Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Wewnątrzszkolny System Oceniania - Szkoła Podstawowa

 

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 W GOŁKOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 3 / 2017 z dnia 25.04.2017r.

 

 

SPIS TREŚCI:

 

Istota oceniania ................................................................................................ 3

Cele oceniania .................................................................................................. 3

Zakres oceniania ............................................................................................... 3

Zasady oceniania ............................................................................................... 4

Formułowanie wymagań edukacyjnych .................................................................. 7

Ocenianie bieżące .............................................................................................. 9

OCENIANIE W KLASACH I-III .............................................................................. 9

Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne ................................... 9

Szczegółowe zasady ustalania opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania

w I etapie edukacyjnym .................................................................................... 11

OCENIANIE W KLASACH IV-VI IV - VIII................................................................ 13

Formy oceniania w klasach IV – VI  IV - VIII......................................................... 13

Skala oceniania w klasach IV – VI IV – VIII .......................................................... 16

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie .................................................. 18

Umowa w sprawie nieprzygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych ........................ 23

Oceny z zachowania ......................................................................................... 23

Kryteria oceny z zachowania .............................................................................. 24

Tryb klasyfikacji .............................................................................................. 28

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana ...................................... 30

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej ....................................................... 32

Egzamin klasyfikacyjny ..................................................................................... 34

Egzamin  poprawkowy ..................................................................................... 36

Promocja ....................................................................................................... 37

Sprawdzian  Egzamin zewnętrzny ........................................................................ 39

Ewaluacja systemu oceniania ............................................................................. 40

 

 

 

 

 

 

 

 

Istota oceniania

§ 1

1.     Ocenianiu podlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia.

2.     Ocenianie osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1)              Wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2)              Wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.     Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz formułowanie oceny.

4.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły oraz formułowanie oceny.

Cele oceniania

§ 2

1.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)   udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

3)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;

4)   monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

5)   motywowanie ucznia do dalszych postępów nauce i zachowaniu;

6)   dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

7)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zakres oceniania

§ 3

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2)   zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów;

3)   bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)   przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)   ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)   ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)   ustalenie warunków i sposobów przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Zasady oceniania

§ 4

 

1.    Zasada jawności.

Każdy aspekt podlegający ocenianiu w każdej formie jest znany uczniom oraz ich rodzicom:

1)   nauczyciel na początku roku szkolnego informuje ucznia i jego rodziców o wymaganiach edukacyjnych, formach sprawdzania wiedzy oraz o zasadach oceniania zachowania;

2)   nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z kryteriami oceniania z poszczególnych przedmiotów;

3)   każda ocena jest jawna i umotywowana;

4)   przed sprawdzianem lub pracą klasową należy określić obowiązujący zakres materiału;

5)   prace klasowe są obowiązkowe;

6)   uczeń, który nie pisał pracy klasowej z usprawiedliwionych przyczyn powinien ją napisać w terminie 2 tygodni od powrotu do szkoły;

7)   uczeń poprawia ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu, jednokrotnie w ciągu 2 tygodni od dnia oddania pracy;

8)   w przypadku uzyskania z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu oceny niższej, uczeń pozostaje przy ocenie wyższej;

9)   ocena otrzymana z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu jest wpisywana jako kolejna w dzienniku.

2.    Zasada notowania postępów i oceniania form aktywności ucznia.

Cel: planowanie procesu oceniania i wdrażania do systematycznej pracy:

1)   Sposoby notowania postępów w nauce:

a)    oceny,

b)   karta obserwacji,

c)    ocena opisowa;

2)   Formy oceniania:

a)    bieżące,

b)   odpowiedź ustna na lekcji (z 3 ostatnich lekcji),

c)    kartkówki (z 3 ostatnich lekcji – czas trwania 15 min.),

d)   praca klasowa, sprawdzian (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem; maksymalna ilość prac lub sprawdzianów – 2 tygodniowo); analiza i oddanie prac i sprawdzianów nie później niż 2 tygodnie po ich przeprowadzeniu,

e)    aktywność na lekcji,

f)     praca domowa,

g)   nauczyciele maja prawo określenia innych form oceniania wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca twórcza, doświadczenia),

h)   test lub praca kontrolna na koniec półrocza i roku szkolnego;

3)   częstotliwość oceniania:

minimalna ilość ocen w zależności od ilości godzin przypadających na przedmiot:

1 godz. – 5 ocen

2 godz. – 6 ocen

3   godz. – 7 ocen

4 godz. i więcej – 8 ocen

3.  Zasada higieny pracy umysłowej.

Cel: stworzenie warunków do przyswajania wiedzy bez przeciążania umysłu obszerną ilością zadań w krótkim czasie:

        1)       na sobotę i niedzielę nauczyciele nie zadają prac pisemnych lub ich ilość znacznie ograniczają;

        2)       nauczyciele zapowiadają prace powtórzeniowe przynajmniej 1 tydzień przed ich terminem;

        3)       nauczyciele planują terminy prac pisemnych: max. 1 w ciągu dnia i max. 2 w ciągu tygodnia;

        4)       kartkówki nie muszą być zapowiadane wcześniej, mogą zawierać materiał max. z 3 ostatnich lekcji.

