Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Statut Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie

 
 
 
 
 
 
S T A T U T
Niepublicznego Gimnazjum
w Gołkowie
 
 
 
 
 
 
 
SPIS TREŚCI:
ROZDZIAŁ I
 1. Podstawowe informacje o szkole…………………………………………………    4
 2. Finansowanie szkoły………………………………………………………………   6
ROZDZIAŁ II
 1. Cele i zadania szkoły……………………………………………………………….  7
 2. Sposób wykonywania zadań……………………………………………………….   15
ROZDZIAŁ III
 1. Organy szkoły………………………………………………………………………  17
1.1.Dyrektor szkoły…………………………………………………………………….   17
1.2.Rada Pedagogiczna…………………………………………………………………  19
1.3.Rada Rodziców……………………………………………………………………..   21
1.4.Samorząd Uczniowski………………………………………………………………  22
 1. Zasady współdziałania organów szkoły…………………………………………….  23
 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole…………………………………..  24
ROZDZIAŁ IV
 1. Organizacja szkoły………………………………………………………………….  26
1.1.Planowanie pracy szkoły……………………………………………………………  26
1.2.Organizacja roku szkolnego………………………………………………………...  27
1.3.Formy działalności dydaktyczno- wychowawczej………………………………….  27
1.4.Kształcenie specjalne………………………………………………………………..  29
1.5.Biblioteka szkolna…………………………………………………………………...  30
1.6.Praktyki pedagogiczne………………………………………………………………  31
ROZDZIAŁ V
 1. Bezpieczeństwo i opieka, profilaktyka……………………………………………...  32
1.1.Opieka pedagogiczna……………………………………………………………  32
1.2.Dyżury nauczycieli……………………………………………………………...  34
1.3.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi……………………………………...   34
1.4.Profilaktyka……………………………………………………………………..   35
ROZDZIAŁ VI
1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………………………………..  37
1.1.Prawa i obowiązki nauczyciela…………………………………………………….  37
1.2.Zespoły nauczycielskie…………………………………………………………….  40
1.3.Nauczyciel wychowawca…………………………………………………………..  41
1.4.Pracownicy niepedagogiczni……………………………………………………….  42
ROZDZIAŁ VII
 1. Uczniowie…………………………………………………………………………..  43
1.1.Prawa i obowiązki ucznia…………………………………………………………..  43
1.2.Nagrody……………………………………………………………………………..  46
1.3.  Kary………………………………………………………………………………..  46
ROZDZIAŁ VIII
1.      Rodzice……………………………………………………………………………...  48
1.1.Współpraca rodziców i szkoły………………………………………………………  48
1.2.Prawa i obowiązki rodziców………………………………………………………...  49
ROZDZIAŁ IX
1.      Obowiązek szkolny………………………………………………………………….  51
1.1.Zasady przyjmowania uczniów do szkoły……………………………………………  51
ROZDZIAŁ X
 1. Tradycja i ceremoniał szkolny……………………………………………………....  52
 
ROZDZIAŁ XI
 1. Postanowienia końcowe……………………………………………………………..  53
 
Załączniki do Statutu………………………………………………………………………  55
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Podstawowe informacje o szkole
§ 1.
1.      Szkoła nosi nazwę: Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie.
2.      Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie zwane dalej „szkołą”, jest trzyletnim gimnazjum,
w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin, dający możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych:
1)      zasadniczych szkołach zawodowych;
2)      trzyletnich liceach ogólnokształcących;
3)      czteroletnich technikach;
4)      trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3.      Adres szkoły: Gołkowo 26, 87-320 Górzno.
4.      Osobą prowadzącą (organem prowadzącym) jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Gołkowo, Szczutowo, Gołkówko Oraz Okolic „Kuźnia”, zwane dalej Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „Kuźnia”.
5.      Szkoła posiada:
1)      pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;
2)      stempel z nazwą, adresem szkoły;
3)      stempel prostokątny z nazwą, adresem, NIP- em, Regonem szkoły.
6.        Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 2.
Szkoła działa na podstawie niniejszego Statutu nadanego przez Zarząd Stowarzyszenia, Programu Wychowawczego i spójnego z nim Programu Profilaktyki, Regulaminu Pracy
i Wynagradzania oraz na mocy przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy  o systemie oświaty.
 
