Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania - Gimnazjum

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM

 W GOŁKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Istota oceniania .......................................................................................................................... 3

Cele oceniania ............................................................................................................................ 3

Zakres oceniania ......................................................................................................................... 4

Zasady oceniania ........................................................................................................................ 4

Formułowanie wymagań edukacyjnych………………………………………………………..7

Ocenianie bieżące ....................................................................................................................... 8

Formy oceniania ......................................................................................................................... 9

Skala oceniania ......................................................................................................................... 11

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie .................................................................... 12

Umowa w sprawie nieprzygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych .................................. 13

Oceny  zachowania .................................................................................................................. 13

Kryteria oceny  zachowania ..................................................................................................... 14

Tryb klasyfikacji ....................................................................................................................... 23

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ................................................... 25

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej ........................................................................ 27

Egzamin klasyfikacyjny ........................................................................................................... 29

Egzamin  poprawkowy ............................................................................................................ 31

Promocja .................................................................................................................................. 33

Egzamin gimnazjalny ............................................................................................................... 35

Ewaluacja systemu oceniania ................................................................................................... 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istota oceniania

§ 1

1.        Ocenianiu podlegają:

1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)       zachowanie ucznia.

2.        Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)      wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)      wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania- w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.        Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

Cele oceniania

§ 2

1.        Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)      poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)      udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3)      udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)      motywowanie ucznia do dalszej pracy;

5)      dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce  i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6)      umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

 

Zakres oceniania

§ 3

 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)      ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)      bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych                  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)      przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)      ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)      ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7)      ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

Zasady oceniania

§ 4

1.      Zasada otwartości.

Każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej formie jest znany uczniom oraz ich rodzicom:

1)      Uczeń i rodzice znają wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania zachowania.

2)      każda ocena jest jawna i umotywowana;

3)      przed sprawdzianem lub pracą klasową należy określić obowiązujący zakres materiału;

4)      prace klasowe są obowiązkowe;

5)      uczeń, który nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn powinien ją napisać w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły;

6)      uczeń poprawia ocenę niedostateczną z pracy klasowej lub sprawdzianu, jednokrotnie  w ciągu 2 tygodni od dnia oddania pracy (poprawa pozostałych ocen-wg uznania nauczyciela przedmiotu);

7)      ocena otrzymana z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu jest wpisywana jako kolejna w dzienniku.

2.      Zasada notowania postępów i oceniania form aktywności ucznia.

Cel: planowanie procesu oceniania i wdrażania do systematycznej pracy:

1) Formy oceniania:

a)      bieżące,

b)      odpowiedź ustna na lekcji (z 3 ostatnich lekcji), ocena natychmiastowa,

c)      kartkówki (z 3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiadane – czas trwania ok. 15 min.), czas oddania 1 tydzień,

d)     praca klasowa, sprawdzian (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; maksymalna ilość prac lub sprawdzianów –   1 w ciągu dnia,   max.          3 tygodniowo) analiza i oddanie prac i sprawdzianów nie później niż 2 tygodnie po ich przeprowadzeniu,

e)      aktywność na lekcji,

f)       praca domowa,

g)      nauczyciele mają prawo określenia innych form oceniania wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca twórcza, doświadczenia),

h)      test lub praca kontrolna na koniec półrocza i roku szkolnego;

2)      częstotliwość oceniania:

minimalna ilość ocen w zależności od ilości godzin przypadających na przedmiot:

1 godz. – 5 ocen

2 godz. – 6 ocen

3     godz. – 7 ocen

4        godz. i więcej – 8 ocen

3. Zasada podmiotowości i indywidualizacji.

Cel: dostosowanie stopnia trudności z zakresu treści podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia:

             1)     dostosowanie poziomu wiedzy sprawdzanej do możliwości ucznia;

             2)     umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich formie;

             3)     nauczyciel jest zobowiązany dostosować się do zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej;

             4)     przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastyki, informatyki i zajęć artystycznych należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu;

             5)     nie oceniamy ucznia w traumatycznych dla niego sytuacjach losowych.

4. Zasada angażowania się uczniów w system oceniania:

Cel: kształtowanie odpowiedzialności i świadomości osiąganych wyników w nauce i zachowaniu.

                1)      uczeń zna zasady szkolnego systemu oceniania;

                2)      bierze udział w wypracowaniu regulaminu oceny zachowania;

                3)      dokonuje samooceny;

                4)      podejmuje działania związane z poprawianiem osiągniętych wyników.