4.    Zasada podmiotowości i indywidualizacji.

Cel: dostosowanie stopnia trudności z zakresu treści podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia:

        1)   dostosowanie poziomu wiedzy sprawdzanej do możliwości ucznia;

        2)   umożliwienie uczniom zaprezentowania wiedzy w wybranej przez nich formie;

        3)   nauczyciel jest zobowiązany dostosować się do zaleceń poradni psychologiczno- pedagogicznej;

        4)   przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i technologii informacyjnej należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu;

        5)   nie oceniamy ucznia w sytuacjach losowych.

5.    Zasada angażowania się uczniów w system oceniania:

Cel: kształtowanie odpowiedzialności i świadomości osiąganych wyników w nauce i zachowaniu.

          1)    uczeń zna zasady szkolnego systemu oceniania;

          2)    bierze udział w wypracowaniu regulaminu oceny zachowania;

          3)    dokonuje samooceny;

          4)    podejmuje działania związane z poprawianiem osiągniętych wyników.

6.    Zasada przekazu informacji zwrotnej:

Cel: bieżące informowanie uczniów, rodziców (opiekunów prawnych) o postępach w nauce i zachowaniu.

1)   nauczyciel w relacji z uczniem może informacje zwrotna przekazać w formie:

a)    notatki w dzienniczku ucznia,

b)   notatki nad pracą pisemną,

c)    wpis do dziennika,

d)   informacji telefonicznej lub osobiście podczas szkolnych zebrań z rodzicami wraz z umieszczeniem notatki służbowej w dzienniku lekcyjnym lub w zeszycie wychowawcy;

2)   uczniowie otrzymują do wglądu ocenione sprawdziany i prace klasowe:

a)     po omówieniu i dokonaniu poprawy przechowywane są one w teczkach indywidualnych uczniów do końca roku szkolnego,

b)   rodzice ucznia (opiekunowie prawni) za pośrednictwem dzieci otrzymują do wglądu  i podpisania ocenione sprawdziany i prace klasowe w dniu ich zwrotu,

c)    rodzice za pośrednictwem dzieci przekazują wyżej wymienione prace nauczycielowi na następne zajęcia,

d)   w przypadku nie wywiązywania się z powyższej umowy kolejne prace będą do wglądu tylko u nauczyciela,

e)    na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (ustnie).

Formułowanie wymagań edukacyjnych

§5

1.    W oparciu o wybrany do realizacji program nauczania każdy nauczyciel formułuje pisemnie wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na dany rok szkolny i przedstawia je dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia.

2.    Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, a także warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.    Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

4.    Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)   posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;

2)   posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach;

3)   posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających;

4)   nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

5.    Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

6.    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7.    Uczniowie informowani są o powyższym na poszczególnych zajęciach edukacyjnych, rodzice (opiekunowie prawni) na pierwszym zebraniu klasowym w danym roku szkolnym.

8.    Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym oraz protokolarzu zebrań  z rodzicami.

Ocenianie bieżące

§ 6

1.    Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

2.    Oceniając wiedzę i umiejętności dziecka kierujemy się następującą hierarchią wartości:

1)   stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach;

2)   umiejętność interpretacji i uzasadniania;

3)   umiejętność pracy samodzielnej;

4)   stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach;

5)   umiejętność samooceny;

6)   znajomość faktów i pojęć;

7)   postawa;

8)   wytrwałość;

9)   tempo przyswajania wiedzy.

 

 

OCENIANIE W KLASACH I-III

Formy oceniania, poziomy osiągnięć i wymagania edukacyjne

§ 7

 

1.    Ustala się dwa rodzaje oceniania dziecka:

1)   ocenianie bieżące, podczas każdego zajęcia;

2)   ocenianie śródroczne i roczne,

2.    Formy oceniania bieżącego:

1)   w I etapie edukacyjnym poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia 
w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się ocenami w skali sześciostopniowej (1-6)  przy czym:

a)    6 (celujący)  – oznacza osiągnięcia wykraczające poza wymagania programowe, samodzielne, twórcze rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności,

b)   5 (bardzo dobry) -– oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych,

c)    4 (dobry) – oznacza poziom wiadomości, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy rozwiązywaniu zadań typowych,

d)   3 (dostateczny) – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy    i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności,

e)    2 (dopuszczający) – poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela,

f)     1 (niedostateczny) – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.