 
§ 3.
 
Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty:
1)        zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje dla szkół publicznych;
2)         realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
3)         realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznego gimnazjum;
4)         realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;
5)         prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.
§ 4.
1.      Szkoła wydaje świadectwa ukończenia gimnazjum, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2.      Świadectwo ukończenia niepublicznego gimnazjum upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej.  
 
§ 5.
1.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
                                                                  
                                                                   § 6.
 
2.      Osoba prowadząca (organ prowadzący) szkołę odpowiada za jej działalność.
      Do jej zadań należy w szczególności:
1)      zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki:
1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
2)      wykonywanie remontów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3)      zapewnienie obsługi administracyjnej,  w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej szkoły;
4)      wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
5)      sprawowanie nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów;
6)      zatrudnianie i zwalnianie dyrektora szkoły;
7)      przeprowadzanie likwidacji szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Finansowanie szkoły
§ 7.
1.      Zasoby finansowe szkoły pochodzą z:
1)      dotacji jednostki samorządu terytorialnego;
2)      darowizn i dotacji osób fizycznych i innych podmiotów niż te, o których mowa  w pkt 1;
3)      przychodów własnych szkoły;
4)      dotacji celowych.
ROZDZIAŁ II
 
Cele i zadania szkoły
§ 8.
 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie  z uwzględnieniem programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska,
  a w szczególności:
1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa    ukończenia szkoły;
2)      umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
3)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;
4)      kształtuje postawy patriotyczne i kultywuje tradycje szkolne;
5)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
6)      utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 1. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie    działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki
  i teren szkolny objęty jest systemem szkolnego monitoringu. 
                                                    
 
§ 9.
Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:
1.      Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem.
2.      Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej,  kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
3.      Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.
4.      Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).
5.      Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.
6.      Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
7.      Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.
8.      Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
9.      Poznanie historii i tradycji regionu.
10. Umożliwienie wyrównywania braków w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
11. Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie
z indywidualnymi potrzebami poprzez nauczanie indywidualne.
12. Zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów
lub toków nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
13. Cele edukacyjne szkoły realizowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. 
§ 10.
Szkoła realizuje zadania w zakresie umiejętności, wynikające z ustawy, które dotyczą m.in.:
1.      Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.
2.      Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.
3.       Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.
4.      Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
5.      Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.
6.       Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków.
7.      Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
8.       Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
9.       Sprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.
10. Kształcenie umiejętności wypełniania podstawowych druków i formularzy.
11.                       Wykazywania sprawności w posługiwaniu się językiem obcym w typowych sytuacjach życiowych.
 
§ 11.
Szkoła realizuje Program Wychowawczy i spójny z nim Program Profilaktyki. Dba
o pobudzanie postaw patriotycznych. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni zmierzać do tego aby:
1.      Uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).
2.      Rozwijali dociekliwość poznawczą, ukierunkowana na poszukiwanie prawdy, dobra
i piękna w świecie.
3.      Stawali się coraz bardziej samodzielni.
4.       Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego.
5.      Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia
ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6.      Wspólnie z całą społecznością szkoły budowali tradycję szkoły.
7.      Stawali się samorządni.
8.      Pomagali w integracji szkoły, rodziny, środowiska.
9.      Uczniowie uświadamiali sobie potrzebę zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
10. Potrafili radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.   
 
