Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Gołkowie

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej

 

 

 

 

 

 

S T A T U T

Niepublicznej  Szkoły Podstawowej

w Gołkowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr   6 /2018 z dnia 25 czerwca 2018r.

 

SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I

 1. Podstawowe informacje o szkole…………………………………………………    5
 2. Finansowanie szkoły………………………………………………………………   7

ROZDZIAŁ II

 1. Cele i zadania szkoły……………………………………………………………….  9
 2. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom…………………… 12
 3. Inne zadania szkoły………………………………………………………………… 18
 4. Sposób wykonywania zadań……………………………………………………….   18

ROZDZIAŁ III

 1. Organy szkoły………………………………………………………………………  20

1.1.Dyrektor szkoły…………………………………………………………………….   20

1.2.Rada Pedagogiczna…………………………………………………………………   22

1.3.Rada Rodziców……………………………………………………………………..   24

1.4.Samorząd Uczniowski………………………………………………………………  25

 1. Zasady współdziałania organów szkoły…………………………………………….  26
 2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole…………………………………..  27

ROZDZIAŁ IV

 1. Organizacja szkoły………………………………………………………………….  28

1.1.Planowanie pracy szkoły……………………………………………………………  28

1.2.Organizacja roku szkolnego………………………………………………………...  29

1.3.Formy działalności dydaktyczno- wychowawczej………………………………….  30

1.4.Kształcenie specjalne………………………………………………………………..  32

1.5.Biblioteka szkolna…………………………………………………………………...  34

1.6.Praktyki pedagogiczne………………………………………………………………  35

ROZDZIAŁ V

 1. Bezpieczeństwo i opieka, profilaktyka……………………………………………...  36

1.1.Opieka pedagogiczna……………………………………………………………  36

1.2.Dyżury nauczycieli……………………………………………………………...  38

1.3.Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi……………………………………...   39

1.4.Profilaktyka……………………………………………………………………..   39

ROZDZIAŁ VI

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły…………………………………………………..  41

1.1.Prawa i obowiązki nauczyciela…………………………………………………….  41

1.2.Zespoły nauczycielskie…………………………………………………………….  44

1.3.Nauczyciel wychowawca…………………………………………………………..  45

1.4.Pracownicy niepedagogiczni……………………………………………………….  46

ROZDZIAŁ VII

 1. Uczniowie…………………………………………………………………………..  47

1.1.Prawa i obowiązki ucznia…………………………………………………………..  47

1.2.Nagrody……………………………………………………………………………..  50

1.3.  Kary………………………………………………………………………………..  50

ROZDZIAŁ VIII

1.      Rodzice……………………………………………………………………………...  53

1.1.Współpraca rodziców i szkoły………………………………………………………  53

1.2.Prawa i obowiązki rodziców………………………………………………………...  54

ROZDZIAŁ IX

1.      Obowiązek szkolny………………………………………………………………….  56

1.1.Zasady przyjmowania uczniów do szkoły……………………………………………  56

1.2.Oddział przedszkolny………………………………………………………………...  57

ROZDZIAŁ X

 1. Tradycja i ceremoniał szkolny……………………………………………………....  60

 

ROZDZIAŁ XI

 1. Szkolny wolontariat      ……………………………………………………………..  61

ROZDZIAŁ XII

 1. Postanowienia końcowe……………………………………………………………..  64

 

Załączniki do Statutu………………………………………………………………………  66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  I

Podstawowe informacje o szkole

§ 1.

1.      Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie.

2.      Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie zwanej dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą podstawową zakończoną egzaminem w ostatnim roku nauki, wg obowiązujących przepisów.

3.      W jej skład wchodzi oddział przedszkolny i oddziały integracyjne.

4.      Adres szkoły- Gołkowo 26, 87-320 Górzno.

5.      Organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gołkowa, Szczutowa, Gołkówko oraz Okolic „Kuźnia”, zwane dalej Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi „Kuźnia”.

6.      Szkoła posiada:

1)      pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą;

2)      stempel z nazwą, adresem szkoły;

3)      stempel prostokątny z nazwą, adresem, NIP - em, Regonem szkoły.

7.        Zasady prowadzonej przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 2.

Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu nadanego przez Zarząd Stowarzyszenia, Programu Wychowawczego i spójnego z nim Programu Profilaktyki, Regulaminu Pracowniczego oraz na mocy przepisów ustawowych, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o systemie oświaty.

 
§ 3.

 

Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie o systemie oświaty:

1)      zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje dla szkół publicznych;

2)      realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;

3)      realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania podstawowej szkoły publicznej;

4)      realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;

5)      prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych.

§ 4.

1.      Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i dokumenty na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Świadectwo ukończenia niepublicznej szkoły podstawowej upoważnia absolwentów do kontynuowania nauki w   szkole średniej ( 4 letnim liceum lub 5 letnim technikum ),        3 letniej szkole branżowej I stopnia lub 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.

 

§ 5.

1.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

 

§ 6.

