Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Program profilaktyki Szkoły PodstawowejSZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W GOŁKOWIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

I. STRUKTURA PROGRAMU

1.PODSTAWA PRAWNA

Program profilaktyki w Niepublicznym Gimnazjum  w  Gołkowie kieruje się celami i zadaniami zawartymi w:

· Statucie Szkoły.

oraz zasadami zawartymi w:

· Rozporządzeniu MEN z dnia 31 stycznia 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

· Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

· Rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 r., w sprawie warunków organizowania, kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

· Konstytucji RP,

· Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. nr 75, poz. 468),

· Ustawie z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. nr 35, poz. 230 z p. zm.), nowelizacja z dnia 12 września 1996r. (Dz. U. nr 127, poz. 593),

· Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami z 21 stycznia, 18 lutego 2000r.i 23 sierpnia 2001r.,

· Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. nr 111, poz. 535), z późniejszymi zmianami opublikowanymi w (Dz. U. nr 113, poz. 732),

· Ustawie z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 1997r. nr 88, poz. 554 i nr 121, poz. 770 oraz z 1999r. nr 96, poz. 1107),

· Programie polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998r. przygotowany przez Międzyresortowy Zespół do Spraw Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Założenia programu:

 

Program powstał, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jego nadrzędnym   celem jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań dzieci.

Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych, obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców) w zakresie profilaktyki problemów uczniów, skonstruowany dla naszej szkoły i dostosowany do jej potrzeb, oparty na diagnozie, stanowiący spójna całość z programem nauczania i programem wychowawczym szkoły, realizowany przez całą kadrę dydaktyczną szkoły. W ramach realizacji programu profilaktyki, chcemy przygotować dzieci do zdrowego, pozbawionego nałogów twórczego życia. Życia zgodnego ze sobą i z innymi ludźmi.

 

Wstęp

            Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka jest rodzina. To dom rodzinny wprowadza dziecko w świat kultury i wartości moralnych oraz przygotowuje je do uczestnictwa w życiu społecznym. Szkoła chce wspierać rodzinę w jej pracy wychowawczej, mądrze towarzyszyć uczniowi w jego rozwoju oraz stwarzać mu wartościowe środowisko wychowawcze. Szkoła pragnie wspomagać  ucznia w jego pełnym      i integralnym rozwoju we wszystkich sferach jego osobowości oraz uzewnętrzniać to wszystko, co w młodym człowieku jest cenne, ale ukryte. Szkoła pragnie również chronić młodego człowieka w jego rozwoju przed zagrożeniami i reagować na pojawienie się zachowań ryzykownych. Szkoła pragnie stworzyć warunki do zdobycia wiedzy i umiejętności służących do przeciwdziałania wszystkiemu, co zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka.

 

Biorąc pod uwagę nasze obserwacje i wyniki doświadczeń w pracy pedagogicznej, proponujemy realizację następujących celów:

1. Wdrożenie treści profilaktycznych do programu nauczania wszystkich przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem godzin do dyspozycji wychowawcy.

2. Poznawanie się wzajemne uczniów oraz budowanie zaufania między nauczycielami a uczniami.

3. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole.

4. Uczenie zachowań dotyczących kultury dnia codziennego.

5. Nauka i ćwiczenie zachowań asertywnych.

6. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z własnym stresem.

7. Nauka rozwiązywania sytuacji problemowych i umiejętności rozwiązywania konfliktów.

8. Poznawanie siebie w aspekcie wyboru przyszłego zawodu.

9. Informowanie o szkodliwości używek oraz ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania).

10. Pogłębianie wiedzy w zakresie analizy zagrożeń (grupy destrukcyjne, przemoc, media, manipulacje).

11. Uczestniczenie dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań służących poszerzaniu wiedzy i  aktywizujących uczniów.

13. Stworzenie klimatu sprzyjającego uczeniu się i podejmowaniu pracy nad doskonaleniem swojej osobowości, tworzenie bezpiecznej atmosfery w szkole.

14. Upowszechnianie programu w środowisku lokalnym w celu zwiększenia aktywności rodziców we współpracy ze szkołą.

15. Tolerowanie inności.

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

A. W zakresie rozwoju:

·         Jest przyjazny wobec innych.

·         Posiada umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

·         Umie organizować sobie czas wolny.

·         Posiada kompetencje emocjonalne i społeczne umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie.

