Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Koncepcja Pracy Szkoły


MISJA SZKOŁY:

Misją szkoły jest edukacja i pomoc rodzinie w wychowaniu dziecka na dobrego człowieka.

Nasza szkoła:

 to Przyjaciel, który pozwala nam rozwinąć skrzydła, uczy szacunku i wychowuje; to drugi Dom, który poszerza nasze horyzonty i wyobraźnię;  to bezpieczny i bajkowy azyl, który uczy nas dokonywać samodzielnych wyborów; to miejsce, w którym codziennie stajemy się wielkimi odkrywcami nowych przygód.

·         jesteśmy szkołą twórczą, wspierającą indywidualny i wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozwijamy talenty i pogłębiamy zainteresowania,

·         zmierzamy ku nowoczesności, nieustannie poprawiając warunki nauki i pracy,

·         jesteśmy otwarci na partnerską współpracę z rodzicami, przynoszącą wzajemne

korzyści,

·         posiadamy wsparcie i zrozumienie dla działań dydaktyczno-wychowawczych,

·         mamy dobre relacje z samorządem lokalnym i innymi instytucjami, mogącymi wspierać szkołę w jej działaniach na rzecz kształcenia i wychowania,

·         mamy na względzie dobre stosunki międzyludzkie i właściwą komunikację społeczną,

·         dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą, która gwarantuje przy współpracy

z uczniami osiągnięcie zakładanych celów.

Działamy po to, by:

Nasi uczniowie:

1. Byli przygotowani do:

·         nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

·         kreowania otaczającego świata,

·         przezwyciężania barier emocjonalnych,

·         zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,

·         bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

·         wykazywali się zaradnością.

2. Umieli:

·         radzić sobie w trudnych sytuacjach,

·         stosować wiedzę w praktyce,

·         odróżniać dobro od zła,

·         podejmować decyzje.

3. Realizowali:

·         swoje marzenia, plany,

·         zasady i wartości,

·         swoje możliwości.

Rodzice:

·         Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.

·         Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno –wychowawczą, dzieci w drodze do

dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.

·         Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

·         Darzyli nas zaufaniem i mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu dzieci na gruncie uniwersalnego systemu wartości.

Nauczyciele:

·         Nauczyli uczenia się.

·         Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.

·         Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.

·         Kształcili obywateli Europy XXI wieku.

·         Nauczyli ogólnej kultury.

·         Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.

·         Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.

·         Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.

·         Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

Nauczyciel  Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie winien prezentować wszystkie te cechy, które przyjdzie mu kształtować u swoich uczniów.

Powinien być przede wszystkim:

OTWARTY – gotowy do przełamywania stereotypów w swoim zawodzie, poszukujący dróg porozumienia z uczniami, ich rodzicami i innymi nauczycielami; chętny do rozwijania swojego warsztatu pracy i poszukiwania nowych doświadczeń.

KOMUNIKATYWNY – gotowy do wysłuchania opinii innych ludzi, także uczniów. Umiejący i lubiący pracować w zespole.

 KONKRETNY- potrafiący w syntetyczny sposób określić swoje oczekiwania i wymagania oraz dokonać rzeczowej oceny ich realizacji.

TWÓRCZY – umiejący stawiać sobie cele i dostosowywać do nich swoje działania; stale poszukujący i weryfikujący swoje pomysły.

   WIZJA SZKOŁY:

·         Niepubliczna Szkoła w Gołkowie jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

·         Szkoła jest placówką nowoczesną, dobrze wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające pracę z uczniem aktywnymi metodami z uwzględnieniem technologii komputerowej i informacyjnej, zapewniającą wysoki poziom nauczania i wszechstronny rozwój dziecka.

·         Szkoła rozbudza ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące.

·         Dopinguje do różnorodnych twórczych inicjatyw, kształtuje poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki oraz uczy obiektywnej oceny własnych poczynań.

·         Przyjazna uczniom, wolna od przemocy rówieśniczej zapewnia bezpieczeństwo i właściwą atmosferę podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija umiejętność pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.

·         Daje uczniom i ich rodzicom czytelną ocenę osiągnięć i wysiłków, pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności i zainteresowań.

·         Szkoła integruje środowisko lokalne i współpracuje z różnymi instytucjami wspomagającymi jej działania.

·         Szkoła wspomaga rodziców w procesie wychowawczym, kształtuje między innymi szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu oraz postawy patriotyczne.

