Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Regulamin oceniania zachowania

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA
§ 1
Podstawa Prawna
 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 07.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 199 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów  w szkołach publicznych.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 08.09.2006 r. (Dz. U. z 2006r., Nr 164 poz. 1154) zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
§ 2
ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA
1.       Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym, respektowaniu przez niego zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych. W szczególności uwzględnia:
o    wywiązywanie się z obowiązków ucznia
o    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
o    dbałość o honor i tradycje szkoły
o    dbałość o piękno mowy ojczystej
o    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
o    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
o    okazywanie szacunku innym osobom.
2.       Ocena zachowania nie ma wpływu na:
o    oceny z zajęć edukacyjnych
o    promocję do klasy programowo wyższej i ukończenie szkoły  z zastrzeżeniem   pkt. 3. i 4.
3.       Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z  rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4.       Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
5.       Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w oparciu o:
o    szczegółowe kryteria ocen zachowania
o    opinię o zachowaniu ucznia
o    ocenę i samoocenę uczniów
o    uwagi nauczycieli zawarte w karcie uwag dotyczącej uczniów danej klasy
o    informacje zebrane od pedagoga szkolnego i pracowników szkoły.
6.       Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz    o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7.       Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 4.
8.       Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za wystawioną ocenę zachowania.
9.       Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10.   Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.
11.   Uczniowi reprezentującemu szkołę na zawodach, olimpiadach, konkursach, zaznacza się nieobecność na zajęciach lekcyjnych wpisując skrót  „z” (zwolniony) i nie liczy się jako nieobecności.
12.   Zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
o    wzorowe
o    bardzo dobre
o    dobre
o    poprawne
o    nieodpowiednie
o    naganne
13.   Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał naganę wychowawcy klasy, nie może otrzymać oceny semestralnej wyższej niż dobra.
14.   Uczeń, który w ciągu semestru otrzymał naganę dyrektora szkoły, nie może otrzymać oceny semestralnej wyższej niż poprawna.
15.   W przypadku, gdy uczeń jest sprawcą czynu karalnego lub przestępstwa otrzymuje ocenę naganną z pominięciem skali ocen.
§ 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA
Aby otrzymać jedną z wyżej wymienionych ocen uczeń musi spełniać większość zawartych     w niej kryteriów.
 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
  1. zawsze jest przygotowany do zajęć zgodnie ze swoimi możliwościami; wyróżnia się wkładem pracy przeznaczonym na dokształcanie,
  2. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności ani spóźnień,
  3. wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec dorosłych  i rówieśników, szczególnie dba o estetyczny i schludny wygląd; jest zawsze ubrany stosownie do okoliczności,
  4. jest tolerancyjny – szanuje poglądy, przekonania i godność osobistą drugiego człowieka, jest życzliwy i otwarty na potrzeby innych,
  5. zawsze dotrzymuje terminów, nienagannie wywiązuje się  z powierzonych mu zadań; nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających i nie namawia do nich innych; reaguje na nieodpowiedzialne zachowania innych; włącza się w działania służące walce  z nałogami,
  6. bezwzględnie przestrzega Statutu Szkoły i innych regulaminów, wzorowo stosuje się do zaleceń i zarządzeń nauczycieli i dyrekcji szkoły; przeciwdziała wszelkim przejawom nieodpowiedzialności  i niszczenia mienia szkoły,
  7. wyróżnia się inicjatywą i szczególną aktywnością w pracy na rzecz szkoły   i klasy; służy pomocą kolegom i koleżankom; umie współpracować  w zespole,
  8. systematycznie i konsekwentnie pracuje nad własnym rozwojem; osiąga znaczące sukcesy w konkursach, olimpiadach i zawodach.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. systematycznie przygotowuje się do zajęć szkolnych,
  2. nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, sporadycznie spóźnia się na zajęcia (liczba spóźnień nie przekracza 3 w semestrze),
  3. odznacza się wysoką kulturą osobistą,
  4. jest tolerancyjny dla odmienności innych, szanuje ich poglądy,
  5. terminowo wywiązuje się z powierzonych mu zadań; nie ulega nałogom,
  6. przestrzega Statutu Szkoły i innych regulaminów; stosuje się do zarządzeń,
  7. aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; umie współpracować   w zespole,
  8. reprezentuje klasę lub szkołę w konkursach, zawodach, imprezach artystycznych; pracuje nad własnym rozwojem.