·         Potrafi dbać o bezpieczeństwo przez unikanie określonych (niebezpiecznych) miejsc i osób.

·         Zna swoją wartość i możliwości.

B. W zakresie profilaktyki:

Dzieci 5 i 6 letnie  i  młodsze (oddział "0"):

·         Dbają o swoje zdrowie, higienę osobistą.

·         Posiadają umiejętności ułatwiające osiągnięcie sukcesu na starcie edukacji szkolnej (poz. samoocena, komunikowanie potrzeb, rozpoznawanie uczuć).

·         Znają i respektują zasady funkcjonowania w grupie.

·         Posiadają wiedzę na temat zagrożeń, niebezpiecznych osób i miejsc.

Uczniowie I - III:

·         Dbają o zdrowy styl życia.

·         Umieją odróżnić pożywienie od środków szkodliwych i trujących.

·         Współpracuje z innymi w zabawie.

·         Zna zagrożenia ze strony ludzi i wie do kogo zwrócić się o pomoc.

·         Potrafią odróżnić co jest dobre a co złe w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi.

·         Dba o bezpieczeństwo swoje i innych

·         Umieją unikać niebezpiecznych miejsc i osób.

·         Znają zasady funkcjonowania w zespole klasowym i społeczności szkolnej.

Uczniowie IV-VI:

·         Umieją oprzeć się presji rówieśników.

·         Znają wpływ środków uzależniających na organizm człowieka.

·         Znają akceptowane społeczne formy radzenia sobie (sprzyjające zdrowiu).

·         Wykazują troskę o zdrowie oraz bezpieczeństwo swoje i kolegów.

·         Znają instrumenty prawne wykorzystywane w sytuacji zagrożenia demoralizacją.

·         Znają miejsca udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Metody realizacji:

·         rozmowy

·         pogadanki

·         dyskusje

·         prelekcje

·         dzielenie się doświadczeniami

·         pokazy

·         konkursy

·         filmy

·         warsztaty

·         ankiety

·         metody aktywizujące – drama, gazetki, rysunek

·         działania korekcyjne i terapeutyczne

·         zajęcia integracyjne

Formy pracy:

·         zbiorowa

·         grupowa

·         indywidualna

Uczestnicy programu:

1. Uczniowie

2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

3. Rodzice

4. Instytucje samorządowe oraz inne (prowadzące działalność pedagogiczną, wychowawczą, profilaktyczną). Program zakłada uczestnictwo (czynne i bierne) wszystkich uczestników programu w:

-  imprezach kulturalnych

-  lekcjach otwartych

-  grach i zabawach rekreacyjno-sportowych.

Monitorowanie:

Program zakłada monitorowanie sytuacji wychowawczej w szkole przez cały okres pobytu    w niej wychowanków, a w szczególności:

·         na początku każdego roku szkolnego poprzez diagnozę sytuacji wychowawczej środowiska pierwszoklasistów

·         przez cały okres pobytu uczniów w szkole, poprzez działania mające na celu wczesne rozpoznanie uczniów z grup ryzyka

·         uczniom z grupy ryzyka oraz ich rodzicom szkoła udziela wsparcia  przez udostępnianie im informacji o specjalistycznej pomocy poza szkołą lub kieruje ich do instytucji udzielających takiej pomocy

Zalecenia dla szkolnego programu profilaktyki

·         Organizowanie działań informacyjnych dla:

·         Nauczycieli  dotyczące:

- stanu wychowawczego

- opracowanego programu szkolnej profilaktyki

- realizacji zadań w ramach programu

- opracowanie procedur szkolnych

- współpracy z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej profilaktyki

·         Rodziców dotyczące:

- stanu wychowawczego szkoły (mocne strony, zagrożenia)

- celów i zadań szkolnej profilaktyki,

- zasad uczestnictwa w programach profilaktycznych realizowanych w szkole

- organizacji spotkań wychowawczych z rodzicami (problemowych, tematycznych),

- współpracy z instytucjami uprawnionymi do pomocy w szkole w realizowaniu szkolnej profilaktyki,

- zasad interwencji kryzysowej.

