Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Regulamin wycieczek i imprez szkolnych


I.  Podstawa prawna

 

 

Aktami prawnymi regulującymi zasady organizowania wycieczek szkolnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom są:

 

1.     ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - art. 22 ust. 1 (Dz.U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254),

2.     rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 331) w sprawie ogólnych przepisów BHP w szkołach i placówkach publicznych,

3.     rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. (Dz.U. Nr 57) w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne,

4.     ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98) prawo o ruchu drogowym,

5.     rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1516) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 

II.  Zasady ogólne

 

1.     Wycieczki i imprezy szkolne są formą działalności wychowawczej szkoły.

2.     Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki ma na celu:

a)      poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,

b)      poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,

c)      wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,

d)      upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego

       oraz    umiejętności korzystania z zasobów przyrody,

e)      podnoszenie sprawności fizycznej,

f)       poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,

g)      upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

h)      przeciwdziałanie patologii społecznej,

i)        poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

3.    Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych,

             pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.

4.    Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

5.    Dla uczniów klas O - III szkoły podstawowej powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo - turystyczne na terenie najbliższej okolicy, macierzystego województwa i regionu geograficzno-turystycznego .

6.    Dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum powinny być organizowane przede wszystkim wycieczki przedmiotowe, krajoznawczo - turystyczne na terenie macierzystego województwa, regionu geograficzno - turystycznego i kraju.

7.    W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie,
w stosunku, do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.

8.    Uczniowie niepełnosprawni, o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach, a organizatorzy tych wycieczek i imprez powinni zapewnić im warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

 

 

9.     Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się o podjętych  ustaleniach  a  w  szczególności o:

a)         celu,

b)        trasie,

c)         harmonogramie,

d)        regulaminu zachowania uczniów podczas przejazdu i pobytu na wycieczce.

10.                        Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły.

11.                        Wzór karty wycieczki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

12.                        Za nieprzestrzeganie przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych i wynikające z tego szkody materialne odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

13.Na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo - turystycznej poza teren szkoły, w obrębie tej samej miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę powinna sprawować 1 osoba nad grupą 30 uczniów.

14.W przypadku korzystania ze środków lokomocji, lub pieszej wycieczki poza miejscowość, opiekę powinna sprawować 1 osoba nad grupą 15 uczniów.

15.Na wycieczce turystyki kwalifikowanej opiekę powinna sprawować 1 osoba na grupę 10 uczniów. Wycieczki górskie (powyżej 1000 m npm.) mogą prowadzić wyłącznie osoby uprawnione.

 

 

III.            Kierownik wycieczki i opiekunowie.

 

1.    Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza dyrektor spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki przy czym nie musi posiadać ukończonego kursu kierowników wycieczek szkolnych.

2.    Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:

-  ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

-  jest instruktorem harcerskim,

-  posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

3.    Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba po ukończeniu kursu dla kierowników obozów wędrownych.

4.    Kierownikiem imprezy turystyki kwalifikowanej może być osoba posiadająca uprawnienia bądź stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu.

5.    Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

6.    W przypadku większej niż jeden liczby opiekunów przynajmniej jednym z nich powinien być nauczycielem.

7.    Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy.

8.    Dla grupy liczącej do 40 uczestników włącznie powołuje się jednego Kierownika , zaś powyżej 40 uczestników dodatkowo Zastępcę Kierownika.

9.    Kierownik wycieczki jak również wyznaczeni opiekunowie pełnią powierzone funkcje
w ramach przydzielonego pensum – etatu na dany rok szkolny.

 

 

 

 

 

IV.              Zadania kierownika wycieczki.

 

1.    Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności: opracowuje program
i harmonogram - wycieczki lub imprezy,

-       opracowuje regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników,

-       zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie,

-       zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,

-       określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy,

-       nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

-       organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników,

-       dokonuje podziału zadań wśród uczestników,

-       dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,

-       dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

 

 

V.                Obowiązki opiekuna.

 

1.    Opiekun w szczególności:

-       sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami,

-       współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,

-       sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

-       nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom,

-       wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika.

2.    Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.

 

VI.             Finansowanie wycieczek.

 

1.    Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.

2.    Wycieczki finansowane mogą być ze składek uczestników, środków komitetu rodzicielskiego lub innych źródeł.

3.    Wycieczki przedmiotowe i turystyczno-krajoznawcze organizowane w ramach podstawy programowej mogą być dofinansowane przez Stowarzyszenie ( w ramach posiadanych środków ), przy czym dotyczy ono wyłącznie kosztów związanych
z wynajmem autokaru.