3.    Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny ustalają nauczyciele i przedstawiają uczniom na początku roku szkolnego.

4.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

5.    Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

6.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów.

8. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z religii ustala się w stopniach według następującej skali:

1)   stopień celujący – 6;

2)   stopień bardzo dobry – 5;

3)   stopień dobry – 4;

4)   stopień dostateczny – 3;

5)   stopień dopuszczający – 2;

6)   stopień niedostateczny – 1.

 

 

Szczegółowe zasady ustalania opisowej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania w I etapie edukacyjnym

§ 8

1.  Ustala się następujące szczegółowe kryteria opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1)   stopień opanowania umiejętności w następujących zakresach:

a)    technika pisania,

b)   technika czytania,

c)    rozumienie tekstu (a także innych prostych przekazów medialnych lub multimedialnych),

d)   sposób formułowania wypowiedzi ustnych,

e)    sposób formułowania wypowiedzi pisemnych oraz przestrzeganie elementarnych zasad pisowni,

f)     znajomość symboli matematycznych i podstawowych algorytmów,

g)   stopień biegłości w wykonywaniu działań matematycznych (pisemnie i w pamięci),

h)   rozumienie matematycznych zadań tekstowych,

i)     obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych, ich nazywanie i mówienie o nich,

j)     sposób wykonywania prac plastycznych i technicznych,

k)    sprawność manualna,

l)     śpiew, ruch z muzyką,

m)  umiejętności ruchowe oraz stopień przestrzegania reguł w grach i zabawach,

n)   umiejętności w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz znajomości wybranych programów edukacyjnych;

2)   sposób wykonywania zadań:

a)    tempo pracy,

b)   stopień samodzielności,

c)    umiejętność skupiania się na wykonywanej pracy.

2.    Uczeń klas I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne zostały pozytywnie ocenione.

3.     Ustala się następujące szczegółowe kryteria opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1)  kultura osobista: 

a)    stosowanie zwrotów grzecznościowych,

b)   przestrzeganie obowiązujących norm społecznych,

c)    szacunek wobec pracowników szkoły i grona rówieśników,

d)   poszanowanie mienia i przyborów szkolnych,

e)    utrzymywanie ładu i porządku w miejscu pracy i zabawy,

f)     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

2)  stosunek do obowiązków szkolnych:

a)    punktualne przychodzenie na zajęcia,

b)   przygotowanie do zajęć szkolnych,

c)    systematyczne i staranne odrabianie zadań domowych,

d)   aktywne angażowanie się w dodatkowe zadania realizowane na terenie

klasy i szkoły,

e)    noszenie stroju galowego w wyznaczonych uroczystościami szkolnymi dniach;

3)     współpraca w zespole:

a)    uważne słuchanie innych,

b)   branie odpowiedzialności za swoje czyny i słowa,

c)    zgłaszanie sytuacji konfliktowych nauczycielowi,

d)   angażowanie się w pracę całego zespołu,

e)    pomoc innym;

4)     wykonywanie poleceń nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

OCENIANIE W KLASACH IV-VI IV - VIII 

 

Formy oceniania w klasach IV – VI  IV - VIII 

§ 9

 

1.    Stosowane są następujące formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: sprawdzian wiadomości i umiejętności, prace klasowe, kartkówki, dyktanda, pisanie z pamięci, odpowiedzi ustne.

2.     Szczegółowe zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia poprzez sprawdzian, pracę klasową, kartkówkę i odpowiedź ustną przedstawia poniższa tabela:

 

 

Forma

 

Zakres materiału

 

Częstotliwość

 

Termin zapowiedzi

 

Czas trwania

 

Termin oddania wystawienia oceny

 

Sprawdzian*

 

Obejmuje materiał 
z zakresu jednego lub dwóch działów

Jeden w ciągu dnia,

maks. 2 w tyg.

 

Tydzień przed terminem sprawdzianu

 

Do 60 minut**

 

2 tygodnie

Praca klasowa

 

Praca literacka  z języka polskiego 

 

 

Maks. 2 razy
w semestrze

Tydzień przed terminem pracy

Do 90 minut**

2 tygodnie

Kartkówka

Obejmuje materiał z 3 ostatnich tematów

 

Do trzech dziennie

Bez zapowiedzi

10-15 minut**

Trzy dni

 

Odpowiedź ustna

 

j/w

Możliwa na każdym zajęciu edukacyjnym

 

 

Bez zapowiedzi

 

-

 

Ocena natychmiastowa

 