§ 12.
1.      W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2.      Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:  
1)      diagnozowaniu środowiska ucznia;
2)      rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3)      rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości       przez ucznia;  
4)      wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5)      prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6)      podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu     wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu  nauczycieli w tym zakresie;
7)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne  dzieci;
8)      udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych       wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
9)      wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
10) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
11) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
12) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno–   terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno– terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
3.      Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów, wynikających z:
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
4. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:  
   1) rodzicami;  
   2) pedagogiem;  
   3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;  
   4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;  
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  
 1) ucznia;
 2) rodziców ucznia;
 3) nauczyciela – wychowawcy klasy;  
 4) pedagoga;  
 5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1)                     zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;  
2)                    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)                    porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
4)                    zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5)                     porad dla uczniów;
6)                    systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym         uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
7)                    działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb;
8)                    zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych.
7. Liczbę uczestników zajęć, o których mowa w pkt 6 podp. 1 – 2 określają przepisy prawa. 
8. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne   trudności w  uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających
z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 
9. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1)      korekcyjno– kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej);
2)       logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii);   
3)       socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
 10. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia   specjalistyczne   mogą być prowadzone indywidualnie.
11. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
12. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego    zajęcia.
13. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, terapeuta, logopeda
w godzinach pracy.   
§ 13.
1.                  Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
2.                  Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia oraz inni pracownicy szkoły.
3.                  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.                  Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń ma prawo do opieki realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów na dziedzińcu szkolnym i na korytarzach w szkolnym budynku według opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły harmonogramu dyżurów.
5.                  Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas dyskotek organizowanych przez szkołę.
6.                  W szkole istnieje możliwość zawierania stosownych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej jak i nieumyślnej .
7.                  Szkoła sprawuję indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:
1)                 z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów– ruchu, słuchu i wzroku, stwarzając możliwość realizacji obowiązku szkolnego poprzez nauczanie indywidualne
w integracji z zespołem klasowym;
2)                 szkoła w miarę możliwości organizuje doraźną pomoc materialną uczniom wymagającym takiej pomocy ze względu na warunki rodzinne lub losowe.
7. Szkoła przestrzega zasady, że przy zwalnianiu ucznia z obecności na zajęciach szkolnych konieczna jest zgoda pisemna rodziców/prawnych opiekunów, a w przypadku choroby, wypadku w trakcie trwania zajęć, uczeń zostaje osobiście odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nie upoważnione pisemnie lub telefonicznie.  
§ 14.
Inne zadania szkoły:
1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w gimnazjum.
 
Sposób wykonywania zadań
§ 15.
1.      Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania        lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków
i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
2.       Programy nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 
3.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4)      Warunkach, sposobach oraz kryteriach oceny projektu edukacyjnego.
4.      Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o:
1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5.      Nauczyciel ma prawo realizować własny program lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.
6.      Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w zawodach, konkursach przedmiotowych i innych.
7.      Nauczyciel przedmiotu orzeka o konieczności uczęszczania ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka
w tych zajęciach.
8.      Organizacja religii lub etyki odbywa się na życzenie rodziców wyrażone oświadczeniem pisemnym. Wycofanie dziecka z  tych zajęć następuje w formie deklaracji pisemnej. Szkoła wówczas musi zapewnić uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.
9.      Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
ROZDZIAŁ  III
 
 
Organy szkoły
§ 16.
Organami szkoły są:
1)      Dyrektor szkoły;
2)      Rada pedagogiczna;
3)      Samorząd uczniowski;
4)      Rada rodziców.
 
Dyrektor Szkoły
§ 17.
1.      Szkołą  kieruje dyrektor, który  reprezentuje ją na zewnątrz.
2.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
3.      Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
4.      Dyrektor szkoły w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny;
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
4) dysponuje środkami finansowymi pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego;
5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom          i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
7) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli   w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
9)  nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej;
10)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
11)  przydziela nagrody i inne wyróżnienia nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 
12)  wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły;
13)  zatrudnia i zwalnia  pracowników szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;
14)  decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;
15)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala zadania nauczycieli, czas realizacji projektu, termin oraz sposób prezentacji, sposób podsumowania pracy uczniów  nad projektem, inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu;
16)   Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza szkolny zestaw programów nauczania; 
17) Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz  rady rodziców ustala zestaw podręczników.
18) Na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
5.      Dyrektor szkoły odpowiada w szczególności za:
1)      zgodność funkcjonowania szkoły  z przepisami prawa oświatowego      i statutem  szkoły;
2)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
3)      celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;
4)        zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej                      i uczniowskiej, za  bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
5)        przestrzeganie statutu szkoły;
6)        za właściwą organizację i przebieg zewnętrznego egzaminu przeprowadzanego
w szkole;
7)        za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 
6.      W przypadkach nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor szkoły  lub inny nauczyciel szkoły, którego wyznacza dyrektor po konsultacji z organem prowadzącym.
Rada Pedagogiczna
§ 18.
1.      W szkole działa rada  pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły           w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania   i opieki.
2.      Rada pedagogiczna uchwala  regulamin swojej działalności i funkcjonuje w szkole według określonych w nim zasad.
3.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania.
5.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6.      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
7.      Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły.
8.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2)      podejmowanie  uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;
4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru  pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
10.              Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2)      wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród
i innych wyróżnień;
3)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
4)      szczegółowe warunki realizacji i oceny projektu edukacyjnego.
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  w ust. 9,  niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
12. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.
13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
14. Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
Rada Rodziców
§ 19.
1.      W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2.      W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.  Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców
w każdym roku szkolnym.
3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organu, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i przepisami ogólnymi.
4.      Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora  szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i  opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły.
5. Do kompetencji rady rodziców należy:
1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,
b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
5.    Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie uchwalenia programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną.
6.    Rada rodziców może gromadzić środki  finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz  innych źródeł.
7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin pracy rady     rodziców.
 