·         Uczniów dotyczące:

- stanu wychowawczego szkoły,

- zagrożeń,

- organizacji zajęć pozalekcyjnych,

- zasad uczestnictwa w realizowanych programach profilaktycznych

- osobistego zaangażowania i odpowiedzialności w realizacji programu,

- zawieranie kontraktów,

- zasad interwencji w sytuacjach kryzysowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel główny Szkolnego Programu Profilaktyki dla wszystkich uczniów:

Wspieranie uczniów w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

 prawidłowemu rozwojowi poprzez:

 

·         Ograniczenie i likwidowanie czynników, które dezorganizują i zaburzają zdrowy styl życia.

·         Inicjowanie i wzmacnianie czynników wspierających rozwój.

 

Zadania szkolnego programu profilaktyki

 

·         Organizowanie i planowanie doskonalenia kadry pedagogicznej.

·         Wypracowanie ogólnych zasad i procedur w sytuacjach kryzysowych.

·         Organizowanie przedsięwzięć wspierających prawidłowy rozwój uczniów szkoły.

·         Współpraca z samorządem uczniowskim na rzecz wzmacniania we współdecydowaniu o podejmowanych przedsięwzięciach profilaktycznych.

·         Organizacja współpracy z instytucjami pomocniczymi w środowisku oraz rodzicami.

 

Struktura i treści programu profilaktyki strategia informacyjno - edukacyjna

·         Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczych problemów wynikających z diagnozy sytuacji szkolnej.

·         Realizacja materiału dydaktycznego z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego  w oparciu o podstawy programowe.

·         Zaplanowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, kuratorem, policjantem.

·         Organizowanie spotkań wychowawczych- problemowych, tematycznych.

·         Udział w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych promujących zdrowy styl życia.

·         Wykorzystanie gazetek ściennych w klasach, na korytarzach oraz gazetki szkolnej do promocji zdrowia.

·         Współpraca z instytucjami promującymi zdrowy styl życia.

·         Zaplanowanie szkoleń podnoszących umiejętności nauczycieli w obszarze profilaktyki.

·          Udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych.

·         Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnym etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

·         Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

·         Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

·         Kształtowanie u uczniów umiejętności zgodnego współżycia w społeczności klasowej i szkolnej w poszanowaniu obowiązujących praw, szczególnie wśród uczniów niepełnosprawnych i pochodzących z rodzin niepełnych.

·         Rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów.

·         Podniesienie poczucia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią poprzez promowanie przyjaznej atmosfery i bezkonfliktowych relacji interpersonalnych.

·         Kształtowanie prawidłowych postaw i przekonań wobec problemu uzależnień.

·         Kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z mediów.

·         Wykształcenie zachowań asertywnych wśród uczniów.

·         Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się. Wdrażanie do posługiwania się piękną, poprawna polszczyzną i używania form grzecznościowych.

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.

·         Poszukiwanie form poprawy funkcjonowania psychospołecznego uczniów.

 

 

Strategia alternatyw

·         Organizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego.

·         Działania cykliczne – udział w wycieczkach, festynach, zawodach, imprezach okolicznościowych.

·         Organizacja współpracy z instytucjami prowadzącymi różnego rodzaju zajęcia o charakterze profilaktycznym na rzecz możliwości uczestniczenia uczniów szkoły (PPP, PCK, Sanepid, kluby sportowe i inne).

 

Strategie interwencyjne

·         Współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie poradnictwa i terapii (PPP, MOPS, GOPS, POLICJA).

·         Podkreślenie roli Samorządu Uczniowskiego w decydowaniu o sprawach społeczności uczniowskiej.

 

 

 

Plan działań profilaktycznych

Działania skierowane do uczniów wszystkich klas:

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Zadania

Działania

odpowiedzialni

termin

Uczniowie znają dokumentację obowiązującą w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołkowie

 Uczniowie zapoznają się z obowiązującymi regulaminami

Wychowawca zapoznaje uczniów ze:

1.      Statutem Szkoły

2.      Programem Wychowawczym Szkoły

3.      Planem Wychowawczym

4.      Programem Profilaktyki

5.      WSO

6.      Punktowym Systemem Oceniania Zachowania.

7.      Procedurami w sytuacjach kryzysowych

wychowawcy klas

IX

Uczniowie znają konsekwencje  wagarów i łamania zasad obowiązujących w szkole

Przeciwdziałanie wagarom oraz dbałość o dyscyplinę

1.    Nauczyciele sprawdzają obecności na każdej lekcji;

2.    Wychowawcy rozliczają uczniów z opuszczonych godzin lekcyjnych.

3.    Nauczyciele prowadzą ciekawe lekcje metodami aktywizującymi.

4.    Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele  przeprowadzają spotkania informacyjne z rodzicami.