*praca klasowa i sprawdzian musi być poprzedzony lekcją utrwalającą,

**czas trwania ustala nauczyciel

3.    W przypadku sprawdzianów przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe według kryteriów: 

<31% - ocena niedostateczna (1)            / mniej niż 31%/

≥31 i <51% - ocena dopuszczająca (2)   /więcej lub równe 31% i mniej niż 51%/

≥51 i <75% - ocena dostateczna (3)        /więcej lub równo 51% i mniej niż 75%/

≥75 i <91% - ocena dobra (4)                  /więcej lub równo 75% i mniej  niż 90%/        

≥91 i ≤97%  - ocena bardzo dobra (5)    /więcej lub równo 91% i mniej niż 97%/

≥97 i ≤100%  - ocena celująca (6)    /więcej lub równo 97% i mniej lub równo 100%/

 

 

 

 

4.    W przypadku kartkówek przyjmuje się skalę punktową przeliczaną na oceny cyfrowe    według kryteriów:

<31% - ocena niedostateczna (1)            / mniej niż 31%/

≥31 i <51% - ocena dopuszczająca (2)   /więcej lub równe 31% i mniej niż 51%/

≥51 i <75% - ocena dostateczna (3)        /więcej lub równo 51% i mniej niż 75%/

≥75 i <91% - ocena dobra (4)                  /więcej lub równo 75% i mniej  niż 90%/        

≥91 i ≤100%  - ocena bardzo dobra (5)    /więcej lub równo 91% i mniej niż 100%/

Z kartkówek nie przewiduje się ocen celujących.

 

5.    Przedmiotem oceny jest także wysiłek ucznia wkładany w wywiązywanie się  z obowiązków szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem: przygotowania się do lekcji, przygotowania dodatkowych prac z własnej inicjatywy lub zleconych przez nauczyciela, prac domowych, aktywnego udziału w lekcjach.

6.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

7.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

8.    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

9.    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

10. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

12. Zasady oceniania dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych: 

1)   w sposobie oceniania uczniów z dysleksją uwzględnia się czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się włożony przez dziecko wysiłek;

2)   ocena w głównej mierze dotyczy poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych;

3)   wydłuża się limit czasu na pisanie sprawdzianów, ocenia się na jednakowych prawach brudnopis i czystopis;

4)   pisanie ze słuchu zastępuje się pisaniem z pamięci;

5)   ze względu na dysleksję nie odpytuje się uczniów z czytania głośnego na forum klasy;

6)   w przypadku głębokiej dysgrafii umożliwia się uczniowie wykonanie prac kontrolnych na komputerze; jeżeli nauczyciel nie jest wstanie odczytać pracy ucznia, powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne;

7)   szczegółowe zasady i kryteria oceniania uczniów z dysleksją ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych w przedmiotowych systemach oceniania;

8)      Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

 

 

 

 

Skala oceniania w klasach IV – VI   IV - VIII

§ 10

 

1.    Ocenianie bieżące  (ocena cząstkowa) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna) ustala się w stopniach wg następującej skali:

 

Nazwa stopnia

Zapis cyfrowy

celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 

2.    Ustala się wystawianie ocen cząstkowych w formie zapisu cyfrowego.

3.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.    Oceny za sprawdziany, prace klasowe notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym, natomiast oceny za kartkówki wpisuje się kolorem zielonym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

§ 11

Stopień szkolny

Umiejętności ucznia

 

Zakres wiadomości i rozumienia materiału przez ucznia

 

Postawa i zaangażowanie ucznia

 

 

 

Samodzielnie i sprawnie posługuje się wiedzą  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Proponuje oryginalne rozwiązania. Samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł informacji. Z dużą precyzją formułuje  i  argumentuje swoje opinie. Wyciąga konieczne wnioski. Samodzielnie stawia hipotezy. Swobodnie posługuje się językiem przedmiotu.

Posiada wiadomości naukowe powiązane ze sobą w systematyczny układ  o zakresie wyższym niż wymagania programowe. Zgodnie z nauką rozumie uogólnienia i związki między nimi. Samodzielnie wyjaśnia zjawiska.

Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Przygotowuje materiały pomocnicze do zajęć. Pełni funkcję asystenta nauczyciela. Bierze udział  i osiąga sukcesy  w konkursach
i olimpiadach szkolnych
i pozaszkolnych. Jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły 
i środowiska.

 

5

 

Sprawnie wykorzystuje wiadomości w teorii
i praktyce bez pomocy nauczyciela. Stosuje wiadomości do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach. W zrozumiały sposób formułuje swoje myśli. Rzeczowo argumentuje swoje decyzje.  Samodzielnie wyciąga prawidłowe wnioski. Samodzielnie stawia hipotezy. Poprawnie posługuje się językiem przedmiotu.

Posiada wyczerpujące powiązane ze sobą  w
logiczny układ wiadomości programowe z danych zajęć edukacyjnych. Właściwie rozumie uogólnienia i związki między nimi. Wyjaśnia zjawiska bez pomocy nauczyciela.