 
Samorząd Uczniowski
§ 20.
1.      W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły,  a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.
3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5.      Do zadań samorządu należy:
1)      rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności
za jednostkę i grupę;
2)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków
do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
3)      przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
4)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności          w nauce;
5)      rozstrzyganie sporów między uczniami.
§21.
 
Samorząd uczniowski jest uprawniony do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi  wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;
6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 
 
Zasady współdziałania organów szkoły
§ 22.
1.      Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji                  i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
2.      Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.
3.      Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
4.      Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.
5.      Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji, poglądów, porozumienia i współpracy.
 
 
Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole
§ 23.
1.      Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:
1)      wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi
w danej klasie a uczniami tej klasy;
2)      dyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt
z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.
2.      Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do osoby prowadzącej (organu prowadzącego) szkołę.
3.      Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
4.      W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.
5.      W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
6.      Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.
7.      Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
1)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły;
2)         w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
 
Organizacja szkoły
 
Planowanie pracy szkoły
§ 24.
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany w oparciu o plan nauczania oraz plan finansowy szkoły.
2.    Arkusz organizacyjny gimnazjum zawiera w szczególności:
1)         informację o liczbie pracowników szkoły;
2)         wykaz kwalifikacji zawodowych nauczycieli;
3)         liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum wraz z liczbą uczęszczających na nie uczniów;
4)         liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
5)         liczbę oddziałów.
3.Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może w trakcie roku szkolnego dokonać zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły.
4.Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 
 
 
 
 
 
 
Organizacja roku szkolnego
§ 25.
1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych.
 
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, a uczniowie są klasyfikowani w styczniu (klasyfikacja śródroczna) i w czerwcu ( klasyfikacja roczna).
3.Dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego odwołać zajęcia w całej szkole
lub w poszczególnych oddziałach w przypadku:
1)      trudnych warunków atmosferycznych;
2)      poważnych awarii na terenie obiektu;
3)      epidemie chorób wśród dzieci.
4.  Zajęcia odwołane z przyczyn, o których mowa w ust.3 powinny być odpracowane
w dogodnym czasie.
5.  Dni, w których odbywa się egzamin zewnętrzny przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania liczby godzin określonych w planie nauczania.
 
 
Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej
§ 26.
1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
3)      zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;
4)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
2.    Do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:
1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2)      biblioteki;
3)      gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
4)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5)      pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
3.        W klasach I – III gimnazjum - godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych  w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
4.        Przerwy międzylekcyjne  trwają od 5 do 20 minut.
5.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
6.        Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.
7.        Liczba kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych jest uzależniona od wielkości środków finansowych organu prowadzącego przeznaczonych na ten cel w danym roku szkolnym.
 
 
 
 
 
 
Kształcenie specjalne
§ 27.
1.        Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
2.        Szkoła zapewnia uczniom z orzeczona niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1)      realizację zadań zawartych  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)      odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3)      realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4)      zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
6)      dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
2.        Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3.        Program, o którym mowa w ust.2 opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
4.        Kształcenie specjalne prowadzone jest w formie nauki w oddziałach ogólnodostępnych.
5.        Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.
6.        Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
7.        W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1 § 27, w szkole organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nim zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
8.        Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym upośledzenia umysłowego.
9.        Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się , uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.
10.    Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczania w porozumieniu z osobą prowadzącą (organem prowadzącym).
11.    Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z osobą prowadzącą (organem prowadzącym) może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
Biblioteka szkolna
§ 28.
1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
2.      Organizację i funkcjonowanie biblioteki określa odrębny regulamin opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, a zatwierdzony przez dyrektora.
3.      Szkoła zatrudnia nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze godzin określonych możliwościami finansowymi organu prowadzącego.
4.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1)      planowanie pracy biblioteki, składanie sprawozdań z jej pracy oraz analizy czytelnictwa;
2)      prowadzenie pełnej dokumentacji bibliotecznej, w tym księgi inwentarzowej;
3)      prowadzenie kontroli wypożyczeń i sprawozdawczości statystycznej;
4)      tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
5)      rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowania  i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
6)      organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną;
7)      inicjowanie różnych form aktywnej działalności biblioteki na rzecz szkoły;
8)      gromadzenie, katalogowanie, zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru;
9)      aktualizowanie literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych szkoły.
5.      Biblioteka szkolna współpracuje z innymi okolicznymi bibliotekami, celem wymiany
i bogacenia własnego księgozbioru.
 