5. Zasada przekazu informacji zwrotnej:

Cel: bieżące informowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce i zachowaniu.

       1) nauczyciel  może informację zwrotną przekazać w formie:

a)      informacji ustnej,

b)      notatki w dzienniczku ucznia,

c)      notatki pod pracą pisemną,

d)     wpisu do dziennika,

e)      informacji telefonicznej lub osobiście podczas szkolnych zebrań             z rodzicami wraz z umieszczeniem notatki służbowej w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie wychowawcy;

         2)uczniowie otrzymują do wglądu ocenione sprawdziany i prace klasowe:

a)      po omówieniu i dokonaniu poprawy przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego,

b)   rodzice ucznia (opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do prac klasowych i sprawdzianów.

 

 

 

Formułowanie wymagań edukacyjnych

§5

1.      W oparciu o wybrany do realizacji program nauczania każdy nauczyciel formułuje pisemnie wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na dany rok szkolny i przedstawia je dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

2.      Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających                    z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4.      Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)      posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

2)      posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach;

3)      posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

4)      nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

5.      Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

6.      Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem          w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia, opinia, o której mowa w pkt. 5., może być wydana także uczniowi gimnazjum.

7.      Wniosek, o którym mowa w pkt. 6. wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.

8.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

9.      Informacje, o których mowa w ustępie 2 i 8 przekazywane są rodzicom na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym, co zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

Ocenianie bieżące

§ 6

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.                                 

2. Oceniając wiedzę i umiejętności dziecka, kierujemy się następującą hierarchią wartości:

1)      stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach;

2)      umiejętność interpretacji i uzasadniania;

3)      umiejętność pracy samodzielnej;

4)      stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach;

5)      umiejętność samooceny;

6)      znajomość faktów i pojęć;

7)      postawa;

8)      wytrwałość;

9)      tempo przyswajania wiedzy.

Formy oceniania

§ 7

1.      Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdzian wiadomości i umiejętności, prace klasowe, kartkówki, dyktanda, pisanie z pamięci, odpowiedzi ustne.

2.        Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez sprawdzian, pracę klasową, kartkówkę i odpowiedź ustną posiada każdy nauczyciel w PSO.

3.      Na sprawdzianach, pracach klasowych przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 

<31% - ocena niedostateczna (1)            / mniej niż 31%/

≥31 i <51% - ocena dopuszczająca (2)   /więcej lub równe 31% i mniej niż 51%/

≥51 i <75% - ocena dostateczna (3)        /więcej lub równo 51% i mniej niż 75%/

≥75 i <91% - ocena dobra (4)                  /więcej lub równo 75% i mniej  niż 90%/        

≥91 i ≤97%  - ocena bardzo dobra (5)    /więcej lub równo 91% i mniej niż 97%/

≥97 i ≤100%  - ocena celująca (6)    /więcej lub równo 97% i mniej lub równo 100%/

4. Ocena z kartkówek wynika ze skali:

<31% - ocena niedostateczna (1)            / mniej niż 31%/

≥31 i <51% - ocena dopuszczająca (2)   /więcej lub równe 31% i mniej niż 51%/

≥51 i <75% - ocena dostateczna (3)        /więcej lub równo 51% i mniej niż 75%/

≥75 i <91% - ocena dobra (4)                  /więcej lub równo 75% i mniej  niż 90%/        

≥91 i ≤100%  - ocena bardzo dobra (5)    /więcej lub równo 91% i mniej niż 100%/

Z kartkówek nie przewiduje się ocen celujących.

4.      Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się  z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.

5.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

6.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

7.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii   o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.

8.      Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.      Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub               z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

10.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

11.  Zasady oceniania ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych: 

1)  w sposobie oceniania uczniów z dysleksją uwzględnia się czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się włożony przez dziecko wysiłek;

2)  ocena w głównej mierze dotyczy poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych;

3)  wydłuża się limit czasu na pisanie sprawdzianów, ocenia się na jednakowych prawach brudnopis i czystopis;

4)  pisanie ze słuchu zastępuje się pisaniem z pamięci;

5)  ze względu na dysleksję nie odpytuje się uczniów z czytania głośnego na forum klasy;

6)  w przypadku głębokiej dysgrafii umożliwia się uczniowi wykonanie prac kontrolnych na komputerze; jeżeli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy ucznia, powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne;

7)  szczegółowe zasady i kryteria oceniania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych  ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania;

8)  Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala oceniania

§ 8

 

1.      Ocenianie bieżące (ocena cząstkowa) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna) ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

Nazwa stopnia

Zapis cyfrowy

Celujący

6

bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczający

2

Niedostateczny

1

 

2.      Ustala się wystawianie ocen cząstkowych w formie zapisu cyfrowego.

3.      Oceny za sprawdziany, prace klasowe notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem     fioletowym

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

§ 9

1.      Szczegółowe kryteria ocen ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotowy system oceniania).

2.      Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

Umowa w sprawie nieprzygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych

§ 10

1.      Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej:

1)      od trzech do pięciu dni – dwa dni;

2)      powyżej pięciu dni – tydzień.