1.Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność.

    Do jego zadań należy w szczególności:

1)      zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;

a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

2)      wykonywanie remontów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

3)      zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej szkoły;

4)      wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji podstawy programowej, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5)      sprawowanie nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych z uwzględnieniem odrębnych przepisów;

6)      zatrudnianie i zwalnianie dyrektora szkoły;

7)      przeprowadzanie likwidacji szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Finansowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej

§ 7.

1.      Zasoby finansowe szkoły pochodzą z:

1)      dotacji jednostki samorządu terytorialnego;

2)      darowizn i dotacji osób fizycznych i innych podmiotów niż te, o których mowa w pkt 1;

3)      przychodów własnych szkoły;

4)      dotacji celowych.

2.      Gospodarkę finansową szkoły określa roczny plan finansowy, zatwierdzony przez organ prowadzący. Plan finansowy szkoły jest opracowywany i zatwierdzany w terminie do 31 stycznia danego roku budżetowego przez Zarząd Stowarzyszenia.

3.      Dane do planu finansowego opracowuje Dyrektor szkoły w terminie do 5 stycznia danego roku budżetowego.

4.      Dane obejmują:

1)      przewidywane zatrudnienie od września z podaniem wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, sposobu zatrudnienia (umowa o pracę/zlecenie) oraz przewidywane koszty dodatkowe (wychowawstwo, opiekun stażu, premia uznaniowa, nagrody);

2)      przewidywane wydatki związane z realizacją planu dydaktyczno- wychowawczego;

3)      przewidywane zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne i wyposażenie.

4)      utrzymanie bieżące oraz zaopatrzenie w media.

5.      Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację planu finansowego, a w szczególności za: 

1)    dyscyplinę w zakresie wydatków zatwierdzonych w planie finansowym w poszczególnych pozycjach;

2)    wydatkowanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem;

3)    przestrzeganie zasad gospodarności i oszczędności.


ROZDZIAŁ II

Cele i zadania szkoły

§ 8.

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie  z uwzględnieniem programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły, potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

1)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa    ukończenia szkoły;

2)      kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów;

3)      kształtuje postawy patriotyczne i kultywuje tradycje szkolne;

4)      sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;

5)      utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

6)      zapewnia bezpłatny i bezpieczny dowóz  dzieci, młodzieży zarówno do jak i ze szkoły wg obowiązujących przepisów.

 1. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami w procesie    działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współpracy z rodzicami.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynki i teren szkolny objęty jest systemem szkolnego monitoringu. 

                                                    § 9.

Szkoła realizuje zadania w zakresie nauczania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

1.      Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem.

2.      Poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co najmniej,  kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.

3.      Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści.

4.      Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.).

5.      Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6.      Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

7.      Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8.      Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

9.      Poznanie historii i tradycji regionu.

10.  Umożliwienie wyrównywania braków w zakresie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

11.  Umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie z indywidualnymi potrzebami poprzez nauczanie indywidualne.

12.  Zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów lub toków nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

     13. Cele edukacyjne szkoły realizowane są w oparciu o podstawę programową kształcenia   

            ogólnego. 

§ 10.

Szkoła realizuje zadania w zakresie umiejętności, wynikające z ustawy, które dotyczą m.in.:

1.      Planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę.

2.      Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień.

3.       Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm.

4.      Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

5.      Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informatyczną.

6.       Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków.

7.      Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.

8.       Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

9.       Sprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie.

10.  Kształcenie umiejętności wypełniania podstawowych druków i formularzy.

11.  Wykazywania sprawności w posługiwaniu się językiem obcym w typowych sytuacjach życiowych.

     

                                                      § 11.

Szkoła realizuje Program Wychowawczy i spójny z nim Program Profilaktyki. Dba o pobudzanie postaw patriotycznych. Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej winni zmierzać do tego aby:

       1. Uczniowie znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym).

2. Rozwijali dociekliwość poznawczą, ukierunkowana na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

 

3.Stawali się coraz bardziej samodzielni.

4. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego.

5. Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6. Wspólnie z całą społecznością szkoły budowali tradycję szkoły.

7. Stawali się samorządni.

8. Pomagali w integracji szkoły, rodziny, środowiska.

9. Uczniowie uświadamiali sobie potrzebę zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

10. Potrafili radzić sobie z trudnościami wieku młodzieńczego.   

  

                                                                   § 12.

                     Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej  uczniom.

 

 1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

 

1)        posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)        posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3)        nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  oddziale przedszkolnym i szkole podstawowej  koniecznym jest zorganizowanie odpowiedniej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem.

 

 2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi dziećmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują pracę ucznia.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności/ zdolności lub zaburzenia.

  3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy   w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.

 4. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym                  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca klasy  przekazuje informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje w dzienniku lekcyjnym.

5. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

 6. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.

        7. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  w oddziale  w celu: skoordynowania działań  pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy  z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

          8. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi szkoły.