wszyscy nauczyciele

według planu

 

Poznanie warunków rodzinnych i środowiskowych ucznia

1.    Wychowawcy przeprowadzają ankietę diagnozującą.

2.    Zespół wychowawczy sporządza listę uczniów wymagających pomocy.

3.    Wychowawca rozmawia z uczniami.

4.    Wychowawca przeprowadza indywidualne  rozmowy z rodzicami.

5.    Wychowawca przeprowadza wywiady środowiskowe.

6.    Współpracuje z GOPS-em.

Wychowawcy

ZW

IX/X

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z nieprzestrzegania zdrowego trybu życia; rozwija sprawność

fizyczną, podnosi

kondycję zdrowotną.

Propagowanie zdrowego stylu życia (bulimia, anoreksja, zdrowe żywienie, higiena i inne).

1.    Nauczyciele organizują zajęcia pozalekcyjne wycieczki, rajdy.

2.    Nauczyciele wychowania fizycznego promują sport.

3.    Uczniowie uczestniczą w kołach zainteresowań.

4.    Nauczyciele zapewniają możliwości alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

5.    Nauczyciele wychowawcy przeprowadzają pogadanki na temat profilaktyki uzależnień.

 

wychowawcy,

nauczyciele wf, przyrody i inni,

pielęgniarka.

w trakcie roku szkolnego

Uczeń buduje pozytywne relacje z ludźmi

Poszanowanie i tolerancja dla osób niepełnosprawnych, dla odmienności kultur, zachowań i odmienności między ludźmi.

 

1.    Wychowawcy przeprowadzają pogadanki

2.    Nauczyciele przedmiotów wyświetlają filmy edukacyjne.

3.    Organizacja Dnia Kolorowej Skarpetki

wychowawcy klas,

n-le przedmiotów

w trakcie roku szkolnego

 

Współpraca z rodzicami.

1.    Wychowawca:

·         zapoznaje rodziców z Programem Profilaktycznym.

·         Informuje o dostępnych formach pomocy.

·         Wymienia informacje.

·         Organizuje  imprezy szkolne we współpracy z rodzicami.

·         Pedagogizuje rodziców.

·         angażuje rodziców w poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań środków zaradczych.

 

Wychowawcy klas,

Specjaliści z PPP

w trakcie roku szkolnego

 

Udzielenie pomocy dzieciom nadpobudliwym, mającym kłopoty w nauce i zachowaniu.

 

1.    Wychowawca, dyrektor:

·         wspiera rodziców w nawiązywaniu kontaktów z poradniami specjalistycznymi.

·         Spotyka się indywidualnie z rodzicami.

·         Spotyka się indywidualnie z uczniami.

·         Współpracuje z kuratorami.

Wychowawcy klas, dyrektor

w trakcie roku szkolnego

 

Współdziałanie wszystkich pracowników szkoły i rodziców w zakresie profilaktyki i interwencji.

 

1.    Nauczyciele  i dyrektor spotkają się z Radą Rodziców.

2.    Rodzice kontaktują się z nauczycielami podczas indywidualnych konsultacji.

3.    Nauczyciele na bieżąco wzajemnie wymieniają się informacjami.

 

Wychowawcy klas, dyrektor

w trakcie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas I – III oraz Oddziału Przedszkolnego:

 

WDRAŻANIE DO ŻYCIA W SZKOLE, W KLASIE I W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ

Zadanie profilaktyczne

Sposoby realizacji

Adresaci

Realizatorzy

terminy

Efekty działań

Uczniowie:

1. Otoczenie troską uczniów przybyłych do grup przedszkolnych.

 

 

- Prowadzenie gier i zabaw integrujących grupę.

- Poznanie rozkładu pomieszczeń szkolnych i zasad poruszania się po nich.

KL. I-III

i grupa przedszkolna

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

I półrocze

- chętnie uczestniczą w zajęciach,

- potrafią bezpiecznie i zgodnie z ustalonymi zasadami bezpieczeństwa poruszać się po terenie szkoły,

 

2.Kształtowanie postawy kulturalnego i życzliwego zachowania wobec rówieśników i pracowników szkoły.