2.      Braki powinien uzupełnić pod kontrolą rodziców (opiekunów prawnych) w ciągu najbliższego tygodnia. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela na zajęciach wyrównawczych lub innych formach ustalonych z nauczycielem prowadzącym. Uzupełnieniu podlegają również zeszyty i ćwiczenia – wg wskazówek nauczyciela.

3.      W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w czasie sprawdzianu uczeń powinien napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścił sprawdzian, pisze go na pierwszej lekcji po powrocie

4.      Ponadto uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z innych przyczyn – ilość ustala nauczyciel przedmiotu i podaje do wiadomości na pierwszych zajęciach, przy czym:

1)      nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć;

2)      nauczyciel zaznacza nieprzygotowanie ucznia w dzienniku w odpowiedniej rubryce.

5.        W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.

6.         W przypadku zajęć z plastyki, zajęć technicznych i artystycznych nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów      i materiałów.

 

Oceny zachowania

§ 11

1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

                1)      oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych;

                2)      promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szacunku innym osobom;

8)      respektowanie statutu i innych regulacji prawnych szkoły.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.   

4.Ocenę  zachowania ustala się na podstawie czterech źródeł:

1)      Oceny wychowawcy klasy zgodnie z punktowym systemem oceniania zachowania.

2)      Oceny nauczycieli uczących.

3)      Oceny klasy.

4)      Samooceny ucznia.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6.W ciągu całego roku szkolnego wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania zachowania ucznia w tzw. zeszycie wychowawcy.

7. Za dokumentację odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

8. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia.

 

 

Kryteria oceny zachowania

 

§ 12

 

1.Ocenę  zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

1)      wzorowe;

2)      bardzo dobre;

3)      dobre;

4)      poprawne;

5)      nieodpowiednie;

6)      naganne.

2.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

3.      Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przestrzega we wszystkich sprawach statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów i spełnia poniższe warunki:

1)      zdobywa pozytywne oceny na miarę swoich predyspozycji intelektualnych;

2)      jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany;

3)      bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, aktywnie uczestniczy               w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

4)      szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)      wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz klasy, szkoły, środowiska (wolontariat);

6)      żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery;

7)      dba zawsze o kulturę słowa, przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą;

8)      systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje, wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;

9)      jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), rozumie potrzebę rozwijania kultury fizycznej, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym;

10)  ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny;

11)  udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom;

12)  wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i   wyciągania wniosków.

 

4.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega we wszystkich sprawach statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów i spełnia co najmniej 7 z 10 podanych warunków:

1)      zdobywa pozytywne oceny na miarę swoich predyspozycji intelektualnych;

2)      jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany;

3)      bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, aktywnie uczestniczy               w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

4)      szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)      wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz klasy, szkoły, środowiska (wolontariat);

6)      żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery;

7)      dba zawsze o kulturę słowa, przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole i poza szkołą;

8)      systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje, wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;

9)      jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), rozumie potrzebę rozwijania kultury fizycznej, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym;

10)  ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny;

11)   udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom;               

12)   był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a         jego     współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

 

5.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)      dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły;

2)      cechuje się kulturą osobistą, nie używa wulgarnego słownictwa;

3)      zwraca się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;

4)      szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)      uczy się na miarę swoich możliwości i warunków;

6)      unika konfliktów z zespołem klasowym i społecznością szkolną;

7)      systematycznie uczestniczy w zajęciach;

8)      przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

9)        dba o swój wygląd zewnętrzny, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym; 

10)    współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając  stawiane przed sobą i zespołem zadania.