           9.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w pkt. 7 współpracuje z rodzicami /opiekunami ucznia lub  ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.

10.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–   pedagogicznej ustala dyrektor szkoły uwzględniając obowiązujące przepisy prawne.

11.    Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Nauczyciele mają obowiązek prowadzić dzienniki zajęć z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

12.    Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1) wybitnych uzdolnień;

2) niepełnosprawności;

3) niedostosowania społecznego;

4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5) specyficznych trudności w uczeniu się;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) zaburzeń psychicznych;

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11) zaniedbań środowiskowych;

12) trudności adaptacyjnych;

13) odmienności kulturowej.

13.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1) zajęć specjalistycznych:

  a) korekcyjno-kompensacyjnych,

  b) logopedycznych;  

  c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

3) porad dla uczniów;

4) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym         uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

5) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb;  

6) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych  zajęciach edukacyjnych.

14. Liczbę uczestników zajęć, o których mowa w pkt.13 podp. 1) określają przepisy prawa. 

15. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne   trudności w  uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 

16. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeb to:

1) korekcyjno– kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej);

2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii); 

3) rehabilitacji ruchowej, organizowane dla dzieci z uszkodzeniem lub zaburzeniem funkcjonowania centralnego systemu nerwowego. Celem terapii jest rozwój i poprawa sprawności ruchowej dzieci. (zajęcia prowadzą specjaliści posiadający przygotowanie w zakresie rehabilitacji ruchowej);

     4) gimnastyki korekcyjnej, która ma na celu eliminowanie wad postawy, działaniach   

         profilaktycznych , kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, zapewnieniu 

         wszechstronnego rozwoju fizycznego;   

      5) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

17. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia       specjalistyczne   mogą być prowadzone indywidualnie.

      18. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

19. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego    zajęcia.

 

                                                               § 13.

1.      Szkoła prowadzi oddział integracyjny w celu zapewnienia właściwej opieki uczęszczającym do niej uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Oddział integracyjny może liczyć do 20 uczniów, w tym 3-5 uczniów niepełnosprawnych.

3.      W uzasadnionych przypadkach w oddziałach integracyjnych można zatrudnić do pomocy  nauczyciela wspomagającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 14.

Zadania opiekuńcze szkoła realizuje z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

1.                  Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia oraz inni pracownicy szkoły.

2.                  Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.                  Podczas przerw międzylekcyjnych uczeń ma prawo do opieki realizowanej w formie nauczycielskich dyżurów na dziedzińcu szkolnym i na korytarzach w szkolnym budynku według opracowanego i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły harmonogramu dyżurów.

4.                  Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas dyskotek organizowanych przez szkołę.

5.                  W szkole istnieje możliwość zawierania stosownych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych z winy umyślnej jak i nieumyślnej.

6.                  Szkoła sprawuję indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami:

1)                 z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów– ruchu, słuchu i wzroku, stwarzając możliwość realizacji obowiązku szkolnego poprzez nauczanie indywidualne w integracji z zespołem klasowym;

2)                 szkoła w miarę możliwości organizuje doraźną pomoc materialną uczniom wymagającym takiej pomocy ze względu na warunki rodzinne lub losowe.

7.  Szkoła przestrzega zasady, że przy zwalnianiu ucznia z obecności na zajęciach szkolnych konieczna jest zgoda pisemna rodziców/prawnych opiekunów, a w przypadku choroby, wypadku w trakcie trwania zajęć, uczeń zostaje osobiście odebrany przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nie upoważnione pisemnie lub telefonicznie.  

 

                                                             Inne zadania szkoły

§ 15.

1. Dyrektor szkoły powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu        nauczycielowi zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien     prowadzić swój oddział przez cały cykl nauczania w szkole podstawowej.

 

Sposób wykonywania zadań

§ 16.

1.      Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wybierają program nauczania        lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

2.       Programy nauczania dopuszcza w formie zarządzenia do użytku szkolnego dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3.      Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)      wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4.      Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o:

1)      warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;

2)      warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

5.      Nauczyciel ma prawo realizować własny program lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów.

6.      Nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w zawodach, konkursach przedmiotowych i innych.

7.      Nauczyciel przedmiotu orzeka o konieczności uczęszczania ucznia na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w tych zajęciach.

8.      Organizacja religii lub etyki odbywa się na życzenie rodziców wyrażone oświadczeniem pisemnym. Wycofanie dziecka z  tych zajęć następuje w formie deklaracji pisemnej. Szkoła wówczas musi zapewnić uczniowi w czasie trwania lekcji religii lub etyki opiekę lub zajęcia wychowawcze.

9.      Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.ROZDZIAŁ  III

Organy szkoły

§ 17.

Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły;

2)      Rada pedagogiczna;

3)      Samorząd uczniowski;

4)      Rada rodziców.

 

Dyrektor Szkoły

§ 18.