 

- Ukazanie potrzeby dobrych stosunków koleżeńskich i przyjaźni z rówieśnikami.

(uroczystości urodzinowe, wspólne zabawy w kącikach zabaw  i na przerwach, praca w grupach na zajęciach edukacyjnych)

- pogadanki  na temat właściwego zachowania się wobec pracowników szkoły i innych dorosłych w oparciu  teksty literackie oraz sytuacje z życia codziennego

- konkurs „Mistrz życzliwości”

- Wzmacnianie potrzeby zachowań asertywnych.

- Zachęcanie do szukania pomocy u osób dorosłych w sytuacjach trudnych.

- Zajęcia w ramach programów profilaktycznych. A. KOŁODZIEJCZYK – „Spójrz inaczej”.

 

 

 

Grupa przedszkolna

Kl. I-III

 

 

 

 

 

 

 

Kl. III

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog i socjoterapeuta

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

rozstrzygnięcie po I półroczu i na koniec roku

 

 

 

 

 

Cały rok

- potrafią wyrażać swoje potrzeby za pomocą ,,magicznych słów”: proszę, dziękuję, przepraszam itp.

 

- są kulturalni, życzliwi i tolerancyjni wobec innych,

 

- potrafią odmawiać udziału w zabawach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu.

 

-mają szacunek i zaufanie do szkolnego personelu

3.Wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły.

 

-Zaznajomienie z wybranymi treściami Statutu Szkoły.

- zawarcie kontraktu i realizacja kontraktów klasowych i kodeksu przedszkolaka.

 

- Zapoznanie z prawami wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka.

 

 

 

 

Kl. I--III

 

 

 

wychowawcy

I półrocze

 

 

 

 

II półrocze

- uczniowie przestrzegają zasad i norm przyjętych w szkole,

- są świadomi swoich praw, akceptują i rozumieją fakt, że człowiek jest osobą niepowtarzalną i wartościową,

 

BEZPIECZEŃSTWO

Zadanie profilaktyczne

Sposoby realizacji

Adresaci

Realizatorzy

Terminy

Efekty działań

Uczniowie:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

- Pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas przerw.

- regulamin  „zachowania na przerwach”

 

- Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych.

- Poznanie telefonów alarmowych.

 

Kl. I-III

 

 

 

kl. I-III

i grupa przedszkolna

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

Cały rok

 

I półrocze

 

I półrocze

- wiedzą jak należy zachowywać się podczas przerw,

- wiedzą jak zachować się podczas ewakuacji, praktycznie uczestniczą w próbnej ewakuacji,

- znają i umieją korzystać z telefonów alarmowych,

2. Zapewnienie bezpiecznej drogi do i ze szkoły.

- Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania znaków drogowych.

- zapoznanie z regulaminem dojazdów do szkoły

-pogadanki z policjantem

 

 

Grupa przedszkolna

Kl. I-III

 

wychowawcy

 

Cały rok

 

 

 

- znają i stosują zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły,

3. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zabaw.

-Zapoznanie z regulaminem korzystania z placu zabaw

- Rozmowy na temat „Bezpieczne zabawy zimowe” i „Bezpieczne wakacje”. 

-pogadanki z policjantem

- Przewidywanie i unikanie zagrożeń w najbliższym otoczeniu. (Treści realizowane na edukacjach społecznej, środowiskowej oraz na zajęciach wychowania fizycznego).

 

Grupa przedszkolna

Kl. I-III

 

 

wychowawcy

 

 

Cały rok

 

 

 

- znają i stosują zasady bezpieczeństwa podczas zabaw,

 

4. Zachowanie bezpieczeństwa podczas wycieczek.

- Rozmowa na temat zachowania się na wycieczkach, spacerach.

- Zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczki.

 

 

Grupy przedszkolne

Kl. I-III

 

 

wychowawcy

 

 

Cały rok

 

- znają zasady bezpiecznego zachowania się podczas wycieczek,

 

ZAGROŻENIA. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie profilaktyczne

Sposoby realizacji

Adresaci

Realizatorzy

Terminy

Efekty działań

Uczniowie:

1. Uświadamiania szkodliwości picia alkoholu i szkodliwości palenia tytoniu.  

- Dyskusja, pogadanka.