Praktyki pedagogiczne
§ 29.
Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na  podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką.
ROZDZIAŁ  V
 
Bezpieczeństwo i opieka, profilaktyka
§ 30.
1.      Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 
2.      Uczniom nie wolno oddalać się poza teren szkoły pod rygorem ukarania.
3.      Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego, który udziela uczniom pierwszej pomocy.
4.      W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się
  lekarza i powiadamia rodziców.
5.      Rodzice mają obowiązek zgłaszać wychowawcy choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.
6.      Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do informowania dyrektora szkoły o zauważonych zagrożeniach i do zabezpieczenia uczniów przed nimi  zgodnie z zasadami bhp.
 
 
Opieka pedagogiczna
§ 31.
1.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych  i nadobowiązkowych:
1)      z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:
a)      zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe,  poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,
b)      zajęcia nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła wiedzy i zainteresowań, itp.),
c)      zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1a i pkt.1b, płatne przez rodziców (inne organizacje lub stowarzyszenia),
uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych,      a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia;
2)      pracownicy, o których mowa w pkt. 1 są zobowiązani do:
a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa  uczniów  na prowadzonych przez siebie  zajęciach,
b)      do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,
c)      samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi szkoły,
d)     kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych opiekunów),
e)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły,
f)       wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
3)      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka, chemia) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;
4)      w hali sportowej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia:
a)      sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,
b)      dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
c)      dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,
d)     asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,
e)      nie wydaje uczniom przed zajęciami sprzętu sportowego.
Dyżury nauczycieli
§ 32.
1.      Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora szkoły harmonogramu.
2.      Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.
3.      Dyżury rozpoczynają się 45 minut przed zajęciami i trwają do opuszczenia przez uczniów szkoły.
4.      W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.
5.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów szkoły po zajęciach.
6.      Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów.
7.      W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
8.      W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły.
9.      Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku odpowiednie służby ratownictwa medycznego oraz rodziców.
Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi
§ 33.
Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole poprzez:
1)      tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej;
2)      tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki  pedagogicznej;
3)      tworzenie warunków, w miarę możliwości finansowych, do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych;
4)      ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku;
5)ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu.
Profilaktyka
§ 34.
1.      Szkoła rozwija działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród uczniów i ich rodziców.
2.      Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na:
1)      systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych                           z uzależnieniem;
2)      informowaniu o uzależnieniach i ich skutkach;
3)      współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
4)      poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom;
5)      przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowywaniem uczniów do przeciwdziałania uzależnieniom;
3.      Formy realizowania programów profilaktycznych:
1)      godziny wychowawcze;
2)      zajęcia pozalekcyjne;
3)      zajęcia edukacyjne w ramach:
a)      przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące  zapobiegania uzależnieniom.
4.      Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat:
1)      szkodliwości środków odurzających lub substancji psychotropowych i psychoaktywnych, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;
2)      dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;
3)      możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień.
5.      Osoba prowadząca (organ prowadzący) szkołę wspiera szkołę w realizowaniu działań wychowawczych i zapobiegawczych.
6.      Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających i substancji psychotropowych i psychoaktywnych polega na udzielaniu porad i konsultacji dotyczących:
1)      potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom;
2)      rozwiązywania problemów związanych z używaniem tych substancji.
7.      Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców i policję, gdy uczniowie używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje odurzające.
 
§ 35.
 