1.      Szkołą  kieruje dyrektor, który  reprezentuje ją na zewnątrz.

2.      Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Zarządem Stowarzyszenia, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

3.      Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      sprawuje nadzór pedagogiczny;

2)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

4)      dysponuje środkami finansowymi pod nadzorem i kontrolą organu prowadzącego;

5)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom          i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

7)      współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

9)      nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej;

10)  organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

11)  przydziela nagrody i inne wyróżnienia nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły; 

12)  wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom szkoły;

13)  zatrudnia i zwalnia  pracowników szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym;

14)  decyduje o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu;

15)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza szkolny zestaw programów nauczania; 

16)  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz  rady rodziców ustala zestaw podręczników;

17)  na podstawie uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.

 

4.      Dyrektor szkoły odpowiada w szczególności za:

1)      zgodność funkcjonowania szkoły  z przepisami prawa oświatowego i statutem  szkoły;

2)      bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

3)      celowe i zgodne z prawem wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność szkoły;

4)      zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za  bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania;

5)      przestrzeganie statutu szkoły;

6)      ochronę danych osobowych;

7)      za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 

5. W przypadkach nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor szkoły lub inny nauczyciel szkoły, którego wyznacza dyrektor po konsultacji z organem prowadzącym.

 

Rada Pedagogiczna

§ 19.

1.      W szkole działa rada  pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania  i opieki.

2.      Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności i funkcjonuje w szkole według określonych w nim zasad.

3.      Radę pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole bez względu na wymiar czasu pracy. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

5.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno– wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

6.      Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

7.      Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

8.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9.      Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;

4)      ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)      podejmowanie uchwał w sprawie skreślenie ucznia z listy uczniów;

6)      ustalanie sposobu wykorzystania wyniku nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

10.              Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)      projekt planu finansowego szkoły;

3)      wnioski dyrektora szkoły w sprawie przyznania nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

11.  Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  w ust. 9, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

12.  Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany.

13.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

14.  Nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.


Rada Rodziców

§ 20.

1.      W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.      W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa m.in. zasady tworzenia tego organu, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów i nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i przepisami ogólnymi.

4.      Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora  szkoły, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami dotyczącymi  wszystkich spraw szkoły.

5. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3)      opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

6.Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie uchwalenia programu wychowawczego lub programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z rada pedagogiczną.

7.Rada rodziców może gromadzić środki  finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

8. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin pracy rady rodziców.

 

Samorząd Uczniowski

§ 21.

1.      W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

2.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.

4.      Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5.      Do zadań samorządu należy:

1)      rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów
i nauczycieli, wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;

2)      kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków
do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;

3)      przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, spełnianie wobec tych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej;

4)      organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w nauce;

5)      rozstrzyganie sporów między uczniami.

§ 22.

 

 Samorząd uczniowski jest uprawniony do przedstawiania radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi  wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Zasady współdziałania organów szkoły

§ 23.

1.      Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.      Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

3.      Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

4.      Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

5.      Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji, poglądów, porozumienia i współpracy.

 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

§ 24.

1.      Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

1)      wychowawca oddziału- w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danym oddziale a uczniami tego oddziału;

2)      dyrektor  - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt
z uczniami dotyczy wychowawcy oddziału.

2.      Od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do osoby prowadzącej (organu prowadzącego) szkołę.

3.      Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

4.      W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor szkoły.

5.      W przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora szkoły, strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę.

6.      Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

7.      Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1)      postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły;

2)         w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Szkoły

Planowanie pracy szkoły

§ 25.

1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły, opracowany w oparciu o plan nauczania oraz plan finansowy szkoły.

2.    Arkusz organizacyjny szkoły podstawowej zawiera w szczególności:

1)         informację o liczbie pracowników szkoły;

2)         wykaz kwalifikacji zawodowych nauczycieli;

3)         liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący gimnazjum wraz z liczbą uczęszczających na nie uczniów;

4)         liczbę godzin zajęć dydaktyczno – wychowawczych nieujętych w planie finansowym szkoły;

5)      liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

6)      liczbę oddziałów.

 

3.      Dyrektor szkoły, za zgodą Zarządu Stowarzyszenia, może w trakcie roku szkolnego dokonać zmian w arkuszu organizacyjnym szkoły.

4.      Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

5.      W szkole może działać świetlica szkolna dla uczniów , którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdów do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki w szkole.

1)Świetlicę powołuje dyrektor szkoły w oparciu o plan nauczania oraz plan    finansowy szkoły za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.


 

Organizacja roku szkolnego

§ 26.

1.        Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych.

2.        Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza, a uczniowie są klasyfikowani w styczniu (klasyfikacja śródroczna) i w czerwcu ( klasyfikacja roczna).

3.        Dyrektor szkoły może za zgodą organu prowadzącego odwołać zajęcia w całej szkole lub w poszczególnych oddziałach w przypadku:

1)      trudnych warunków atmosferycznych;

2)      poważnych awarii na terenie obiektu;

3)      epidemie chorób wśród dzieci.

