Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Zamówienia publiczne

Załącznik nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nie przekraczającej 14 000 euro                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                                                 Gołkowo, dnia 06.09.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” z siedzibą w Gołkowie zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.       Przedmiot zamówienia : węgiel - trzy rodzaje kaloryczności z ceną

2.       Warunki wymagane od Wykonawców: dostawa (5 razy po ok. 10 t)

3.       Termin realizacji zamówienia: od grudzień 2018 r. do września 2019 r.

4.       Kryteria oceny ofert :

a)       Kaloryczność……….., cena za tonę …………………

b)       Kaloryczność……….., cena za tonę …………………

c)       Kaloryczność……….., cena za tonę …………………

 

 

5.       Osoba ze Stowarzyszenia uprawniona do kontaktu: dyrektor szkoły Stanisław Seligmann

 

Niepubliczna Szkoła w Gołkowie

Tel: 509 329 449

adres e-mail: sp.gim.golkowo@op.pl

fax: …………----…………..

 

 

6.       Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.09.2018  godzina:  12.00

 

7.       Ofertę należy dostarczyć

a.         do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres:  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ Kuźnia „ Gołkowo 26 ; 87-320 Górzno

b.       na adres e-mail szkoły: sp.gim.golkowo@op.pl

 

8.       Załączniki:

a) oferta Wykonawcy

b)

c)

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia do zawarcia umowy.

 

 

……………………………………………………………………                              ………………………………………………………….

data i podpis  pracownika

przeprowadzającego rozeznanie rynku

Stowarzyszenia

 

data i podpis

Prezesa Zarządu

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nie przekraczającej 14 000 euro                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                           Gołkowo, dnia 06.09.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Kuźnia” z siedzibą w Gołkowie zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1.      Przedmiot zamówienia : przegląd i remont gaśnic, hydrantów

2.      Warunki wymagane od Wykonawców:

- Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2018

- Kryteria oceny ofert : najniższa cena

 

 • Przegląd techn. Gaśnicy GP-2x                     - ______netto
 •  Naprawa remont gaśnicy GP-2X                 -  ______ netto
 • Przegląd techniczny gaśnicy GP-4X              - ______ netto
 • Naprawa remont Gp-4X                              -  ______ netto
 • Przegląd techniczny gaśnicy Gp-6X              - ______ netto
 • Naprawa remontGp-6X                                - ______ netto
 • Dozór techniczny Gp-6X                             - ______ netto
 • Przegląd techniczny gaśnicy GS-5X             -  ______ netto
 • Naprawa remont GS-5X                              - ______ netto
 • Dozór techniczny GS-5X                             - ______ netto
 • Przegląd hydrantu z pomiarem ciśnienia      -______ netto
 • Badanie szczelności węża                             -_______ netto

 

3.      Osoba ze Stowarzyszenia uprawniona do kontaktu: dyrektor szkoły Stanisław Seligmann

 

Niepubliczna Szkoła w Gołkowie

Tel: 509 329 449

adres e-mail: sp.gim.golkowo@op.pl

fax: …………----…………..

 

4.      Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 21.09.2018  godzina:  12.00

 

5.      Ofertę należy dostarczyć

a.        do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres:  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ Kuźnia „ Gołkowo 26 ; 87-320 Górzno

b.      na adres e-mail szkoły: sp.gim.golkowo@op.pl

 

6.      Załączniki:

a) oferta Wykonawcy

b)

c)

 

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Stowarzyszenia do zawarcia umowy.

 

……………………………………………………………………                              ………………………………………………………….

data i podpis  pracownika

przeprowadzającego rozeznanie rynku

Stowarzyszenia

 

data i podpis

Prezesa Zarządu