 

 

6.      Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe wymagania :

1)      dobrze się wywiązuje z obowiązków zawartych w statucie szkoły;

2)      odznacza się kulturą osobistą, nie używa wulgarnego słownictwa;

3)      dba o mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów;

4)      uczestniczy systematycznie w zajęciach szkolnych i usprawiedliwia ewentualne nieobecności;

5)      dba o higienę swoją i kolegów i nie ulega nałogom;

6)      dba o swój wygląd zewnętrzny zgodny z normami obyczajowymi, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym;

7)      współpracował w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane  przed sobą i zespołem działania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

 

7.      Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczy którykolwiek z poniższych zapisów:

1)      zdarza mu się nie spełniać postanowień statutu i innych regulacji prawnych obowiązujących w szkole;

2)      zdarza mu się naruszać godność i nietykalność osobistą innych osób;

3)      popełnia uchybienia w przestrzeganiu norm społecznych;

4)      zdarza mu się opuszczać zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;

5)      często spóźnia się na lekcje;

6)      jest wulgarny;

7)      bywa arogancki w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

8)      przynosi ujmę szkole, szkodzi jej wizerunkowi;

9)      mimo złożenia deklaracji o przystąpienie do zespołu realizującego projekt nie     wywiązywał się  w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

 

8.      Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczy którykolwiek z poniższych zapisów i nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych:

1)      notorycznie nie spełnia postanowień statutu i innych regulacji prawnych obowiązujących w szkole;

2)      bardzo często narusza godność i nietykalność osobistą innych osób;

3)      popełnia rażące uchybienia w przestrzeganiu norm społecznych;

4)      nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;

5)      nieustannie spóźnia się na lekcje;

6)      jest wulgarny i zupełnie lekceważy zasady kultury i współżycia społecznego;

7)      jest arogancki w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

8)      notorycznie przynosi ujmę szkole, szkodzi jej wizerunkowi;

9)      nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych;

10)   nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

 

9.      Zachowania podwyższające ocenę:

1)      udział w konkursach i zawodach szkolnych;

2)      udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych;

3)      właściwe pełnienie funkcji klasowych;

4)      działalność w samorządzie szkolnym;

5)      wzorowa frekwencja;

6)      pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych kolegom;

7)      udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych przez szkołę i poza nią.

10.  Zachowania obniżające ocenę:

1)      przeszkadzanie na lekcjach;

2)      wulgarne słownictwo;

3)      lekceważenie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)      aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)      bójki, samosądy;

6)      kradzieże;

7)      ubliżanie kolegom;

8)      zakłócanie imprez i wycieczek szkolnych;

9)      zaczepianie kolegów;

10)  wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie;

11)  niszczenie mienia szkolnego;

12)  palenie papierosów, picie alkoholu;

13)  pośredniczenie, sprzedaż, zażywanie narkotyków;

14)  podrabianie podpisów;

15)  dopisywanie lub zmienianie ocen;

16)  brak obuwia na zmianę;

17)  niewypełnienie obowiązków dyżurnego;

18)  przebywanie na przerwie poza wyznaczonym terenem;

19)  samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych lub przerwy.

Punkty dodatnie

Suma

Punkty ujemne

Suma

1.Udział w olimpiadach, konkursach etap szkolny - 10 pkt., powiatowy, gminny - 20 pkt., rejonowy - 30 pkt., wojewódzki - 50 pkt.  

 

1. Przeszkadzanie na lekcji, niewykonywanie poleceń w szkole i poza szkołą(np. brak stroju galowego, niewłaściwe zachowanie na  apelu, brak podręczników, zeszytów itp.): każdorazowo 5 -15pkt.

 

2.Udział w zawodach sportowych: etap szkolny - 5 pkt., powiatowy, gminny - 10 pkt., rejonowy - 20 pkt., wojewódzki - 25 pkt. ogólnopolski-30pkt.(punkty przyznajemy za każdy etap; dotyczy również zawodów pozaszkolnych)- suma nie może przekraczać 50 pkt. w półroczu.

 

2.  Aroganckie odzywanie się /wulgaryzmy/ ucznia do pracowników szkoły w szkole i poza szkołą: każdorazowo -25 pkt.

 

3. Pomoc w organizowaniu imprez5 - 15 pkt. każdorazowo.   

 

3. Czynne uczestnictwo w bójkach, prowokacje wyrażone słowem i czynem, zaczepianie słowne lub fizyczne: 30 pkt. za każde zdarzenie.

 

4. Efektywne pełnienie funkcji, praca w organizacjach

    5-25pkt.

 

*4. Znęcanie się, prześladowanie, molestowanie lub obsceniczne zachowanie, groźby wobec uczniów i pracowników szkoły, inne: 30 pkt.

 

5. Kultura osobista – schludny wygląd ( zgodny z procedurą stroju szkolnego obowiązującego w naszym gimnazjum); brak uwag za nieodpowiedni strój: 15 pkt.