Czynnie uczestniczy 
w zajęciach. Bierze udział  
w konkursach i olimpiadach szkolnych oraz pozaszkolnych. Chętnie działa na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Umiejętnie i z powodzeniem działa 
w grupie.

 

4

Inspirowany przez nauczyciela poprawnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach w teorii  i w praktyce. Poprawnie formułuje swoje myśli. Samodzielnie argumentuje własne zdanie. Samodzielnie opisuje sytuację problemową i wyciąga wnioski. Stosuje właściwą terminologię przedmiotu.

 

Posiada nie w pełni opanowany materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych. Posiada wiadomości połączone związkami logicznymi. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi. Inspirowany przez nauczyciela wyjaśnia zjawiska.

Czynnie uczestniczy
w zajęciach. Wywiązuje się  z powierzonych mu zadań. Nie uchyla się od działań na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Działa  w grupie.

 

3

 

Przy pomocy nauczyciela stosuje wiadomości dla celów teoretycznych  i praktycznych. Wykonuje typowe zadania teoretyczne  i praktyczne o średnim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela formułuje i uzasadnia swoje wypowiedzi. Pod kierunkiem nauczyciela wyciąga wnioski. Przekazuje wiadomości w języku potocznym  (nie posługuje się językiem przedmiotu).

 

Posiada ograniczony do treści podstawowych materiał programowy z danych zajęć edukacyjnych. Posiada wiadomości podstawowe połączone związkami
logicznymi. Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia. Z pomocą nauczyciela wyjaśnia ważniejsze zjawiska.

Mało aktywnie uczestniczy
w zajęciach. Stara się wykonywać polecenia. Rzadko działa na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Zachęcony przez nauczyciela lub kolegów współpracuje  w grupie.

 

2

Z trudnością wykorzystuje wiedzę nawet pod kierunkiem nauczyciela. Przy dużej pomocy nauczyciela wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne  o niewielkim stopniu trudności. Ma trudności  w wysławianiu się.

 

Ma duże braki  w opanowanym podstawowym materiale programowym. Posiada wiadomości luźno zestawione. Nie rozumie podstawowych uogólnień. Przy dużej pomocy nauczyciela wyjaśnia znaczenie podstawowych pojęć i zagadnień.

 

Biernie uczestniczy  
w zajęciach. Niechętnie działa na rzecz klasy, szkoły, środowiska. Rzadko 
i z trudnością współpracuje 
w grupie.

 

1

 

Całkowicie nie stosuje wiedzy. Nie wykonuje zadań o elementarnym stopniu trudności. Nawet przy dużej pomocy nauczyciela nie odtwarza podanych rozwiązań i wiadomości. Ma duże trudności w wypowiadaniu się.

 

Wykazuje rażący brak wiadomości programowych 
i jedności logicznej między wiadomościami. Zupełnie
nie rozumie uogólnień.     
Nie wyjaśnia zjawisk.

Nie wykazuje żadnego zainteresowania zajęciami. Nie wykonuje poleceń. Nie współpracuje z grupą.

1.    Szczegółowe kryteria ocen w klasach IV-VI  IV–VIII ustalają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych (przedmiotowy system oceniania).

2.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną .

Umowa w sprawie nieprzygotowania się uczniów do zajęć lekcyjnych

§ 12

 

1.    Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej:

1)   od trzech do pięciu dni – dwa dni;

2)   powyżej pięciu dni – tydzień.

2.    Ewentualne braki powinien uzupełnić pod kontrolą rodziców (opiekunów prawnych)
w ciągu najbliższego tygodnia. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela na zajęciach wyrównawczych lub innych formach ustalonych z nauczycielem prowadzącym. Uzupełnieniu podlegają również zeszyty i ćwiczenia – wg wskazówek nauczyciela.

3.    W przypadku nieobecności w czasie sprawdzianu uczeń powinien napisać go w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie dłuższym niż 2 tygodnie.

4.    Ponadto uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z innych przyczyn – ilość ustala nauczyciel przedmiotu i podaje do wiadomości na pierwszych zajęciach, przy czym:

1)   nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć;

2)   nauczyciel zaznacza nieprzygotowanie ucznia w dzienniku w odpowiedniej rubryce.

5.     W przypadku zajęć z wychowania fizycznego nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.

6.      W przypadku zajęć z plastyki, zajęć technicznych i techniki nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów i materiałów.

 

Oceny zachowania

§ 13

1)   Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

          1)    oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych;

          2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;

2.     Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom;

8)   respektowanie statutu i innych regulacji prawnych szkoły.

3.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.

4.     Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy wspólnie z nauczycielami uczącymi w tej klasie, uczniami oraz ocenianym uczniem.