4.  Zajęcia odwołane z przyczyn, o których mowa w ust.3 powinny być odpracowane w dogodnym czasie.

5.  Dni w którym odbywa się egzamin zewnętrzny przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania liczby godzin określonych w planie nauczania.

 

Formy działalności dydaktyczno - wychowawczej

§ 27.

1.      Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

1)      obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2)      zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

3)      zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

4)      nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

2.    Do realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z:

1)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)      biblioteki;

3)      gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

4)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

5)      pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

3.        W klasach  I – VIII szkoły podstawowej - godzina lekcyjna trwa 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.        W oddziale 0 na zajęciach edukacji przedszkolnej  obowiązują 60 minutowe jednostki lekcyjne.

5.        W klasach I – III na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej obowiązują 45 minutowe jednostki lekcyjne.

6.        Przerwy międzylekcyjne  trwają od 5 do 20 minut.

7.        Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

8.        Podział na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy.

9.        W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci 6 i 5-letnich oraz 3 i 4-letnich. Oddział funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku minimum 5 godzin dziennie.

10.     Organizację pracy oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole podstawowej określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby wychowanków w oddziale oraz oczekiwań rodziców.

11.    Dzieci powinny być przyprowadzone i odbierane z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz dzieci młodsze objęte wychowaniem przedszkolnym ) osobiście przez rodziców bądź inne osoby przez nieupoważnione (na podstawie pisemnego oświadczenia) zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

12.    Pisemne upoważnienie powinno zawierać nazwę, numer i serię dokumentu tożsamości osoby wskazanej do odbioru dziecka.

13.    Pracownicy szkoły podstawowej odmawiają wydania dziecka osobie, która nie posiada stosownego upoważnienia lub może wzbudzać obawy co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa w drodze ze szkoły podstawowej do domu (np. będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).

14.    Szkoła podstawowa sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, w wyjątkowych sytuacjach może to być upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły podstawowej, do czasu odbioru dziecka przez rodzica lub inną upoważnioną przez nich osobę.

15.    Liczba kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych jest uzależniona od wielkości środków organu prowadzącego przeznaczonych na ten cel w danym roku szkolnym.


 

Kształcenie specjalne

§ 28.

1.        Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2.        Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)      realizację zadań zawartych  w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)      odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

3)      realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)      zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym;

6)      dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

3. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Program, o którym mowa w ust.2. opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

4.        Kształcenie specjalne prowadzone jest w formie nauki w oddziałach ogólnodostępnych i oddziale integracyjnym.

5.        Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 18. rok życia.

6.        Indywidualnym nauczaniem obejmuje się uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 

7.        W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1. § 28., w szkole organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

8.        Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym upośledzenia umysłowego.

9.        Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych.

10.    Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym.

11.    Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

12.    Dyrektor szkoły podstawowej organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.

13.    W oddziale przedszkolnym może być zorganizowany zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

14.    Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.

15.W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

 

1)   nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub;

2)   w przypadku  klas I-III szkoły podstawowej- asystenta lub pomoc nauczyciela z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia  specjalnego.

16.W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i         szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust.15 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo:

1)             nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio   uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

2)             w przypadku klas I-III szkoły podstawowej- asystenta, lub pomoc nauczyciela z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Biblioteka szkolna

§ 29.

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

2.        Organizację i funkcjonowanie biblioteki określa odrębny regulamin opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, a zatwierdzony przez dyrektora.

3.      Szkoła zatrudnia nauczyciela – bibliotekarza w wymiarze godzin określonych możliwościami finansowymi organu prowadzącego.

4.      Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) planowanie pracy biblioteki, składanie sprawozdań z jej pracy oraz analizy czytelnictwa;

2)   prowadzenie pełnej dokumentacji bibliotecznej, w tym księgi inwentarzowej;

3)   prowadzenie kontroli wypożyczeń i sprawozdawczości statystycznej;

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowania  i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

7)   inicjowanie różnych form aktywnej działalności biblioteki na rzecz szkoły;

8)   gromadzenie, katalogowanie, zabezpieczanie i konserwacja księgozbioru;

9)   aktualizowanie literatury fachowej dla pracowników pedagogicznych szkoły.

5.      Biblioteka szkolna współpracuje z innymi okolicznymi bibliotekami, celem wymiany i bogacenia własnego księgozbioru.

 

Praktyki pedagogiczne

§ 30.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na  podstawie pisemnego porozumienia między dyrektorem szkoły a daną placówką.

 

ROZDZIAŁ  V

Bezpieczeństwo i opieka, profilaktyka

§ 31.

1.      Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych. 

2.      Uczniom nie wolno oddalać się poza teren szkoły pod rygorem ukarania.

3.      Dzieci do lat 7 powinny być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.

4.      Obowiązkiem każdego ucznia jest zgłaszanie wszelkich problemów zdrowotnych do wychowawcy lub nauczyciela dyżurującego, który udziela uczniom pierwszej pomocy.

5.                  W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywa się

      lekarza i powiadamia rodziców.