1.      Zasady udzielania uczniom pierwszej pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.
2.      Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych określają odrębne przepisy.
3.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi zasadami.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁVI
 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 36.
1.      W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych  oraz pracowników obsługi.
2.        Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor szkoły, nauczyciele.
3.      Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.
 
Prawa i obowiązki nauczyciela
§ 37.
1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2.      Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem tj. Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki Szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
2) sporządzenie planu wynikowego z przedmiotu nauczanego w danej klasie
i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;
3) sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów
i odnotowywanie  nieobecności;
4) rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie
z zasadami współczesnej dydaktyki;
5) prawidłowa realizacja podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych  wyników;
6) tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;
7) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności
w  nauce;
8) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;
9) upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;
10) systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;
11) zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, systematyczna ocena wiadomości i  umiejętności ucznia;
12) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy
w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych itp.;
13) prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska    o wystrój i estetykę klasy;
14)  współpraca z wychowawcami oddziałów oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły;
15)  aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;
16) prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej
z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych;
17)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:
a)      udział w konferencjach metodycznych,
b)      kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych;
18) prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa oddziału;
19) opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela;
20) prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
21) pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów;
22) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły;                           
23) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
                                                 
 
 
§ 38.
Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco:
1)      nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników
i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
2)      w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych, decyduje o doborze treści programowych;
3)      ustala  ocenę  bieżącą, śródroczną  i roczną  postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi  w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania;
4)      wnioskuje w sprawie nagród  i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;
5)      czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły;
6)      ma prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
§ 39.
1.      Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i osobą prowadzącą (organem prowadzącym) szkołę za:
1)      poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;
2)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;
3)      nieprzestrzeganie dyscypliny pracy;
4)      nieprzestrzeganie statutu szkoły i innych regulaminów pracy;
5)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
6)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,
2.      Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe.
 
Zespoły nauczycielskie
     § 40.
1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
3.      Cele i zadania zespołu obejmują w szczególności:
1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2)      podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;
3)      poszerzanie i  aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;
4)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego;
5)      organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
6)      opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.
4.      Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy                                 spotkania zespołu.
 
Nauczyciel wychowawca

§ 41.
1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział  opiece wychowawczej jednemu       z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.
2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny.
3.      Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:
1)      przeniesienia nauczyciela;
2)      długotrwałej nieobecności;
3)      braku efektów pracy wychowawczej.
4.        Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję programu wychowawczego   i programu profilaktyki szkoły.
5.        Wychowawca klasy w szczególności:
1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2)   planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami, rożne formy życia zespołowego;
3)   ustala treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoły;
4)   współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie;
5)   utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
6)   informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach  i podczas spotkań indywidualnych;
7)   odpowiednio współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
6.    Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.
7.    Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z prawem szkolnym.
8.    Wychowawca jest zobowiązany do organizowania spotkań z rodzicami w formie zebrań nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz spotkań indywidualnych w miarę zaistniałych potrzeb.
Pracownicy niepedagogiczni
§ 42.
1.      W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone następujące stanowiska niepedagogiczne:
1)      sekretarz szkoły;
2)      pracownicy obsługi;
3)      konserwator,  palacz
2.      Obowiązki w/w pracowników  określa dyrektor szkoły w zakresach obowiązków dołączonych do akt pracownika.
3.      Ilość etatów na w/w stanowiska określa się na każdy  rok szkolny
w  arkuszu organizacyjnym szkoły.
4.      Prawa pracownika:
1)      pracownik ma prawo do wynagradzania zgodnie z regulaminem wynagradzania   i premiowania;
2)      pracownika chronią przepisy Kodeksu Pracy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  VII
 