5.     Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

6.     W ciągu całego roku szkolnego wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania zachowania ucznia w tzw. zeszycie wychowawcy.

7.      Za dokumentację odpowiedzialny jest wychowawca klasy.

 

Kryteria oceny zachowania

§ 14

 

1.           Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się wg następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

2.    Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przestrzega we wszystkich sprawach statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów i spełnia poniższe warunki:

1)   zdobywa pozytywne oceny na miarę swoich predyspozycji intelektualnych;

2)   jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany;

3)   bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, aktywnie uczestniczy               w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

4)   szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)   wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz klasy, szkoły, środowiska (wolontariat);

6)   żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery;

7)   dba zawsze o kulturę słowa, przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole         i poza szkołą;

8)   systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje, wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;

9)   jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), rozumie potrzebę rozwijania kultury fizycznej, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym;

10)ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny;

11)udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom.

3.    Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który przestrzega we wszystkich sprawach statutu szkoły, jest pozytywnym wzorem dla innych uczniów i spełnia co najmniej 7 z 10 podanych warunków:

1)   zdobywa pozytywne oceny na miarę swoich predyspozycji intelektualnych;

2)   jest prawdomówny, pilny, systematyczny, zdyscyplinowany;

3)   bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, aktywnie uczestniczy               w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych;

4)   szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)   wzorowo pełni powierzone mu funkcje, jest inicjatorem wykonania czegoś pożytecznego na rzecz klasy, szkoły, środowiska (wolontariat);

6)   żyje w przyjaźni z zespołem klasowym – wpływa na tworzenie dobrej atmosfery;

7)   dba zawsze o kulturę słowa, przestrzega norm kulturalnego zachowania w szkole         i poza szkołą;

8)   systematycznie uczęszcza do szkoły i nie spóźnia się na lekcje, wszystkie jego nieobecności są usprawiedliwione w wyznaczonym przez wychowawcę terminie;

9)   jest wzorem estetycznego wyglądu, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), rozumie potrzebę rozwijania kultury fizycznej, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym;

10)ma własne zdanie, którego potrafi bronić w sposób prawidłowy i taktowny;

11)udziela pomocy koleżankom, kolegom i innym osobom.

4.    Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)   dobrze wywiązuje się z obowiązków określonych w statucie szkoły;

2)   cechuje się kulturą osobistą, nie używa wulgarnego słownictwa;

3)   zwraca się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;

4)   szanuje mienie szkoły, społeczne i mienie kolegów; prawidłowo reaguje na przejawy wandalizmu;

5)   uczy się na miarę swoich możliwości i warunków;

6)   unika konfliktów z zespołem klasowym i społecznością szkolną;

7)   systematycznie uczestniczy w zajęciach;

8)   przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;

9)   dba o swój wygląd zewnętrzny, dba o swoje zdrowie (nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków), na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym.

5.    Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia poniższe wymagania :

1)   dobrze się wywiązuje z obowiązków zawartych w statucie szkoły;

2)   odznacza się kulturą osobistą, nie używa wulgarnego słownictwa;

3)   dba o mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów;

4)   uczestniczy systematycznie w zajęciach szkolnych i usprawiedliwia ewentualne nieobecności;

5)   dba o higienę swoją i kolegów i nie ulega nałogom;

6)   dba o swój wygląd zewnętrzny zgodny z normami obyczajowymi, na terenie szkoły chodzi w obuwiu zastępczym.

6.    Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczy którykolwiek z poniższych zapisów:

1)   zdarza mu się nie spełniać postanowień statutu i innych regulacji prawnych obowiązujących w szkole;

2)   zdarza mu się naruszać godność i nietykalność osobistą innych osób;

3)   popełnia uchybienia w przestrzeganiu norm społecznych;

4)   zdarza mu się opuszczać zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;

5)   często spóźnia się na lekcje;

6)   jest wulgarny;

7)   bywa arogancki w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

8)   przynosi ujmę szkole, szkodzi jej wizerunkowi.

7.    Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczy którykolwiek z poniższych zapisów i nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych:

1)   notorycznie nie spełnia postanowień statutu i innych regulacji prawnych obowiązujących w szkole;

2)   bardzo często narusza godność i nietykalność osobistą innych osób;

3)   popełnia rażące uchybienia w przestrzeganiu norm społecznych;

4)   nagminnie opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia;

5)   nieustannie spóźnia się na lekcje;

6)   jest wulgarny i zupełnie lekceważy zasady kultury i współżycia społecznego;

7)   jest arogancki w stosunku do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

8)   notorycznie przynosi ujmę szkole, szkodzi jej wizerunkowi;

9)   nie wykazuje poprawy pomimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.