6.      Rodzice mają obowiązek zgłaszać wychowawcy choroby dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.

7.    Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zobowiązani są do informowania dyrektora szkoły o zauważonych zagrożeniach i do zabezpieczenia uczniów przed nimi  zgodnie z zasadami bhp.

 

Opieka pedagogiczna

§ 32.

1.      Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:

1)      z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:

a)      zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe,  poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,

b)      zajęcia nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia organizowane przez szkołę oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła wiedzy i zainteresowań, itp.),

c)      zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w pkt.1a i pkt.1b, płatne przez rodziców (inne organizacje lub stowarzyszenia),

uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia;

2)      pracownicy, o których mowa w pkt. 1c są zobowiązani do:

a)      przestrzegania zasad bezpieczeństwa  uczniów  na prowadzonych przez siebie  zajęciach,

b)      do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia,

c)      samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu dyrektorowi szkoły,

d)     kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłoczne reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym właściwego wychowawcy, który powiadamia o fakcie rodziców (prawnych opiekunów),

e)      pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu opracowanego przez dyrekcję szkoły,

f)       wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;

3)      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (informatyka) opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów;

4)      nauczyciel prowadzący zajęcia na terenie hali sportowej, szkoły,  boiska,  oraz placu zabaw zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego z regulaminami tych obiektów;

5)      w hali sportowej i na boisku lub placu zabaw nauczyciel prowadzący zajęcia:

a)      sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć,

b)      dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,

c)      dostosowuje wymagania i formę do możliwości fizycznych uczniów,

d)     asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządzie,

e)      nie wydaje uczniom przed zajęciami sprzętu sportowego.

Dyżury nauczycieli

§ 33.

1.      Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora szkoły harmonogramu.

2.      Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela.

3.                  Dyżury rozpoczynają się 45 minut przed zajęciami i trwają do opuszczenia

     przez uczniów szkoły.

4.      W czasie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych obowiązki właściwe dla nauczyciela dyżurnego pełni nauczyciel prowadzący dane zajęcia.

5.      Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć pozalekcyjnych obejmuje czas od chwili przyjścia uczniów na zajęcia do chwili opuszczenia przez uczniów szkoły po zajęciach.

6.      Dyżur musi być pełniony aktywnie, nauczyciele dyżurni mają obowiązek zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów.

7.      W razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

8.      W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel dyżurujący zawiadamia dyrektora szkoły.

9.      Dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku odpowiednie służby ratownictwa medycznego oraz rodziców.

 

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi

§ 34.

Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi obowiązek szkolny w szkole poprzez:

1)      tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności szkolnej;

2)      tworzenie właściwych warunków nauki tym uczniom w zależności od ich stanu zdrowia poprzez zapewnienie szczególnej opieki pedagogicznej;

3)      tworzenie warunków, w miarę możliwości finansowych, do rehabilitacji uczniów niepełnosprawnych;

4)      ścisłą współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia, w miarę możliwości finansowych, optymalnych warunków nauki ucznia z zaburzeniami bądź uszkodzeniami narządów: ruchu, słuchu lub wzroku;

5) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu.

Profilaktyka

§ 35.

1.      Szkoła rozwija działania wychowawcze i zapobiegawcze wśród uczniów i ich rodziców.

2.      Działalność wychowawcza i zapobiegawcza w szkole polega na:

1)      systematycznym rozpoznawaniu i diagnozowaniu zagrożeń związanych z uzależnieniem;

2)      informowaniu o uzależnieniach i ich skutkach;

3)      współpracy z rodzicami dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

4)      poradnictwie w zakresie zapobiegania uzależnieniom;

5)      przygotowaniu nauczycieli i osób zajmujących się wychowywaniem uczniów do przeciwdziałania uzależnieniom;

 

 

 

3.      Formy realizowania programów profilaktycznych:

1)      godziny wychowawcze;

2)      zajęcia pozalekcyjne;

3)      zajęcia edukacyjne w ramach:

a)      przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom.

4.      Działalność informacyjna obejmuje upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli informacji na temat:

1)      szkodliwości środków odurzających lub substancji psychotropowych i psychoaktywnych, których używanie łączy się z zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia oraz może prowadzić do uzależnień;

2)      dostępnych form pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem;

3)      możliwości rozwiązywania problemów powodujących powstawanie uzależnień.

5.      Organ prowadzący szkołę wspiera szkołę w realizowaniu działań wychowawczych i zapobiegawczych.

6.      Poradnictwo w zakresie zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających i substancji psychotropowych, i psychoaktywnych polega na udzielaniu porad i konsultacji dotyczących:

1)      potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń i możliwości przeciwdziałania uzależnieniom;

2)      rozwiązywania problemów związanych z używaniem tych substancji.

7.      Szkoła ma obowiązek powiadomić rodziców i policję, gdy uczniowie używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje odurzające.

 

§ 36.