 

5. Brak  dzienniczka, brak obuwia: każdorazowo po 5 pkt. ( jedna uwaga w ciągu dnia oddzielna za dzienniczek i obuwie).

 

6. Kultura osobista – bez ubliżania i wulgaryzmów: 15 pkt.

 

*6. Celowe niszczenie sprzętu, mebli, budynku, rzeczy należących do innych; kradzież: każdorazowo 20 - 50 pkt. (oraz pokrycie kosztów).

 

 7. 100% obecności30 pkt.

 

7. Opuszczanie terenu szkoły w czasie przerwy i w czasie lekcji: każdorazowo 10pkt.

 

8. Za 100% usprawiedliwionych nieobecności : 15 pkt. (punkt dotyczy również uczniów z pozycji 7.)

 

8. Zaśmiecanie otoczenia10 pkt.

 

9. Punktualne przychodzenie na zajęcia – żadnych nieusprawiedliwionych spóźnień: 10pkt.

 

 

 

 9. Spóźnianie się na lekcje; za każde nieusprawiedliwione spóźnienie: 5 pkt.

 

10.Dbanie o  izbę lekcyjną-5pkt.- każdorazowo

 

10. Nieusprawiedliwione nieobecności -2 pkt.   (za każdą godzinę).

 

11. Prace porządkowe na rzecz szkoły.   5-25pkt.

 

*11. Palenie papierosów, picie alkoholu, używanie i rozprowadzanie narkotyków, zażywanie dopalaczy w szkole i poza szkołą (posiadanie, handlowanie papierosami) -  każdorazowo 100pkt. (świadome i celowe przebywanie w towarzystwie osób palących papierosy na terenie szkoły ukarane zostaje również punktami ujemnymi 10 pkt.)

 

12. Pochwała w dzienniczku, dzienniku  –  za każdą  10 pkt. (punkty przyznajemy za pochwałę, która nie została ujęta w innych kryteriach oceniania)

 

 

*12. Wyłudzanie, np. pieniędzy. fałszowanie podpisów, dokumentów każdorazowo 50pkt.

 

13. Niełamanie zakazu dotyczącego używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie przerw,  zajęć dydaktycznych  w szkole i poza nią (brak uwag): 10 pkt.

 

13. Wyjątkowa ekstrawagancja przejawiająca się w stroju, makijażu, malowaniu paznokci (makijaż, kolczyki w nosie, języku, brwiach, pępku, itp., nieodpowiedni, zbyt skąpy strój, noszenie w budynku szkoły kaptura, innego nakrycia głowy, ekstrawaganckie farbowanie włosów i strzyżenie ich; inne sytuacje związane z nieprzestrzeganiem procedury dotyczącej stroju szkolnego w naszym gimnazjum): za zdarzenie - 10 pkt

 

14. Wyróżnienie lub pochwała ucznia  za zachowanie godne naśladowania, np. za wyjątkowo uczciwą postawę (oddanie znalezionego przedmiotu, opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi  itp.): 20 pkt.

 

14. Złamanie bezwzględnego zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie przerw, zajęć w szkole i poza szkołą; zakazu nagrywania, fotografowania w czasie zajęć i przerw bez zgody danej osoby: każdorazowo 50 pkt.

 

15. Zero uwag w dzienniku, zeszycie uwag, dzienniczku -20pkt. (Nie uwzględniamy uwag grupowych, a wyłącznie indywidualne).

 

 

15. Udowodnione oszustwo, kłamstwo, ściąganie, np. zadań domowych niewywiązywanie się z dobrowolnie nałożonych na siebie obowiązków - każdorazowo 15 pkt. (celowe i świadome dawanie odpisywania zadań ukarane zostaje uwagą za 10 pkt.)

 

 . Kulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły(brak uwag; również o niewłaściwym zachowaniu na lekcji)20 pkt

 

 

16. Prowadzenie akcji prowokującej, symulującej np. spożycie alkoholu, narkotyków i innych używek, noszenie papierosów oraz używanie zapałek i zapalniczek itp.:

  każdorazowo 20  pkt.

 

17. Praca przy realizacji obowiązkowego szkolnego projektu edukacyjnego: aktywne, twórcze, koleżeńskie współdziałanie - 20 pkt.; wzorowa współpraca w grupie, wzorowe zaangażowanie w przygotowanie projektu - 30 pkt. (punkty przyznaje nauczyciel koordynujący projekt)

Punktów nie sumujemy. Punkty przyznawane są raz w ciągu roku szkolnego. Uczeń ma obowiązek realizacji co najmniej jednego projektu edukacyjnego w trakcie kształcenia w gimnazjum.