8.    Zachowania podwyższające ocenę:

1)   udział w konkursach i zawodach szkolnych;

2)   udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych;

3)   właściwe pełnienie funkcji klasowych;

4)   działalność w samorządzie szkolnym;

5)   wzorowa frekwencja;

6)   pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów szkolnych kolegom;

7)   udział w różnych akcjach społecznych i charytatywnych organizowanych przez szkołę i poza nią.

9.    Zachowania obniżające ocenę:

1)   przeszkadzanie na lekcjach;

2)   wulgarne słownictwo;

3)   lekceważenie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)   aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły;

5)   bójki, samosądy;

6)   kradzieże;

7)   ubliżanie kolegom;

8)   zakłócanie imprez i wycieczek szkolnych;

9)   zaczepianie kolegów;

10)wyłudzanie pieniędzy, zastraszanie;

11)niszczenie mienia szkolnego;

12)palenie papierosów, picie alkoholu;

13)pośredniczenie, sprzedaż, zażywanie narkotyków;

14)podrabianie podpisów;

15)dopisywanie lub zmienianie ocen;

16)brak obuwia na zmianę;

17)niewypełnienie obowiązków dyżurnego;

18)przebywanie na przerwie poza wyznaczonym terenem;

19)samowolne opuszczenie szkoły podczas zajęć lekcyjnych lub przerwy.

 

Tryb klasyfikacji

§ 15

1.    Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych   i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.    Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.    Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny, upoważniony do tego przez dyrektora szkoły nauczyciel, a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy.

6.    Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę niżej wymienione formy sprawdzania osiągnięć ucznia  wg następującej hierarchii ważności, z zastrzeżeniem §76, ust. 7:

1)   sprawdziany, dyktanda, pisanie z pamięci, prace klasowe;

2)   kartkówki i odpowiedzi ustne;

3)   praca samodzielna na lekcji;

4)   zadania domowe;

5)   inne przejawy aktywności na lekcji i poza lekcją.

7.    Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dodatkowych obowiązkowych dla uczniów nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

8.    Do średniej ocen wlicza się również oceny z religii lub etyki oraz z zajęć dodatkowych. Nie mają one jednak wpływu na promocję ucznia.

9.    Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

10. Jeżeli w wyniku kwalifikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zapewnienie możliwości:

1)   udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych;

2)   indywidualnych konsultacji z nauczycielem danych zajęć;

3)   udziału w zajęciach świetlicy dydaktycznej;

4)   udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Zakres i formy tej pomocy nauczyciel konsultuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

11. Na miesiąc przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

12. Przewidywana ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania wpisywana jest w dzienniku lekcyjnym w odpowiedniej rubryce (oznaczonej symbolem PO).

13. Wychowawca przekazuje informacje, o których mowa w pkt.6, rodzicom ucznia w formie pisemnej.

 

Warunki i tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana

§ 16

 

1)  Po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu trzech dni wystąpić  z pisemną prośbą do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych o umożliwienie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana.

2)  Nauczyciel rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w ciągu trzech dni od dnia jego otrzymania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia następuje sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w terminie ustalonym w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami, ale nie później niż tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

3)  Sprawdzian przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.

4)  Jeśli uczeń zamierza poprawić przewidywaną ocenę roczną -  zdaje materiał :

        1)   z  całego roku, w przypadku, kiedy ocena śródroczna i przewidywana roczna są niższe od tej, którą chce uzyskać uczeń;

       2)    z II półrocza, w przypadku, kiedy ocena śródroczna jest równa tej, którą chce uzyskać uczeń, a przewidywana roczna jest niższa. 

5)  Sprawdzian dostosowany jest do możliwości ucznia i trwa do 20 minut w formie ustnej lub do 45 minut w formie pisemnej.

6)  Ocena uzyskana ze sprawdzianu wiadomości zostaje wpisana do dziennika do wykazu ocen i ma wpływ na ocenę końcową z danego przedmiotu.

7)   O wyniku sprawdzianu uczeń informowany jest w ciągu trzech dni.

8.  Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

§ 17

 

1.    Po otrzymaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić z prośbą  o umożliwienie uzyskania wyższej (o jeden stopień) niż przewidywana w następujących przypadkach:

1)   co najmniej 30 dniowej (w II półroczu) usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej chorobą;

2)   trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód rodziców, inna tragedia rodzinna), która mogła mieć wpływ na postawę i zachowanie ucznia;

3)   zdarzeń losowych, które mogły bezpośrednio wpłynąć na zachowanie ucznia.

2.    W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rodzice ucznia (prawni opiekunowie), w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie, składają pisemną prośbę do wychowawcy klasy o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.    Wychowawca klasy, zasięgając opinii psychologa lub pedagoga szkolnego, rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w ciągu trzech dni od jego otrzymania.