·         Rodzice czynnie angażują się w życie szkoły, wspomagając działania nauczycieli.

·         Twórcza kadra nauczycielska, stale dokształcająca i doskonaląca się, kompetentna i dobrze przygotowana, właściwie dostosowuje sposób przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci.

·         Nauczyciele diagnozują osiągnięcia edukacyjne uczniów na różnych etapach ich kształcenia.

·         W szkole funkcjonuje system badania osiągnięć ucznia, systematycznie udoskonalany, podlegający ocenie i ewaluacji.

·         Szkoła udziela profesjonalnej pomocy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

·         Celem głównym kształcenia i wychowania w naszej szkole jest ukształtowanie człowieka aktywnego, otwartego oraz samodzielnego.

·         Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska.

 MODEL ABSOLWENTA:

Absolwent Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie:

·         zna i stosuje zasady życia społecznego,

·         potrafi się uczyć,

·         dostrzega w nauce swoje szanse życiowe,

·         posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,

·         jest otwarty, komunikatywny i kreatywny,

·         rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,

·         szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych kultur,

·       jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,

·         cechuje go wysoka kultura osobista,

·         pamięta o przeszłości,

·         dba o swój rozwój fizyczny, promuje zdrowy tryb życia,

·         zna i respektuje prawa człowieka, jest tolerancyjny i otwarty na innych,

·         jest przygotowany do nauki na dalszym etapie.

  

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY:

 

Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna

działalność statutowa szkoły

Zakładane cele:

·         systematyczne badanie efektów kształcenia i osiągnięć edukacyjnych uczniów;

·         analiza wyników sprawdzianów próbnych i zewnętrznych;

·         promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych;

·         wzmocnienie aktywności uczniów;

·         umożliwienie uczniom dostępu do zajęć dodatkowych;

·         eliminowanie przejawów agresji, przemocy;

·         przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

·         promowanie zdrowego stylu życia.

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych;

·         uczniowie prezentują właściwe zachowania;

·         uczniowie prowadzą zdrowy styl życia;

·         uczniowie i rodzice korzystają ze wsparcia szkoły w rozwiązywaniu problemów.

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         analizowanie wyników sprawdzianu różnorodnymi metodami analiz wyników,

·         monitorowanie realizacji podstawy programowej,

·         formułowanie i wdrażanie wniosków z analizy osiągnięć uczniów,

·         wskazywanie metod i sposobów uczenia się,

·         wskazywanie uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze popracować,

·         organizowanie próbnych sprawdzianów,

·         rozwijanie inicjatyw w kierunku:

        - zapewnienia atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych,

        - poszukiwania skutecznych form i metod pracy,

        - mobilizowania uczniów do udziału w konkursach,

·         ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki, planu

·         wychowawczego klasy;

·         klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły;

·         organizowanie zajęć, imprez związanych z promocją zdrowego stylu życia;

·         stosuje się statutowe ocenianie uczniów z zachowania;

·         aktywna działalność zespołów przedmiotowych;

·   współpraca wychowawcy z dyrektorem szkoły i rodzicami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

·         prowadzone są badania oczekiwań uczniów, rodziców wobec szkoły- ankiety;

·         rozwijanie samorządności uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim;

·         organizowanie wycieczek, imprez o różnym charakterze związanych z bieżącymi

potrzebami.

Procesy zachodzące w szkole

Zakładane cele:

·         systematyczna analiza i modyfikacja koncepcji pracy;

·         wzbogacanie oferty edukacyjnej zgodnie z rzeczywistymi potrzebami uczniów;

·         wprowadzanie i stosowanie  nowatorskich rozwiązań programowych;

·         rozwijanie współpracy między członkami rady pedagogicznej;

·         planowanie działań wychowawczych przy współudziale uczniów;

·         nieustanne praca nad wyrównywaniem szans edukacyjnych uczniów.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·        uczniowie  poznają ciekawe formy spędzania czasu;

·         uczniowie i rodzice znają i akceptują  koncepcję pracy szkoły i chętnie biorą udział w jej realizacji;

·         uczniowie rozwijają swoje zainteresowania;

·         uczniowie są  motywowani do dalszej pracy;

·         współpraca miedzy nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami korzystnie wpływa na proces edukacyjny;

·         każdy uczący się ma równe szanse rozwoju.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         aktualizowanie koncepcji pracy;

·         rozpoznanie potrzeb uczniów odnośnie oferty edukacyjnej;