 

 

 

 

Kl. I-III

 

wychowawcy

 

 

 

 

Cały rok

 

II półrocze

-  znają podstawowe wiadomości na temat szkodliwości picia alkoholu,

- wiedzą, że palenie papierosów jest szkodliwe.. Znają podstawowe wiadomości na temat szkodliwości nikotyny,

2. higiena osobista

-działalność szkolnego koła „Wiewiórka”

- organizowanie pogadanek z pielęgniarką szkolną na temat „higiena jamy ustnej”, „dbam o czystość”.

 

 Kl. I-III

Wychowawcy

  II półrocze

-

3. Ochrona przed negatywnym wpływem mediów.

 

-  Kształtowanie umiejętności wybiórczego korzystania z gier komputerowych i TV.

-Popularyzacja filmów i programów prezentujących pozytywne wartości.

 

Kl. II-III

 

wychowawcy

 

I półrocze

-oglądają programy tylko dla nich przeznaczone oraz nie korzystają z gier zawierających treści przemocy i agresji,

4. Komu można zaufać?

- Przestrzeganie przed niebezpieczeństwami mogącymi grozić ze strony osób nieznanych.

 

Grupa przedszkolna

Kl. I-III

 

wychowawcy

 

wrzesień

- prezentują postawę ograniczonego zaufania,

 

5. Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

- Udział w programie profilaktycznym dla klas  I-III „Trzymaj formę”.

kl. I-III

A. Tuchowska

cały rok

- dbają o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób,

 

ZDROWY STYL ŻYCIA

Zadanie profilaktyczne

Sposoby realizacji

Adresaci

Realizatorzy

Terminy

Efekty działań

Uczniowie:

1. Przystąpienie do programu „Trzymaj formę

- Podjęcie systematycznych działań w zakresie promocji zdrowia.

- Prowadzenie zajęć na temat promocji zdrowia.

Grupa przedszkolna

  Kl. I-III

 

wychowawcy

 

 

 

 

Cały rok

 

 

- uczestniczą w programie „Trzymaj formę”,

-prowadzą zdrowy styl życia,

2. Zdrowe ożywianie

Poznanie zasad zdrowego odżywiania się i kulturalnego spożywania posiłków.

 

Akcja: „Śniadanie Daje Moc”:

- Wielkanocne śniadanie

Program „Szklanka mleka”

Program „Owoce w szkole”

Grupa przedszkolna

     Kl. I-III

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

 

Cały rok

 

-umieją dokonywać wyboru pokarmów wartościowych dla zdrowia,

-kulturalnie zachowują się przy stole,

- wiedzą jakie produkty spożywcze są dla nich zdrowe,

 

3. Dzień Ciszy

- Wdrażanie do spędzania wolnego czasu w ciszy: zabawa dydaktyczna w ciszę

 

  Grupa przedszkolna

Kl. I-III

wychowawcy

 

 

Raz w miesiącu

- potrafią w ciszy pracować i wypoczywać,

4. Wdrażania do aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 

-Aktywne uczestniczenie w przerwach śródlekcyjnych i międzylekcyjnych (gra w piłkarzyki, piłkę, zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw, zabawy w kącikach).

-Udział w wycieczkach klasowych, pieszych wędrówkach, zabawach i grach sportowych.

 

 

Grupa

przedszkolna

  Kl. I-III

 

wychowawcy

 

 

Cały rok

- wiedzą jak aktywnie spędzać przerwy śródlekcyjne,

-znają sposoby aktywnego wypoczynku

5. Podstawy udzielania pierwszej pomocy.

 

Zajęcia pokazowe z udziałem ratownika medycznego z Brodnicy

Grupa przedszkolna

Kl. I-III

 

Ratownik medyczny

 

styczeń

- potrafią udzielić pierwszej pomocy

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas czwartych:

Główne zadania do realizacji w klasie czwartej;

·         Kształtowanie tolerancji wobec osób niepełnosprawnych

·         Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocy

·         Profilaktyka uzależnień

 

Zadania

Czynniki ryzyka

Sposób realizacji

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Integracja zespołu klasowego

Nowe środowisko, kształtowanie

się struktury klasy, nawiązywanie

relacji z uczniami klas starszych,

przejmowanie negatywnych wzorców

zachowań

 