4.    Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów, chyba, że udział w imprezie może być sfinansowany z innych źródeł.

5.    Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.

6.    Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału w imprezie.

7.    Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych. O wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie informować dyrektora szkoły.

 

8.    Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.

 

9.    Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach

mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20 % kosztów wycieczki.

 

10.                       Wycieczka może być sfinansowana w całości lub częściowo przez Stowarzyszenie       / w miarę posiadanych środków/, jako forma nagrody dla najlepszej klasy ( szkoły podstawowej IV – VI i gimnazjum ), za wyniki w nauce i frekwencję w minionym roku szkolnym, przy czym średnia ocen klasy musi przekraczać 4.0 , a frekwencja  90 %. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi  100 zł/ucznia.

 

 

VII.          Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki.

 

1. Zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.

2. Jeżeli wycieczka przedmiotowa ma odbyć się podczas planowej lekcji danego przedmiotu należy zgłosić dyrektorowi lub jego zastępcy zamiar wyjścia poza teren szkoły, a następnie odnotować fakt przeprowadzenia wycieczki w dzienniku lekcyjnym.

 

VIII . Dokumentacja wycieczki.

1.    Karta wycieczki z harmonogramem – załącznik nr.1

2. Pisemna zgoda rodziców / prawnych opiekunów/ z potwierdzeniem – załącznik nr 2

3. Preliminarz finansowy wycieczki, przewidujący koszty realizacji programu oraz rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu – załącznik nr 3

4. Lista uczestników wycieczki – załącznik nr.4

5. Dowód ubezpieczenia wszystkich uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków / w przypadku dodatkowego ubezpieczenia/.

6. Dokumentacja wycieczki, o której mowa w punkcie 1 - 4 winna być złożona w terminie minimum 3 dni przed jej rozpoczęciem do zatwierdzenia.

7.Rozliczenie wycieczki składa się w terminie 2 tygodni od dnia jej zakończenia u dyrektora szkoły.

 

IX  Zasady organizacji wycieczek.

 

1.W wycieczkach rowerowych mogą brać udział uczniowie, którzy ukończyli 12 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         i posiadają kartę rowerową. Długość trasy do 50 km dziennie. Z tyłu i przodu bezwzględnie jadą osoby dorosłe. Odległość od roweru do roweru nie powinna przekraczać 5 m. Przerwa między grupami co najmniej 150 m. Oznaczenia: z przodu biała chorągiewka, z tyłu wysunięty lizak zamontowany przy siodełku rowerowym.

2.Miejscem zbiórki uczniów rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest plac szkolny, skąd uczniowie udają się do domu; po godzinie 21:00 — wyłącznie pod opieką rodziców.

3.Przed wyruszeniem na wycieczkę należy pouczyć jej uczestników o zasadach bezpieczeństwa i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku.

4.Opiekunowie powinni sprawdzać stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdów oraz po przybyciu do punktu docelowego.

5.Nie wolno zatrzymywać się w czasie jazdy autobusem w celu wysadzenia dzieci. Wyjątek -pisemna prośba rodzica ucznia, który będzie stał w miejscu wcześniej ustalonym.

6.Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się
w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych, którzy powinni przed jej rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka.

7.Wycieczka może być odwołana z powodu braku pisemnej zgody rodziców uczniów.

8.Zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi.

9.Podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

 

 X.  Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:.

1.      Zapoznać się z zasadami regulaminu wycieczek szkolnych obowiązującym w szkole oraz bezwzględnie się do nich stosować.

2.      zapoznać się z harmonogramem wycieczki oraz bezwzględnie go przestrzegać.

3.      wykonywać polecenia oraz dostosować się do nakazów i zakazów wydawanych przez organizatorów (opiekunowie, kierownik, przewodnik, kierowca, pilot itp.)

4.      Zachowywać się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany. Twoje zachowanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób!

5.      Nie oddalać się od grupy.

6.      Przestrzegać zasad poruszania się po drogach transportu drogowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

7.      Informować opiekunów o jakichkolwiek sytuacjach niebezpiecznych mogących zagrażać życiu i zdrowiu uczestników wycieczki.

8.      Zgłaszać opiekunowi wycieczki wszelkie objawy złego samopoczucia.

9.      Dbać o czystość, ład i porządek w miejscach, w których się przebywa.

10.  Kulturalnie odnosić się do opiekunów, kolegów i innych osób.

11.  Pomagać słabszym, mniej sprawnym.

12.  Bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających.

 

XI.  Postanowienia końcowe.

1.    Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazana przez dyrektora.