4.    W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2. wychowawca zobowiązuje ucznia do spełnienia wszystkich kryteriów oceny zachowania, o którą uczeń się ubiega oraz do wykonania dodatkowych zadań ustalonych przez wychowawcę w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – np.  wykonanie różnych prac na rzecz społeczności szkolnej.

5.    Spełnienie przez uczniów wymogów i zadań, o których mowa w ust. 4 następuje w takim terminie, aby informacja o wyniku mogła być przekazana przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

6. W przypadku niespełnienia przez ucznia warunków określonych w ust. 4, przewidywana  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania pozostaje niezmieniona,

 

Zastrzeżenia do rocznej oceny klasyfikacyjnej

§ 18

1.    Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły w ciągu trzech dni powołuje komisję, która:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)  w przypadku rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3.    Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4.    W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)        dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze) - jako przewodniczący komisji,

b)           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)         dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;                          

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)   wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia  edukacyjne w danej klasie,

d)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e)    przedstawiciel rady rodziców.

5.    Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z uczniem zdającym egzamin sprawdzający może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły.

6.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.    Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem określonym w rozporządzeniu.

8.    Z prac komisji  sporządza się protokół zawierający:

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    skład komisji,

b)   termin sprawdzianu,

c)    pytania i zadania sprawdzające,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a)    skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)    wynik głosowania,

d)   ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

     Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.    Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   wypowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Egzamin klasyfikacyjny

§ 19

1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny (w sytuacji gdy np. uczeń znajdował się w trudnej sytuacji rodzinnej).

4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 6.

6.    Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych i technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

7.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) i przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

8.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym terminie.

9.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych zajęć lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

12. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

13. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem §18 pkt 1.

 

 

§ 20

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem §18 pkt1 i §21 pkt 1, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia skierowany do dyrektora szkoły.

 

Egzamin  poprawkowy

§ 21

1.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć technicznych, informatyki, techniki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.    W celu przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną w składzie:

1)   dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)   nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – jako członek komisji.

5.    Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt.2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)   imię i nazwisko ucznia;

2)   skład komisji;

3)   termin egzaminu;

4)   pytania egzaminacyjne;

5)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę;

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9.     Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

Promocja

§ 22

1.    Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem  ust. 3.

2.    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3.    W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.    Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,  z zastrzeżeniem  ust. 6 i ust.7.

6.    Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

7.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

8.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 5, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.7.

9.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

10. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 23

1.    Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem §22 ust. 6;

2)   jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki  w szkole podstawowej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.    W szczególnych przypadkach losowych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu egzaminu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu  z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

3.    O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

Sprawdzian Egzamin zewnętrzny

§ 24

1.    W klasie VI VIII jest przeprowadzany sprawdzian egzaminu poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

2.    Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian egzamin.

3.    Opinię, o której mowa w ust.2, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian egzaminu.

4.    W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

5.    Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu  egzaminu.

6.    Uczniowie ze sprzężonymi niepełno sprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu egzaminu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

7.    Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

8.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem egzaminem są zwolnieni z sprawdzianu egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

9.    Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu egzaminu, o którym mowa w ust.6, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu egzaminu najwyższego wyniku.

10. Informacje dotyczące procedury przeprowadzania sprawdzianu  egzaminu zewnętrznego w klasie VI VIII przekazuje uczniom i rodzicom wychowawca w klasie V VII oraz w klasie VI  VIII (rodzicom – na wywiadówce).

Ewaluacja systemu oceniania

§ 25

1.    Rada pedagogiczna, rodzice i samorząd uczniowski mogą wnosić uwagi, propozycje do Szkolnego Systemu Oceniania. Po pozytywnym ich zaopiniowaniu  i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną będą realizowane w następnym roku szkolnym.

2.    W każdym roku szkolnym przeprowadzane będzie badanie skuteczności Szkolnego Systemu Oceniania. Oceniać go będą uczniowie, rodzice i nauczyciele.

3.    Ewaluacja systemu oceniania dokonywana będzie:

1)   przez uczniów – za pomocą ankiety, dyskusji na godzinach wychowawczych i zebraniach samorządu uczniowskiego;

2)   przez rodziców – za pomocą ankiety, dyskusji na zebraniach okresowych i wywiadówkach;

3)   przez nauczycieli – za pomocą ankiety, poprzez dyskusje na zebraniach rady pedagogicznej.

4.    Weryfikacja systemu nastąpi po roku i po trzech latach w oparciu o dokonaną analizę wyników ewaluacji przeprowadzoną przez komisję do spraw ewaluacji systemu.

5.    W skład komisji do spraw ewaluacji systemu wchodzić mogą powołani przez dyrektora szkoły nauczyciele, rodzice i przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

6.    Wewnątrzszkolny system oceniania konsultowany jest:

1)   z rodzicami;

2)   z uczniami.