Uczniowie
Prawa i obowiązki ucznia
§ 43.
1.      Uczeń ma prawo do:
1)      zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;
2)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
3)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
5)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
6)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
7)      przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;
8)      przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
9)      poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych                      i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;
10) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
11) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
12) uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
13) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
14) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN.
15) korzystać z telefonu komórkowego w szkole tylko za zgodą nauczyciela dyżurnego lub wychowawcy klasy.
2.      Uczeń ma obowiązek:
1)      przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach;
2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
3)      przygotowywanie się do zajęć, wykonywanie pracy domowej zadanej przez nauczyciela,
4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;
5)      wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli;
6)      dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły;
7)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
8)      troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie miękkiego i tekstylnego); 
9)      uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy;
10) przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed swoimi zajęciami,   a opuścić budynek szkoły 15 minut po ostatnim swoim zajęciu. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów zajęć, chyba, że z przyczyn organizacyjnych zostanie ustalone inaczej;
11) opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw,  z wyjątkiem przerwy śniadaniowej;
12) przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, sali gimnastycznej;
13) noszenia stroju galowego w przypadku uroczystości szkolnych;
14)  nieużywania  na terenie szkoły wszelkich urządzeń multimedialnych rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody nauczyciela.      
15) regularnie uczestniczyć w zajęciach i dbać o usprawiedliwianie nieobecności:
a)      nieobecność w szkole powinna najpóźniej w ciągu 7 dni zostać usprawiedliwiona
b)      dopuszczalnymi formami usprawiedliwień nieobecności są: zwolnienia lekarskie, inne zaświadczenia urzędowe, pisemne lub ustne usprawiedliwienia rodziców lub prawnych opiekunów;
16) uczeń ma obowiązek uzupełniania braków lekcji i zadań domowych, w których nie uczestniczył;
17) właściwie i kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:
a)      niekulturalne zachowanie się i brak szacunku powodować będzie wyciąganie  konsekwencji zgodnie z karami wymienionymi w niniejszym statucie;
18) ponadto:
a)      dbać o higienę osobistą, schludny ubiór i fryzurę, zabrania się malowania paznokci kolorowym lakierem, farbowania włosów oraz makijażu,
b)      dbać o czystość mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów,
c)      stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i brutalności,
d)     nie palić papierosów,
e)      nie pić alkoholu,
f)       nie używać środków odurzających i używek,
g)      zabrania się używania telefonów komórkowych oraz wszystkich urządzeń elektronicznych ( tj. mp3, mp4, dyktafon, odtwarzacz CD  itp.) oraz fotografowania i nagrywania na terenie szkoły zarówno w budynku jak i na zewnątrz bez zgody nauczyciela.
 
Nagrody
§ 44.
1.      Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:
1)      pochwała wychowawcy wobec klasy;
2)      wyróżnienie przez dyrektora  szkoły  na apelu;
3)      przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki, stypendium itp.;
4)      wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów).
2.      Nagrody finansowane są z budżetu osoby prowadzącej (organu prowadzącego), rady rodziców. Mogą być również finansowane przez sponsorów.
Kary
§ 45.
1.      W Szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.
2.        Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu.
3.      Stosuje się następujące rodzaje kar:
1)      ustne upomnienie wychowawcy wobec klasy;
2)      nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
3)      ustne upomnienie dyrektora szkoły;
4)      nagana dyrektora szkoły z wpisem do dokumentacji szkolnej i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
5)        zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.
4.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły po zasięgnięciu pisemnej opinii samorządu uczniowskiego, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów, gdy ten:
1)      w sposób ciągły łamał  przepisy statutu, a podejmowane przez szkołę działania i zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły żadnych efektów;
2)      dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw;
3)      rozprowadzał lub używał środki odurzające (papierosy, narkotyki, alkohol);
4)      stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych;
5)      odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, obrażając ich godność osobistą;
6)      dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia;
7)      demoralizował innych uczniów;
8)      popełniał fałszerstwa w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen);
9)      notorycznie, samowolnie opuszczał szkołę podczas przerw lub zajęć lekcyjnych;
10) wagarował (okres nieobecności nieusprawiedliwionej wynosi 50 godzin i więcej w półroczu).
5.    O planowanym skreśleniu ucznia dyrektor informuje rodziców i dyrektora szkoły, do obwodu której należy uczeń.
6.    Od decyzji dyrektora przysługuje uczniowi odwołanie do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej wydania za pośrednictwem dyrektora szkoły.
§ 46.
Od każdej wymierzonej kary wymienionej w §46 ust. 3 uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ  VIII
 