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  1. w większości przypadków jest przygotowany do zajęć, niezwłocznie nadrabia zaległości; jego wkład pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności pozwala na osiąganie postępów w nauce,
  2. opuścił do 5 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, sporadycznie się spóźnia,
  3. kulturą osobistą i dbałością o piękno języka nie budzi większych zastrzeżeń; jest zwykle taktowny, panuje nad emocjami; dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu, która odnosi się zarówno do ubioru, jak i fryzury, makijażu czy biżuterii,
  4. nie narusza godności osobistej innych; potrafi uszanować odmienne poglądy i przekonania; wykazuje życzliwość w stosunku do otoczenia,
  5. powierzone mu zadania stara się wykonywać terminowo i solidnie; pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę; nie ulega nałogom,
  6. w większości przypadków przestrzega Statutu Szkoły i innych regulaminów; nie stosuje przemocy, nie zachowuje się agresywnie; szanuje mienie szkoły i własność prywatną kolegów,
  7. stara się, w miarę swoich możliwości, angażować w pracę na rzecz szkoły,
  8. nie posiada wybitnych osiągnięć, jednak biorąc udział  w konkursach lub zawodach wykazuje duże zaangażowanie  i optymalny wkład własnej pracy.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
  1. bywa nieprzygotowany do zajęć, jednak stara się nadrobić powstałe  w wyniku tego zaległości,
  2. opuścił do 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba spóźnień nie przekracza 5 na semestr,
  3. kulturą osobistą i wyglądem nie odbiega od ogólnie przyjętych norm, sporadycznie otrzymuje upomnienia dotyczące naruszania zasad kultury osobistej, jednak przyjmuje uwagi i stara się podporządkować stawianym wymaganiom; nie zawsze jest ubrany stosownie do okoliczności,
  4. sporadycznie uczestniczy w konfliktach, jednak nie narusza przy tym godności drugiego człowieka; nie zawsze wykazuje zrozumienie dla poglądów i przekonań innych,
  5. zdarza się, że nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu zadań; pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę; stara się nie ulegać nałogom,
  6. nie zawsze przestrzega Statutu Szkoły i innych regulaminów; nie stosuje przemocy,
  7. rzadko angażuje się w życie klasy i szkoły, nie zawsze uczestniczy we wspólnych imprezach,
  8. niesystematycznie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  1. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych; często jest nieprzygotowanych do lekcji,
  2. opuścił do 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, często się spóźnia,
  3. kulturą osobistą odbiega od ogólnie przyjętych norm; zaniedbuje higienę osobistą; często używa wulgaryzmów, jest arogancki, obraźliwie odnosi się do innych,
  4. nie szanuje poglądów i przekonań innych, często narusza godność drugiego człowieka,
  5. eksperymentuje z używkami; nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych i powierzonych mu zadań,
  6. świadomie narusza Statut i regulaminy szkoły; często, mimo upomnień, utrudnia prowadzenie zajęć,
  7. odmawia wykonywania zadań na rzecz klasy i szkoły; nie potrafi współpracować w zespole,
  8. jest bierny, nie dba o własny rozwój intelektualny.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
  1. demonstruje lekceważący stosunek do pracy szkolnej, notorycznie nie przygotowuje się do lekcji,
  2. opuścił ponad 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, spóźnia się na zajęcia,
  3. jest arogancki i wulgarny, zarówno w słowach jak i sposobie bycia; używa obelżywych słów i gestów, demonstruje agresję, przemoc, wandalizm; swoim zachowaniem wystawia złe świadectwo szkole, szarga jej imię na zewnątrz,
  4. poniża godność drugiego człowieka; szydzi z poglądów i przekonań innych,
  5. nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków, unika ich; ulega nałogom,
  6. świadomie i w rażący sposób łamie Statut Szkoły i inne regulaminy; niszczy mienie szkolne i własność prywatną kolegów; wchodzi   w konflikt z prawem, otrzymuje kary statutowe i pomimo tego nie poprawia swojego zachowania,
  7. przejawia wrogi stosunek do wszelkich inicjatyw i działalności społecznej na rzecz klasy i szkoły,
  8. wykazuje niechęć do rozwoju własnej osobowości i zainteresowań.
                                                             § 4                                               
TRYB ODWOŁAWCZY
 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
  • wychowawca klasy
  • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne  w danej klasie
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego
  • przedstawiciel Rady Rodziców
 4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • skład komisji
  • termin posiedzenia komisji
  • wynik głosowania
  • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Zatwierdzono przez:
Zespół wychowawczy
 
Rada Rodziców Niepublicznego Gimnazjum