1.      Nauczyciel i uczniowie tworzą kontrakt, który uwzględnia zasady obowiązujące obie strony nauczyciel – uczeń,

2.      Wychowawca przeprowadza godziny wychowawcze służące lepszemu poznaniu się uczniów.

3.     Uczniowie, rodzice i wychowawca ustalają integracyjne wycieczki.

4.      Wychowawca i nauczyciele:

·         pomagają w ustaleniu pozytywnych relacji ze starszymi kolegami

·         Jasno określają obowiązujące w szkole zasady i normy zachowań

·         definiują zachowania niedopuszczalne

·         Promują zachowania pozytywne, obniżają popularność       negatywnych

Wypracowują formy współpracy z rodzicami

Uczeń posiada umiejętności interpersonalne: chronienie siebie w sytuacji nacisku grupowego, empatia.

 

Wychowawca

Nauczyciele

Cały rok

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich; zapobieganie agresji, tolerancja wobec innych

 

Agresja w stosunku do uczniów i nauczycieli;

nietolerowanie inności

1.      Uczniowie uczestniczą na godzinach wychowawczych  w zabawach rozładowujących stres.

2.      Uczniowie poznają różne sposoby radzenia sobie ze złością.

3.      Nauczyciele prowadzą zajęcia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

4.   Wychowawca systematycznie kontaktuje się z rodzicami/ opiekunami ucznia z zaburzonym zachowaniem.

Uczniowie mają stały kontakt z osobami niepełnosprawnymi

Uczeń pogłębia i wzmacnia naturalne systemy wsparcia: koleżeństwo, przyjaźń, zaufanie i uczciwość.

Jest tolerancyjny wobec innych.

wychowawca klasy

pracownik PPP

 

Zgodnie z Planem Wychowawczym Szkoły  i wg harmonogramu imprez szkolnych

Przeprowadzenie profilaktyki uzależnień

Zażywanie narkotyków, dopalaczy, picie alkoholu, palenie papierosów

1.      Przeprowadzanie pogadanek na lekcjach wychowawczych, przyrody, wych.- fiz.

2.      Aktywne spędzanie czasu / organizacja zajęć pozalekcyjnych/

 

Uczeń jest asertywny, potrafi przeciwstawić się grupie, potrafi odmówić.

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z zażywania narkotyków, dopalaczy i innych używek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas piątych:

Główne zadania do realizacji w klasie piątej;

·         Kształtowanie postaw nieagresywnych

·         Propagowanie zdrowego stylu życia

·         Kształtowanie postaw asertywnych

 

Zadania

Czynniki ryzyka

Sposób realizacji

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających poprzez;

- sztukę odmawiania

- wzajemne wspieranie

- werbalizację potrzeb

 

 

Wychowawca:

·         przeprowadza zajęcia z asertywności.

·         Realizuje na godzinach wychowawczych tematy o systemie wartości, kształtowaniu charakteru.

·         Organizuje spotkania z pedagogiem z PPP

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać (asertywność).

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych. Podejmuje decyzję o ich niezażywaniu

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

pracownik PPP

w trakcie całego roku

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez:

- poznawanie swoich mocnych stron

- docenienie wartości własnych sukcesów

 

Kształtowanie poglądów,

rozwijanie samodzielności,

ujawnianie możliwości,

precyzowanie zainteresowań,

chęć „bycia dorosłym”

1.Nauczyciele organizują koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie talentów, umiejętności, uzdolnień.

2.Nauczyciele promują sukcesy młodzieży (artystyczne, naukowe sportowe) poprzez nagrody, pochwały, informacje w prasie lokalnej.

Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym.

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

Uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami.

Palenie papierosów, picie alkoholu,

używanie środków odurzających

Nauczyciele:

·         organizują konkursy, wyświetlają filmy o sztuce odmawiania  i  omawiają je.

·         Dostarczają wiedzy uczniom i rodzicom o mechanizmach i skutkach uzależnień

·         Prowadzą programy profilaktyczne lub ich elementy o

tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej

·         Wzmacniają  kontrole w miejscach, w których uczniowie mogą palić papierosy

·         Przygotowują gazetki tematyczne przeciwdziałające uzależnieniom.

·         Omawiają tematykę dbałości o zdrowie na wszystkich zajęciach i przedmiotach.