Rodzice
Współpraca szkoły i rodziców
§ 47.
1.      Spotkania klasowe nauczycieli i wychowawców z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.
2.      Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami w ramach konsultacji w ciągu tygodnia     według harmonogramu przyjęć rodziców na dany rok szkolny.
3.      Spotkania indywidualne i zbiorowe wynikające z bieżącej pracy szkoły.
4.      Pedagogizację rodziców prowadzoną przez wychowawców lub zaproszone osoby
z zewnątrz.
5.      Indywidualne i zbiorowe spotkania rodziców z dyrektorem.
6.      Współpraca w przygotowaniu i udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych.
7.      Pisemne informowanie rodziców o wynikach kształcenia i zachowania ucznia:
1)      informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz oceną naganną zachowania na 30 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
2)      informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na  2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,
3)      informacja o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na 7 dni przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4)      Wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodzicami poprzez dzienniczek ucznia oraz
telefonicznie.
5)      Zaproszenie rodziców do szkoły celem rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.
 
 
 
Prawa i obowiązki rodziców
§ 48.
1. Rodzice mają prawo do:
1)      zapoznania ze statutem gimnazjum, programem wychowawczym i profilaktyki;
2)      w szczególności zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, innych regulaminów określających zasady pracy szkoły;
3)      uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania;
4)      pełnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce;
5)      uzyskania pomocy w sprawach wychowania i dalszej edukacji dziecka;
6)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania ucznia;
7)      znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły;
8)      poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia dla uczniów;
9)      wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w gimnazjum i danym oddziale;
10) wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii, uwag i wniosków na temat pracy szkoły;
11) wnioskowanie o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
12) występowanie z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program
nauczania;
13) występowanie z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny końcoworocznej
(śródrocznej) z zajęć edukacyjnych,
14) występowanie z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania;
15) uzyskanie pomocy poradni psychologiczno- pedagogicznej w przypadku stwierdzenia dysfunkcji rozwojowych u dziecka.
 
 
§ 49.
1.      Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.
2.      Ponadto mają obowiązek:
1)      dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
3)      stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć,
4)      zadbać o estetyczny i stosowny wygląd dziecka,
5)      Rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły przez ich dzieci,
6)      przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole,
7)      informowanie szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych chorobą ucznia,
8)      współpracy z wychowawcą klasy i uczestnictwo w zebraniach klasowych,
9)      zainteresowania postępami w nauce i zachowaniem dziecka w szkole.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ IX
 
Obowiązek szkolny
Zasady przyjmowania uczniów do szkoły
§ 50.
1.      Do gimnazjum mogą być przyjęci uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową.
2.      W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dysponowanych  przez szkołę miejsc podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik procedury kwalifikacyjnej.
3.      Na procedurę kwalifikacyjną składają się:
1)      rozmowa z uczniem,
2)      wyniki nauczania w szkole podstawowej,
3)      wyniki sprawdzianu szóstoklasisty,
4)      rozmowa z rodzicami/ opiekunami prawnymi.
4.      Decyzję o przyjęciu ucznia do gimnazjum podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
5.      Liczba uczniów w klasie może wynosić do 30.
6.      W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Szkoły i zgodą Organu Prowadzącego liczba może zostać zwiększona maksymalnie o 2 uczniów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ X
 
Tradycja i ceremoniał szkolny
§ 51.
Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:
1)      Otrzęsiny
2)      Dzień Edukacji Narodowej;
3)      Andrzejki;
4)      Mikołaj – impreza środowiskowa;
5)      Wigilia, jasełka;
6)      Zabawa karnawałowa;
7)      Powitanie wiosny;
8)      Dzień Matki;
9)      Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego;
10) Pożegnanie absolwentów gimnazjum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROZDZIAŁ XI
 
 
Postanowienia końcowe
§ 52.
1.      W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3.
2.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.  1, wyraża osoba prowadząca (organ prowadzący) po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
3.      W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.  
§ 53.
1.      W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie szkoły.
2.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.
§ 54.
1.      Zmiany w niniejszym statucie dokonuje osoba prowadząca (organ prowadzący).
2.      Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują do osoby prowadzącej (organu prowadzącego) o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownej uchwały.
§ 55.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
§ 56.
1.      Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkoły.
2.      Tablica szkoły nosi nazwę: „ Niepubliczna Gimnazjum w Gołkowie”.   
§ 57.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 58.
1.        Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd Stowarzyszenia.
2.        Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU
1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania.
2.      Regulamin dyżurów nauczycieli.