 

17. Stwarzanie sytuacji zagrażających  zdrowiu i życiu własnemu oraz osób trzecich (np. poprzez rzucanie śnieżkami, inne niebezpieczne zabawy na śniegu, rzucanie petardami, szyszkami oraz innymi przedmiotami); wejście w kolizję z prawem, nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego (np.  jazda rowerem, skuterem niezgodnie z zasadami ruchu drogowego- środkiem jezdni)

 każdorazowo 10 - 100 pkt.

 

18. Efektywna praca przy dodatkowym projekcie edukacyjnym  (w ramach zajęć lekcyjnych): 20 pkt.

 

 

*18. Uczeń odmawia udziału w projekcie edukacyjnym - 20 pkt.

(dotyczy również niewywiązywania się z dobrowolnie nałożonych na siebie obowiązków i działań wynikających z grupowej pracy nad projektem).

 

SUMA PUNKTÓW DODATNICH

 

SUMA PUNKTÓW UJEMNYCH

 

 *Uczeń, który dopuści się czynów opisanych w punktach: 4, 6, 11,12,18  nie otrzymuje oceny  zachowania wyższej niż poprawna  (mimo uzyskania punktów dodatnich na wyższą ocenę). Jeżeli zajście miało miejsce w pierwszym półroczu- zapis   zostaje uchylony w drugim półroczu .

 

Suma uzyskanych punktów: …………………….               Ocena: …….................………

Ocena: 

·    wzorowa: od 200 pkt.  

·    bardzo dobra: 199 – 150 pkt.

·    dobra: 149 – 90 pkt.

·    poprawna: 89 – 1 pkt.

·    nieodpowiednia: 0 do  -200 pkt.

·    naganna: poniżej  -200 pkt.

  

Ocena roczna jest sumą punktów z I i II semestru dzieloną na pół.

 

Jeżeli uczeń radykalnie zmienił swoje zachowanie w II semestrze, może otrzymać ocenę poprawną na koniec roku.

 

·         Uczeń nie otrzymuje oceny wzorowej, jeśli suma punktów ujemnych przekroczy 50  (niezależnie od sumy uzyskanych punktów).

·         Uczeń nie otrzymuje oceny bardzo dobrej, jeśli suma punktów ujemnych przekroczy 100 (niezależnie od sumy uzyskanych punktów).

·         Niezależnie od sumy uzyskanych punktów oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który w sposób rażący naruszył regulamin szkoły i WSO (np. wszedł w kolizję z prawem, wagaruje, wszczyna bójki, oszukuje, jest wulgarny i arogancki, pije alkohol, pali papierosy).

·         Jeśli uczeń dopuścił się użycia przemocy fizycznej lub psychicznej wobec nauczyciela lub pracownika szkoły, bądź naruszył ich nietykalność osobistą, otrzymuje ocenę naganną.

·         Zniwelowanie punktów ujemnych poprzez naprawienie szkód, prace na rzecz klasy, szkoły (np. prace porządkowe), środowiska powinno nastąpić do miesiąca od uzyskania tychże punktów.

·         Nagana wychowawcy- ocena nieodpowiednia /w przypadku, gdy punktacja ucznia przekroczy 200p., ocena może być poprawna/

·         Nagana dyrektora-ocena naganna

 

                 Ostateczną decyzję o ocenie zachowania podejmuje wychowawca klasy. 

 

 

 

Tryb klasyfikacji

§ 13

1.      Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych  zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego- w styczniu,

2.      Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia        z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania      w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.      W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

4.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają  nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

5.    Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę niżej wymienione formy sprawdzania osiągnięć ucznia  wg następującej hierarchii ważności:

1)      sprawdziany, dyktanda, pisanie z pamięci, prace klasowe;

2)      kartkówki i odpowiedzi ustne;

3)      praca samodzielna na lekcji;

4)      zadania domowe;

5)      inne przejawy aktywności na lekcji i poza lekcją.

6.    Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych obowiązkowych dla uczniów nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

7.    Do średniej ocen wlicza się również oceny z religii lub etyki oraz z zajęć dodatkowych. Nie mają one jednak wpływu na promocję ucznia.

8.      Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

9.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

10.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zapewnienie możliwości:

1)      udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;

2)      indywidualnych konsultacji z nauczycielem danych zajęć;

3)      udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Zakres i formy tej pomocy nauczyciel konsultuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

11.   Miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy w formie pisemnej informuje ucznia oraz jego rodziców/opiekunów prawnych o zagrażającej ocenie  niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz ocenie nagannej zachowania.