2.    Kierownik wycieczki powinien zaproponować rodzicom dodatkowe ubezpieczenie jej uczestników oraz poinformować ich o konsekwencjach braku ubezpieczenia.

3.    W razie wypadku uczestników wycieczki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

4.    Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa będą wyciągane konsekwencje zgodnie z WSO.

5.    W przypadku naruszenia przez ucznia pkt. X ppkt. 12 zawiadamia się jego rodziców / prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły.

6.    Rodzice (prawni opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka z wycieczki.

7.    W przypadku konieczności wezwania karetki, w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu, kosztami obciążeni są rodzice (prawni opiekunowie).

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.

 

 

KARTA WYCIECZKI / IMPREZY

......................................

                 Pieczęć szkoły

 

Cel i założenia programowe wycieczki / imprezy ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Trasa wycieczki/ imprezy: .....................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Termin wycieczki:........................................ ilość dni :.................... klasa. ..........................

 

Liczba uczestników : ..............................................................................................................

 

Kierownik ( imię i nazwisko ) : .............................................................................................

 

Liczba opiekunów : ................................................................................................................

 

Środek lokomocji : .................................................................................................................

 

Oświadczenie

Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów  dotyczących zasad  bezpieczeństwa
na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.

 

Opiekunowie wycieczki / imprezy

 

............................................................

............................................................                         kierownik wycieczki/imprezy

............................................................                      .........................................................

                  (imię i nazwisko oraz podpis)                                                                               (podpis)

 

                                                          Harmonogram wycieczki

Data            i godz.

km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnotacje organu prowadzącego

i sprawującego nadzór pedagogiczny                                      Zatwierdzam

                                                                              ................................................................

                                                                                                                                              (pieczęć i podpis dyr. szkoły, placówki)

Załącznik nr 2.

 

 

Zgoda rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………..…………
w dniu ………………………………………………… w wycieczce / imprezie ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do odbioru dziecka po zakończeniu..

 

Biorę odpowiedzialność finansową za szkody materialne wynikające z nie przestrzegania regulaminu wycieczek spowodowane przez moje dziecko.

 

 

 

Podpis rodziców/prawnych opiekunów :  ………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

PRELIMINARZ WYCIECZKI (IMPREZY)

 

 

wycieczki  szkolnej do …………………………………………………………………………………..

 

zorganizowanej w dniu ……………………..przez …………………………………………………….

 

I. Dochody

 

1.      Wpłaty uczestników: liczba osób ………… x koszt wycieczki …………  =  ……………. 

 

2.      Inne wpłaty / dofinansowanie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..

 

Razem dochody:……………………………………………………………………………………

 

II. Wydatki

 

  1. Koszt wynajmu autobusu: ……………………………………………………………………….

 

  1. Koszt noclegu: ……………………………………………………………………………………..

 

  1. Koszt wyżywienia: ………………………………………………………………………………..

 

  1. Bilety wstępu:            do teatru: ………………………………

 

                                         do kina: ………………………………..

 

                                         do muzeum: …………………………..

 

                                         inne: ……………………………………

 

  1. Inne wydatki: …………………………………………………….

 

     Razem wydatki: ………………………………………………..

 

III. Koszt wycieczki na jednego uczestnika: …………………

 

IV.    Pozostała kwota w wysokości  …………………………………. zł, zostaje …………………...

 

……………………………………………………………………………………………………………………

        (określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

 

 

              

…………………………………….                

(data i podpis kierownika wycieczki)

                                                                                     

 

Rozliczenie przyjął:

 

……………………………………..

  (data i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 4.

 

 

Wykaz  uczniów  biorących  udział  w  wycieczce (imprezie)

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Klasa

PESEL

Nr  telefonu ucznia i

rodzica/prawnego  opiekuna

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Kierownik wycieczki

 

                                                                                       ………………………………….

                                                                                                           /podpis/

 

 

 

Gołkowo, dnia …………………………

 

…………………………

pieczęć szkoły / Stowarzyszenia

 

 

 

Polecenie wyjazdu

 

 

W dniu / dniach…………………………………………………………….………………

                            

zlecam wyjazd ………………..……………………………………………………….………

                                                                                              (nazwa firmy)

 

do ………………………………………………………………………………..………..…

                                                                                             (miejscowość)

 

w celu………………………………………………….…………………………………….

 

środek lokomocji…………………………………………………………………………….

 

 

………………………………………………

          podpis dyrektora szkoły/ przedstawiciela Zarządu

 

 

 

 

Potwierdzenie zrealizowania zlecenia wyjazdu:

 

 

 

……………………………………

………………………………………

Przedstawiciel firmy

Dyrektor szkoły / przedstawiciel Zarządu