Uczeń jest świadomy odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne skierowane do uczniów klas szóstych:

Główne zadania do realizacji w klasie szóstej;

·         Kształtowanie postaw nieagresywnych

·         Propagowanie zdrowego stylu życia

·         Kształtowanie postaw asertywnych

 

Zadania

Czynniki ryzyka

Sposób realizacji

Obszar aktywności ucznia- cele operacyjne

Odpowiedzialni

Termin

Kształtowanie asertywnych postaw wobec środków uzależniających poprzez;

- sztukę odmawiania

- wzajemne wspieranie

- werbalizację potrzeb

 

 

Wychowawca:

·         przeprowadza zajęcia z asertywności.

·         Realizuje na godzinach wychowawczych tematy o systemie wartości, kształtowaniu charakteru.

·         Organizuje spotkania z pedagogiem z PPP

 

Uczeń potrafi skutecznie odmawiać (asertywność).

 

Uczeń ma świadomość zagrożeń płynących z zażywania środków psychoaktywnych. Podejmuje decyzję o ich niezażywaniu

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

pracownik PPP

w trakcie całego roku

Kształtowanie pozytywnego obrazu siebie poprzez:

- poznawanie swoich mocnych stron

- docenienie wartości własnych sukcesów

 

Kształtowanie poglądów,

rozwijanie samodzielności,

ujawnianie możliwości,

precyzowanie zainteresowań,

chęć „bycia dorosłym”

1.Nauczyciele organizują koła zainteresowań umożliwiające uczniom rozwijanie talentów, umiejętności, uzdolnień.

2.Nauczyciele promują sukcesy młodzieży (artystyczne, naukowe sportowe) poprzez nagrody, pochwały, informacje w prasie lokalnej.

Uczeń potrafi realizować własne pomysły i być samodzielnym.

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

Uświadamianie młodzieży o zagrożeniach związanych z uzależnieniami.

Palenie papierosów, picie alkoholu,

używanie środków odurzających

Nauczyciele:

·         organizują konkursy, wyświetlają filmy o sztuce odmawiania  i  omawiają je.

·         Dostarczają wiedzy uczniom i rodzicom o mechanizmach i skutkach uzależnień

·         Prowadzą programy profilaktyczne lub ich elementy o

tematyce antynikotynowej i antyalkoholowej

·         Wzmacniają  kontrole w miejscach, w których uczniowie mogą palić papierosy

·         Przygotowują gazetki tematyczne przeciwdziałające uzależnieniom.

·         Omawiają tematykę dbałości o zdrowie na wszystkich zajęciach i przedmiotach.

Uczeń jest świadomy odnośnie skutków używania środków psychoaktywnych

wychowawca klasy

wszyscy nauczyciele

dyrektor

w trakcie całego roku

 

 

 

 

 

 

 

 

Oczekiwane efekty działań:

·         wypracowane efekty komunikacji w grupie

·         nabycie wiedzy o szkodliwości alkoholu i innych środków psychoaktywnych

·         nabycie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo

·         zdobycie wiedzy na temat prawnych i społecznych skutków zażywania środków psychoaktywnych

·         umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami

·         nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia innych ludzi

·         zdobycie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w życiu

·         nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów.

 

Procedury oceny skuteczności programu:

- opracowanie narzędzi monitorowania i ewaluacji,

- przeprowadzenie ewaluacji programu,

-  informowanie RP, rodziców o wynikach ewaluacji programu,

- wprowadzanie zmian.

 

Ewaluacja

Program zakłada badanie sytuacji wychowawczej uczniów przed i po zakończeniu ich nauki w szkole przez:

·         ankiety (diagnozę wstępną i końcową badanego zjawiska);

·         wskaźniki ilościowe (aktywność uczniów na kołach  zainteresowań, imprezach klasowych i szkolnych, w konkursach, itp.);

·         wskaźniki jakościowe (zaangażowanie uczniów w działalność szkoły- dzienniki zajęć pozalekcyjnych i lekcyjnych, sprawozdania z działalności kół i organizacji szkolnych, prezentacje multimedialne z Dnia Sukcesu);

·         obserwacja oraz rozmowy nauczycieli z uczniami i rodzicami (pozyskanie informacji zwrotnej);

·         analiza niepowodzeń szkolnych – uzasadnień ocen nagannych z zachowania na I półrocze i koniec roku szkolnego

·         analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji wychowawczej (dzienniki lekcyjne, zeszyt uwag klasy).