12.   Na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują  ucznia  o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z tych zajęć, a wychowawca oddziału o proponowanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

13.  Wychowawca przekazuje informacje, o których jest mowa w pkt. 12, rodzicom/ opiekunom prawnym ucznia w formie pisemnej na dwa tygodnie przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

14.  Przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisywana jest w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej rubryce (oznaczonej symbolem PO) kolorem zielonym.

15.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż ocena przewidywana

§ 14

 

1.      Wyższą od przewidywanej śródrocznej lub rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń może uzyskać  po zaliczeniu wskazanych przez nauczyciela partii materiału w uzgodnionym z nauczycielem terminie i formie, jednak nie później niż 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady.

2.      Sprawdzian wiadomości przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

3.      Jeżeli uczeń zamierza poprawić przewidywaną ocenę roczną- zdaje materiał:

             1)     z całego roku, w przypadku, kiedy ocena śródroczna i  przewidywana roczna są niższe od tej, którą chce uzyskać uczeń;

           2)      z II półrocza, w przypadku, kiedy ocena śródroczna jest równa tej, którą chce uzyskać uczeń, a  przewidywana roczna jest niższa. 

4.      Sprawdzian dostosowany jest do możliwości ucznia i trwa do 20 minut w formie ustnej lub do 45 minut w formie pisemnej.

5.      O wyniku sprawdzianu uczeń informowany jest w ciągu dwóch dni od przeprowadzonego sprawdzianu.

6.       Poprawa oceny rocznej lub śródrocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

                     

                                                       § 15

1.    Po otrzymaniu informacji o przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić z prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej  (o jeden stopień) niż przewidywana w następujących przypadkach:

1)      co najmniej 30- dniowej (w I lub II półroczu) usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanych chorobą,

2)      trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód rodziców, inna tragedia rodzinna), która mogła wpłynąć na postawę i zachowanie ucznia,

3)      zdarzeń losowych, które mogły bezpośrednio wpłynąć na zachowanie ucznia.

2. W przypadku, o którym mowa w  ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie), w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie składają pisemną prośbę do wychowawcy klasy o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wychowawca, zasięgając opinii rady pedagogicznej, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. wychowawca           zobowiązuje ucznia do spełnienia wszystkich kryteriów oceny zachowania, o którą się ubiega uczeń oraz wykonania dodatkowych zadań ustalonych przez wychowawcę, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)-np. wykonanie różnych prac na rzecz społeczności szkolnej.

5. Spełnienie przez uczniów wymogów i zadań, o których mowa w ust. 4. następuje w takim terminie, aby informacja o wyniku mogła być przekazana najpóźniej 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

6. W przypadku niespełnienia przez ucznia warunków określonych w ust. 4., przewidywana śródroczna lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaje niezmieniona.

 

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 16

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

     Zastrzeżenia te zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w ciągu trzech dni powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza   sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – ustala roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji,

              b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

              c)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne                     

        2 ) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

             a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako   przewodniczący komisji

             b) wychowawca oddziału

             c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia  edukacyjne w danym oddziale,

             d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

             e) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem zdającym egzamin sprawdzający może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.      Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem określonym w rozporządzeniu.

8.      Z prac komisji  sporządza się protokół zawierający:

1)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian

b)      skład komisji,

c)      termin sprawdzianu,

d)     imię i nazwisko ucznia

e)      pytania i zadania sprawdzające,

f)       wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2)        w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania:

a)      skład komisji,

b)      termin posiedzenia komisji,

c)      imię i nazwisko ucznia

d)     wynik głosowania,

e)      ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

       Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.      Do protokołu, o którym mowa w ust.8 pkt 1), dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły  w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

11.  Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym,  że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 17

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.      Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (w sytuacji, gdy, np. uczeń znajdował się w trudnej sytuacji rodzinnej).

4.      Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

5.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.      Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8.      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowo wyznaczonym terminie.

9.      Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji oraz nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

10.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)      imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 9;

3)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12.  Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13.  Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §16 pkt 1.