·         systematyczne uczestniczenie nauczycieli w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

·         opracowanie planu doskonalenia nauczycieli;

·         udział szkoły w akcjach charytatywnych np. Góra Grosza;

·         udział w projektach  unijnych;

·         udział w programach np. Szklanka mleka; Owoce w szkole;

·         stosowanie jasno określonych wymagań oraz zasad oceniania;

·         przypominanie uczniom zasad oceniania zachowania – konsekwentne stosowanie wymagań ustalonych w regulaminach;

·         wspólne planowanie pracy rocznej przez nauczycieli;

·         stworzenie warunków do samorządnego działania uczniów np. inicjatywy uczniów w działaniach wychowawczych, działalność Samorządu Uczniowskiego.

 

Współpraca  szkoły ze środowiskiem lokalnym

 

Zakładane cele:

 

·         wykorzystanie zasobu środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju;

·         wykorzystanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania;

·         promowanie w środowisku potrzeby uczenia się;

·         rozwijanie współpracy z rodzicami na różnych płaszczyznach życia szkoły

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

·         organizacja imprez integrujących środowisko;

·         zaangażowanie, współudział rodziców w życie szkoły – rodzice są partnerami szkoły;

·         udział szkoły w uroczystościach, konkursach gminnych;

·         prowadzenie strony internetowej szkoły, redagowanie gazetki.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

·         współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku; poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie;

·         włączanie się w inicjatywy płynące ze środowiska;

·         gromadzenie informacji o absolwentach – wykorzystanie informacji w procesie edukacyjnym;

·         współpraca z rodzicami  – zasięganie opinii w sprawach uczniów, planowanych działaniach, imprezach itp.

·         przygotowywanie imprez środowiskowych np. mikołajki, przedstawienie Bożonarodzeniowe, Wieczór Poezji Miłosnej;

·         aktualizowanie strony internetowej szkoły i gazetek – sukcesy, wydarzenia szkolne;

·         umieszczanie informacji o działaniach szkoły w prasie lokalnej;

·         wypracowanie skutecznych metod w przepływie informacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami;

·         publikacja dokumentacji szkolnej na stronie internetowej.

 

Zarządzanie szkołą 

Zakładane cele:

 

·         planowanie działań przez Radę Pedagogiczną;

·         prowadzenie ewaluacji wewnętrznej przez zespoły nauczycieli /Obszar I: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki, wymaganie 1.2 – Uczniowie zdobywają wiadomości i nabywają umiejętności/;

·         podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie szkoły;

·         prowadzenie działań związanych z remontami i modernizacją placówki;

·         opracowanie na dany rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego.

 

Wskaźniki sukcesu w planowanym obszarze:

 

·         proces edukacyjny przebiega bez zakłóceń;

·         szkoła posiada i wykorzystuje pomoce dydaktyczne;

 

·         wewnętrzny nadzór pedagogiczny przebiega zgodnie z planem nadzoru i służy poprawie jakości pracy szkoły; 

 

·         szkoła podejmuje działania zmierzające do poprawy warunków pracy-baza i wyposażenie;

·         placówka  prowadzi ewaluację swojej pracy, dyrektor powołuje zespoły d/s ewaluacji;

·         szkoła realizuje harmonogram remontów i modernizacji;

·         szkoła jest sprawnie zarządzana, funkcjonalna dla uczniów, rodziców i pracowników - posiada jasno określone procedury i regulaminy.

 

Zadania do realizacji i działania podejmowane w szkole:

 

·         spis zapotrzebowania i aktualizacja bazy dydaktycznej;

·         zakup pomocy dydaktycznych proponowanych przez zespoły przedmiotowe;

·         realizacja zadań z planu nadzoru pedagogicznego;

·         doposażenie szkoły, w miarę możliwości, w niezbędny sprzęt audiowizualny, meble itp.;

 

VII  EWALUACJA REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ:

Ewaluacja koncepcji pracy  będzie realizowana poprzez:

·         bieżące obserwowanie realizacji zadań,

·         wewnętrzny nadzór pedagogiczny,

·         prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej,

·         obserwację zajęć prowadzonych przez nauczycieli,

·         sprawdzanie na bieżąco, czy realizowana jest podstawa programowa,

·         analizę sprawozdań z pracy zespołów przedmiotowych działających w szkole.

 

Do modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości służyć będą wnioski z nadzoru i obserwacji oraz ewaluacja przeprowadzana w wybranych obszarach.