Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Regulamin Dyżurów

Załącznik do STATUTU
 
REGULAMIN DYŻURÓW MIĘDZYLEKCYJNYCH NAUCZYCIELI
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM W GOŁKOWIE
 
 
Podstawa prawna: Rozp. MENiS z dnia 31.12.2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach (Dz.U. 2003/6/69)
§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek
§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby
§ 14.1. Przerwy w zajęciach spędzają pod nadzorem nauczyciela
  2. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu
 
Postanowienia ogólne:
 1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.
 2. Harmonogram dyżurów ustala dyrektor szkoły / wicedyrektor w oparciu o stały plan i po każdej jego zmianie.
 3. Harmonogram dyżurów znajduje się w pokoju nauczycielskim i gabinecie dyrektora.
 4. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres obowiązków nauczyciela.
 5. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły.
 6. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.
 7. Miejscami dyżurów są:
a)      korytarz  I -z szatnią oraz salą gimnastyczną,
b)      korytarz II -z sanitariatami, miejscami obok biblioteki oraz pracowni komputerowej,
c)      korytarz III na piętrze /nauczyciel pełni dyżur wyłącznie na przerwie śniadaniowej, podczas pozostałych przerw przejmuje dyżur na sali lub w przypadku ładnej pogody- na boisku/.
d)     boisko.
 1. W szkole jednocześnie pełni dyżur 3 nauczycieli - po jednym odpowiednio w wyżej
             wymienionych miejscach dyżurów.
 1. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się o godz. 7.30, a kończy po zakończeniu nauki na odpowiedniej kondygnacji (patrz - plan dyżurów).
 2. Nauczyciel mający zastępstwo za nieobecnego nauczyciela, przejmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.
 3. Nauczyciele dyżurujący na boisku kończą dyżur z chwilą wejścia uczniów do
budynku szkolnego, a dyżurujący w budynkach - z chwilą wejścia uczniów do klas.
 1. Obowiązek sprawowania opieki nad oddziałem „0” mają uczący tam nauczyciele.
 2. Uczniowie mogą korzystać z placu zabaw w czasie przerwy tylko za zgodą i obecnością dodatkowego nauczyciela na jego terenie.
Obowiązki nauczyciela dyżurującego:
 1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.
 2. Przed rozpoczęciem zajęć jest zobowiązany do sprawdzenia miejsca pracy pod względem bhp /zauważone usterki zgłasza dyrektorowi/.
 3. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.
 4. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z młodzieżą.
 5. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez uczniów, a w szczególności:
a)      zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz zakamarkach /korytarzyk przy wejściu głównym, bibliotece oraz przy pracowni komputerowej/;
b)      nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);
c)      dba o czystość, poprzez wymaganie od uczniów niezaśmiecania budynku i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;
d)     eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;
e)      eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;
f)       zabrania wchodzenia na materace, skrzynie, drabinki;
g)      zabrania siedzenia na murku przy zejściu do szatni;
h)      zabrania przebywania w klasach bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;
i)        zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.
j)        gasi zbędne oświetlenie lub włącza, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 1. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.
 2. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.
 3. W przypadku gdy uczeń ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:
a)      udzielenia pierwszej pomocy, o ile istnieje taka konieczność,
b)      wezwania odpowiednich służb medycznych,
c)      powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,
d)     zabezpieczenia miejsca wypadku,
e)      odnotowania zaistniałego wypadku w książce ewidencji wypadków.
 1. Nauczyciel dyżurujący ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne nieszczęśliwe wypadki, które zaistniały na jego terenie w czasie pełnienia dyżuru.
 2. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły.
 3. Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.
 4. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów (np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów, nieuzasadnione korzystanie z telefonu komórkowego, itp.)
 5. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa            i poinformowania o tym fakcie dyrektora / wicedyrektora.
 6. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.
 7. Zgłasza dyrektorowi szkoły/ wicedyrektorowi pobyt na terenie budynku osób niepowołanych.
 
         Prawa nauczyciela pełniącego dyżuru:
 
1.Podejmuje ważne decyzje w sprawach dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia (zarządza ewakuację budynku w przypadku pożaru, wzywa pogotowie).
2.Wyznacza dyżurnym klasowym dodatkowe dyżury. W przypadku niewywiązania się przez nich ze swoich obowiązków, powiadamia o tym wychowawcę klasy.
3.Wnioskuje o obniżenie oceny zachowania uczniom, którzy systematycznie nie przestrzegają regulaminu szkolnego, zarządzeń dyrekcji, zasad BHP.
 
 
Postanowienia końcowe:
 1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.
 2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.
 3. Niewywiązanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną
  tj. 1 września 2015 r.
Nieusprawiedliwiona i niezgłoszona nieobecność nauczyciela na dyżurze jest naruszeniem przepisów BHP. W nieuregulowanych powyższym regulaminem sprawach o rozstrzygnięciach decyduje dyrektor lub wicedyrektor szkoły.