 

§ 18

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §16 pkt 1, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia skierowany do dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

Egzamin  poprawkowy

§ 19

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy wyznacza dyrektor szkoły na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), który musi być złożony przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej zatwierdzającej wyniki rocznej klasyfikacji i promocji.
 3. Termin przeprowadzenia egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest zapoznać ucznia z procedurą i wymaganiami egzaminu oraz z zakresem materiału objętego egzaminem do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. Do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną
  W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Zakres pytań przygotowany przez nauczyciela egzaminującego na egzamin poprawkowy powinien obejmować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych,
 4. Przy ustalaniu zestawu pytań nauczyciel – egzaminator zobowiązany jest respektować orzeczenie poradni dotyczącego dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia.
 5. Egzamin poprawkowy odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniającym warunki samodzielnej pracy zdającego, przed komisją w pełnym składzie. W jednym pomieszczeniu przeprowadza się egzamin z jednego przedmiotu.
 6. Dopuszcza się możliwość składania egzaminu pisemnego w tym samym czasie przed tą samą komisją, w tym samym pomieszczeniu większej liczby uczniów egzaminowanych przez tego samego nauczyciela - egzaminatora.
 7. W jednym dniu uczeń składa egzamin z jednego przedmiotu.
 8. Pomoce potrzebne do przebiegu egzaminu przygotowuje egzaminator.
 9. Czas trwania egzaminu:

1)      część pisemna trwa maksymalnie 45 minut;

2)      część ustna trwa 30 minut, w tym 10 minut przeznaczone jest na  przygotowanie odpowiedzi;

3)      przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 10 minut.

 1. Ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w tym samym dniu.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin

2)      skład komisji;

3)      termin egzaminu poprawkowego;

4)      imię i nazwisko ucznia

5)      pytania egzaminacyjne

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

18.    Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

19.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20.   Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

21.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem p.22 i p.23

22.   Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

23.   Uczniowi przysługuje odwołanie od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli zostały naruszone procedury. Odwołanie musi zostać zgłoszone do dyrektora szkoły w terminie 5 dni od dnia egzaminu.

 

 

Promocja

§ 20

1.      Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  z zastrzeżeniem ust.3.

2.      O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

3.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

4.      Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.3.

5.      Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

6.      Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

§ 21

1.      Uczeń kończy gimnazjum:

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

2)   jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w gimnazjum z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.      W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego części. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3.      O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.      Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.

 

 

 

Egzamin gimnazjalny

§ 22

1.      W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

2.      Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1)       w części pierwszej – humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2)       w części drugiej – matematyczno – przyrodniczej -  wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3)        w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego, nowożytnego.

 

3. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

5.      Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

6.      Opinię, o której mowa w ust. 4, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.

7.      Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

8.      Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia

9.      Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

10.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

11.  Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

12.  Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

13.  Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

14.  Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w pkt. 5,7,8,9,10,13 spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji opracowanej przez dyrektora komisji OKE.

15.  Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego z części trzeciej tego egzaminu.

16.  Zwolnienie ucznia, o którym mowa, ust.16, z danego zakresu części pierwszej lub z danego zakresu części drugiej egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu najwyższego wyniku.

17.  Zwolnienie, o którym mowa w ust.16, z części trzeciej egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

18.  W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust.16, z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części trzeciej egzaminu, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Przepisy ust. 17 i ust. 17 i ust.18  stosuje się odpowiednio.

19.  Informacje dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu zewnętrznego w klasie III przekazuje uczniom i rodzicom wychowawca  oddziału.

20.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.

 

Ewaluacja systemu oceniania

§ 23

1.      Rada pedagogiczna, rodzice i samorząd uczniowski mogą wnosić uwagi, propozycje do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Po pozytywnym ich zaopiniowaniu  i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną będą realizowane w następnym roku szkolnym.

2.      W każdym roku szkolnym przeprowadzane będzie badanie skuteczności Wewnątrzkolnego Systemu Oceniania. Oceniać go będą uczniowie, rodzice i nauczyciele.

3.      Ewaluacja systemu oceniania dokonywana będzie:

1)      przez uczniów – za pomocą ankiety, dyskusji na godzinach wychowawczych i zebraniach samorządu uczniowskiego;

2)      przez rodziców – za pomocą ankiety, dyskusji na zebraniach okresowych i wywiadówkach;

3)      przez nauczycieli – za pomocą ankiety, poprzez dyskusje na zebraniach rady pedagogicznej.

4.      Weryfikacja systemu nastąpi po roku i po trzech latach w oparciu o dokonaną analizę wyników ewaluacji przeprowadzoną przez komisję do spraw ewaluacji systemu.

5.      W skład komisji do spraw ewaluacji systemu wchodzić mogą powołani przez dyrektora szkoły nauczyciele, rodzice i przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

6.      Wewnątrzszkolny system oceniania konsultowany jest:

1)      z rodzicami;

2)      z uczniami.