1.      Zasady udzielania uczniom pierwszej i pomocy i procedury postępowania w razie zaistnienia wypadku z udziałem uczniów określają odrębne przepisy.

2.      Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych określają odrębne przepisy.

3.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do zapoznania się z powyższymi zasadami.

 

ROZDZIAŁ VI

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 37.

1.      W szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi.

2.        Pracownicy pedagogiczni szkoły to: dyrektor szkoły, nauczyciele.

3.      Zasady zatrudniania pracowników szkoły regulują odrębne przepisy.

 

Prawa i obowiązki nauczyciela

§ 38.

1.      Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2.      Do zadań nauczyciela należy w szczególności:

1)      efektywna realizacja programu kształcenia, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w placówce programem tj. Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;

2)      sporządzenie planu dydaktycznego z przedmiotu nauczanego w danym oddziale i przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły;

3)      sprawdzanie na początku każdych zajęć edukacyjnych obecności uczniów
i odnotowywanie  nieobecności;

4)      rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć lekcyjnych, zgodnie
z zasadami współczesnej dydaktyki;

5)      prawidłowa realizacja podstawy programowej i dążenie do osiągnięcia w tym zakresie jak najlepszych  wyników;

 

6)      tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej;

7)      indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności
w  nauce;

8)      kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu szkoły, rodziny, środowiska i kraju;

9)      upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej;

10)  systematyczna współpraca z domem rodzinnym uczniów;

11)  zachowanie bezstronności w ocenie uczniów, systematyczna ocena wiadomości i umiejętności ucznia;

12)  udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy
w przygotowaniu się do sprawdzianów, konkursów przedmiotowych itp.;

13)  prowadzenie klasy – pracowni przedmiotowej, przejawianie troski o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych i opiekuńczych, troska o wystrój i estetykę klasy;

14)  współpraca z wychowawcami oddziałów oraz organizacjami młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły;

15)  aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

16)  prowadzenie ustalonej odrębnymi przepisami dokumentacji pracy związanej
z realizacją zadań dydaktyczno – wychowawczych lub wychowawczo – opiekuńczych;

17)  doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez:

a)      udział w konferencjach metodycznych,

b)      kształcenie podyplomowe lub kontynuowanie studiów zaocznych;

18)  prowadzenie (zleconego przez dyrektora) wychowawstwa oddziału;

19)  opieka wychowawcza w czasie wycieczek szkolnych oraz w czasie imprez i konkursów organizowanych w dni wolne od pracy nauczyciela;

20)  prowadzenie dokumentacji dodatkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;

21)  pełnienie obowiązków podczas dyżurów w szkole wg harmonogramu dyżurów;

22)  wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły a wynikających z organizacji pracy szkoły;                           

23)  dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 39.

Prawa nauczycieli przedstawiają się następująco:

1)      nauczyciel decyduje o wyborze metod, form organizacyjnych, podręczników
i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;

2)      w przypadku prowadzenia koła przedmiotowego, koła zainteresowań lub innych zajęć pozalekcyjnych, decyduje o doborze treści programowych;

3)      ustala ocenę  bieżącą, śródroczną  i roczną  postępów swoich uczniów, zgodnie z kryteriami zawartymi  w  wewnątrzszkolnym systemie oceniania;

4)      wnioskuje w sprawie nagród  i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

5)      czynnie uczestniczy w opiniowaniu spraw istotnych dla życia szkoły;

6)      ma prawo do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 40.

1.      Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za:

1)      poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;

2)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;

3)      nieprzestrzeganie dyscypliny pracy;

4)      nieprzestrzeganie statutu szkoły i innych regulaminów pracy;

5)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;

6)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub w wypadku pożaru,

2.      Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe.

 

Zespoły nauczycielskie

     § 41.

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

3.      Cele i zadania zespołu obejmują w szczególności:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;

2)      podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń;

3)      poszerzanie i  aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.;

4)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru dydaktycznego;

5)      organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;

6)      opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.

4.      Ustala się, iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy                                 spotkania zespołu.

 Nauczyciel wychowawca

§ 42.

1.      Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu       z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.

2.      Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wskazane jest, aby wychowawca opiekował  się danym oddziałem przez cały etap edukacyjny.

3.      Dyrektor szkoły może zmienić nauczyciela wychowawcę w przypadku:

1)      przeniesienia nauczyciela;

2)      długotrwałej nieobecności;

3)      braku efektów pracy wychowawczej.

4.        Wychowawca winien uwzględnić w swojej pracy koncepcję programu wychowawczego  i programu profilaktyki szkoły.

5.        Wychowawca oddziału w szczególności:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2)      planuje i organizuje, wspólnie z uczniami i ich rodzicami, rożne formy życia zespołowego;

3)      ustala treści i formy lekcji wychowawczych w oparciu o program wychowawczy szkoły;

4)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale;

5)      utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;

6)      informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dzieci na wywiadówkach i podczas spotkań indywidualnych;

7)      odpowiednio współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

6.    Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, a w szczególności prowadzi dokumentację przebiegu nauczania i opieki nad uczniami.

