicami.

·           Frekwencja na spotkaniach, wywiadówkach, zaangażowanie.

3.Przebieg wybranych uroczystości szkolnych (arkusze hospitacji)

·           Scenografia, scenariusze, zaangażowanie nauczycieli, uczniów.

5.  Losy absolwentów.

 

Podstawy prawne dokumentu:

·         Konstytucja RP;

·         Konwencja Praw Dziecka;

·         Europejska Karta Praw Człowieka;

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( DZ.U z dnia 24 lutego 2017r.,  poz.356 );

·         Statutu Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie.