Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Regulamin Rady RodzicówREGULAMIN RADY RODZICÓW

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W GOŁKOWIERozdział I
Postanowienia ogólne

- uchwalony 25 września 2014 r. na podstawie: art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281 poz. 2781, z 2005r. Nr 17 poz.141, Nr 94 poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007
r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542); ustawy z dnia 11 kwietnia 2007r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz.542); ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 647, Nr 170 poz. 1218 i Nr 220 poz. 1600) Statut Niepublicznej Szkoły w Gołkowie.


Zakres i przedmiot działania

§ 1

1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” jest społecznym organem który, reprezentuje rodziców uczniów szkoły.

2. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami (z wyjątkiem organizacji politycznych) działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

§ 2

1.  Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.

2. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych     i opiekuńczych.

 

Rozdział II
Cele i zadania Rady Rodziców

§ 3

1. Celem działania Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczegółowym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania  realizacji celów i  zadań szkoły w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym;

b) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy;

c) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z dyrektorem Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
 • uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i postępów lub trudności,
 • znajomość i opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, programów profilaktycznych szkoły dostosowanych do potrzeb środowiska,
 • opiniowanie programu efektywności kształcenia,
 • opiniowanie  projektu planu finansowego szkoły,
 • uzgadniają z dyrektorem wzór mundurków szkolnych,
 • opiniują decyzję dyrektora o zgodzie na działanie w szkole stowarzyszeń,
 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

4. W razie braku porozumienia rady rodziców z radą pedagogiczną programy i plany ustala dyrektor szkoły.


Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i rady rodziców.

§ 4

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie klasowe rodziców wybiera spośród siebie „Radę Oddziałową” rodziców składającą się z co najmniej trzech osób, tak aby można tworzyć funkcje przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.
 3. Wszyscy członkowie Rad Oddziałowych rodziców tworzą radę rodziców szkoły.
 4. Radę rodziców reprezentuje Prezydium  Rady Rodziców (do którego wchodzić musi jeden przedstawiciel każdej klasowej Rady Rodziców). Prezydium wybiera Zarząd Rady Rodziców, jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców oraz komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.
 5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie klasowych rad rodziców. Zebranie jest zwoływane raz w czasie kadencji rady. Może być zwołanie nadzwyczajnych zebranie plenarne rodziców, jeżeli zajdzie szczególna potrzeba.
 6. Prezydium Rady Rodziców liczy po jednym przedstawicielu rad klasowych tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, zastępcę, sekretarza oraz komisję rewizyjną. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.
 7. Komisja rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób.
 8. Prezydium Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, członków Rady Rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły – dla wykonania określonych zadań.

§ 5

Wybory do nowej rady rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 20 września. dotychczasowe organy będące reprezentacją rodziców uczniów szkoły wykonują zadania Rady Rodziców do czasu nowych wyborów, nie dłużej jednak niż do dnia 20 września.

           § 6

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok, począwszy od dnia 20 września roku następnego.

Rozdział IV

Wybory do organów rady rodziców.

§ 7

 1. Wybory zarówno do Rad Oddziałowych jak i przedstawiciela do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Rodzice uczniów wybierają swoich przedstawicieli w Radach Oddziałowych w sposób następujący:

a) W terminie ustalonym przez dyrektora szkoły zwoływane są we wrześniu danego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów danego oddziału.

b)  Na zebraniach klasowych rodzice wybierają Rady Oddziałowe składające się z co najmniej trzech rodziców uczniów danego oddziału.

c)    W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

d)  Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.

e)    Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego należy:

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady klasowej,

- przygotowanie we współpracy z pozostałymi rodzicami kart do głosowania,

- nadzorowanie przebiegu głosowania,

- obliczenie głosów, przy pomocy jednego z rodziców, rodzic ten nie może być kandydatem do rady klasowej,

-ogłoszenie wyników głosowania.

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza od trzech.
 2. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
 3. Na karcie wpisuje się nazwisko swojego kandydata.
 4. W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
 5. Za wybranych do rady klasowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
 6. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydata, o tym, któremu z nich przypada miejsce w Radzie Oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 7. Osoba wybrana do Rady Oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
 8. Przebieg wyborów dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę.
 9. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego, który będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Informacja o osobie będącej przedstawicielem rady oddziałowej jest zamieszczona w protokole.
 10. Protokół z wyborów do rad oddziałowych wychowawca danej klasy przekazuje dyrektorowi szkoły, a następnie dyrektor przekazuje zebrane protokoły przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.

Rozdział V

Kompetencje Rady Rodziców

§ 8

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

§ 9

1.
  Rada Rodziców opiniuje przedstawiony przez Radę Pedagogiczną zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników.

 2.  W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana podręczników nie może nastąpić     w trakcie roku szkolnego.

§ 10

 1. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 2. Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. Z wnioskami i opiniami może występować do:

a)      dyrektora szkoły,

b)      Samorządu Uczniowskiego,

c)      organu prowadzącego szkołę,

d)      organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 11

1.   Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.

2.      Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

3.      Nieprzedstawienie opinii Rady Rodziców nie wstrzymuje postępowania.

§ 12

1.    Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanych przez nauczycieli.

2.     Jeżeli Rada Pedagogiczna w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

§ 13

1.     Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.      Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu profilaktyki, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym  nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 14

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

 

Rozdział V

Tryb podejmowanych uchwał.

§ 15

 1. Wnioski Rady Rodziców przyjmowane są na drodze uchwał.
 2. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów.
 3. Qurum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę Rodziców wynosi:

a)      w pierwszym terminie zebrania, co najmniej  50% członków Rady Rodziców,

b)      w drugim terminie zebrania, co najmniej 30 % członków Rady Rodziców.

 1. Przez zwykłą większość głosów należy rozumieć taką liczbę głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”.

§ 16

 1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 3. W głosowaniu tajnym członkowie Rady Rodziców głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez sekretarza Rady Rodziców.
 4. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków Rady Rodziców.

§ 17

 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady Rodziców.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 3. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego.

     § 18

 1. Jeżeli uchwały i inne decyzje Rady Rodziców są sprzeczne z obowiązującym prawem dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie informując o tym Radę Rodziców.

 

Rozdział VI

Plan pracy rady rodziców i jej organów

§ 19

1.  Plenarne posiedzenie Rad Oddziałowych może być zwoływane nie rzadziej niż raz w roku.

2.    Zebranie plenarne Rad Oddziałowych może być zwołane także w każdym czasie na wniosek oddziałowych Rad Rodziców, z co najmniej trzech klas, na wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej – złożony do Zarządu Rady.

3.   Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 3 razy do roku. Na posiedzenie prezydium zaprasza się dyrektora szkoły i inne osoby.

4. Posiedzenia Prezydium są protokołowane w Księdze Protokołów z posiedzeń Rady Rodziców szkoły, za którą odpowiedzialność ponosi sekretarz prezydium rady rodziców.

5.   Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przez plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Oddziałowej rodziców, liczącej nie mniej 15% stanu osobowego uczniów. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane: plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

6.  Formy i częstotliwość działania innych struktur działających w ramach Rady Rodziców, jak komisje problemowe czy zespoły robocze, wynikają z potrzeb realizacji zadań, jakich się te zespoły podjęły.

 

Rozdział VII Fundusze Rady Rodziców

§ 20

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

a)      ze składek rodziców,

b)      z wpłat osób fizycznych, organizacji, stowarzyszeń, instytucji i fundacji,

c)      z dodatkowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły.

 

§ 21

 1. Wysokość składki rodziców ustala Prezydium Rady Rodziców na początku każdego roku szkolnego.
 2. Propozycję wysokości składki przedstawia Prezydium Rady.
 3. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 4. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Prezydium może wyrazić zgodę na iszczenie składki proporcjonalnie do ilości tych dzieci.

§ 22

   1. Szkolna Rada Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze
       zgromadzonych funduszów na następujące cele:

§ dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.

§ sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych,

§ nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych,

§ częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek turystycznych i przedmiotowych,

§ zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów,

§ wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów,

§ zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych,

§ zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego,

§ pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników i zapomóg,

§ finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych,

§ lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych,

§ inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców w ramach statutowej działalności szkoły.

§ działalność Samorządu Uczniowskiego.

§ 23

  1.      Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające dodatkowe kwoty na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować tych środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.Rozdział IX
Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

§ 24

  1. Do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy Rady Rodziców zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem – zatrudnia się sekretarkę szkoły. Płace pracownika ustala  Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, który wspólnie z Radą Rodziców opracowuje zakres czynności i odpowiedzialności.

  2. Do realizacji zadań finansowych Rada Rodziców upoważnia dwie osoby,  w tym przewodniczącego.

  3. Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.


Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 25

1. Rada Rodziców, poprzez różne formy swego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej.

2. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez Dyrekcję szkoły lub podległych jej pracowników, a także przez Radę Pedagogiczną – prezydium Rady rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora szkoły i ma prawo oczekiwać wyczerpującej pisemnej odpowiedzi.

3. W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień społeczności rodzicielskiej oraz nie udzielenia wyczerpujących odpowiedzi na złożonych zażalenia – Szkolna Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkoły.

§ 26

Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

§ 27

Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem uchwalenia.

 

Gołkowo, dnia  25 września 2014 r.