7.    Wychowawca jest odpowiedzialny za zapoznanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) z prawem szkolnym.

8.    Wychowawca jest zobowiązany do organizowania spotkań z rodzicami w formie zebrań nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz spotkań indywidualnych w miarę zaistniałych potrzeb.

 

§ 43.

1.Wychowawca oddziału przedszkolnego jest zobowiązany do przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Diagnozą przedszkolną objęte są dzieci 6 letnie, na prośbę rodzica/opiekuna również 5 letnie.

 Pracownicy niepedagogiczni

§ 44.

1.      W szkole, za zgodą organu prowadzącego, mogą być tworzone następujące stanowiska niepedagogiczne:

1)      sekretarz szkoły;

2)      pracownicy obsługi

3)      konserwator, palacz

2.      Obowiązki w/w pracowników wymienionych określa dyrektor szkoły w zakresach obowiązków dołączonych do akt pracownika.

3.      Ilość etatów na w/w stanowiska określa się na każdy  rok szkolny
w arkuszu organizacyjnym szkoły.

4.      Prawa pracownika:

1)      pracownik ma prawo do wynagradzania zgodnie z regulaminem wynagradzania  i premiowania;

2)      pracownika chronią przepisy Kodeksu Pracy.

 

ROZDZIAŁ  VII

Uczniowie

Prawa i obowiązki ucznia

§ 45.

1.      Uczeń ma prawo do:

1)      zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

2)      właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

3)      opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)      życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;

5)      rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

6)      korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;

7)      przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

8)      przedstawiania wychowawcy oddziału, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,

9)      poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

10)  jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;

11)  organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

12)  uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

13)  reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach
i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

14)  bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN;

15)  korzystać z telefonu komórkowego w szkole tylko za zgodą nauczyciela dyżurnego lub wychowawcy oddziału.

 

2.      Uczeń ma obowiązek:

1)      przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach;

2)      systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

3)      przygotowywania się do zajęć, wykonywania pracy domowej zadanej przez nauczyciela,

4)      przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły i osób dorosłych;

5)      wykonywania poleceń wydawanych przez wszystkich nauczycieli;

6)      dostosowania się do organizacji nauki w szkole: uczniom zabrania się biegania po korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, samowolnego oddalania się z budynku szkoły;

7)      dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

8)      troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; uczeń ma obowiązek przynoszenia obuwia zmiennego (wyłącznie miękkiego i tekstylnego); 

9)      uczniom zabrania się pozostawiania w szatni przedmiotów wartościowych i pieniędzy;

10)  przychodzić do szkoły nie wcześniej niż 15 minut przed swoimi zajęciami, a opuścić budynek szkoły 15 minut po ostatnim swoim zajęciu. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów zajęć, chyba, że z przyczyn organizacyjnych zostanie ustalone inaczej;

11)  opuszczania sal lekcyjnych podczas przerw, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej;

12)  przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach, sali gimnastycznej;

13)  noszenia stroju galowego w przypadku uroczystości szkolnych;

14)  nieużywania  na terenie szkoły wszelkich urządzeń multimedialnych rejestrujących obraz i dźwięk bez zgody nauczyciela.

15)  regularnie uczestniczyć w zajęciach i dbać o usprawiedliwianie nieobecności:

a)      nieobecność w szkole powinna najpóźniej w ciągu 7 dni zostać usprawiedliwiona,

b)      dopuszczalnymi formami usprawiedliwień nieobecności są:

-         zwolnienia lekarskie,

-         inne zaświadczenia urzędowe,

-         pisemne lub ustne  usprawiedliwienia rodziców lub prawnych opiekunów;

16)  uczeń ma obowiązek uzupełniania braków lekcji i zadań domowych, w których nie uczestniczył;

17)  właściwie i kulturalnie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów:

a)      niekulturalne zachowanie się i brak szacunku powodować będzie wyciąganie konsekwencji zgodnie z karami wymienionymi w niniejszym statucie;

18)  ponadto:

a)      dbać o higienę osobistą, schludny ubiór i fryzurę (zabrania się malowania paznokci kolorowym lakierem, farbowania włosów oraz makijażu),

b)      dbać o czystość mowy ojczystej, nie używać wulgaryzmów,

c)      stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać wszelkim przejawom agresji i brutalności,

d)     nie palić papierosów,

e)      nie pić alkoholu,

f)       nie używać środków odurzających i używek,

g)      zabrania się używania telefonów komórkowych oraz wszystkich urządzeń elektronicznych (tj. mp3, mp4, dyktafonu, odtwarzacza CD, itp.) oraz fotografowania i nagrywania na terenie szkoły zarówno w budynku, jak i na zewnątrz bez zgody nauczyciela.


Nagrody

§ 46.

1.      Uczeń może być nagradzany za wyróżniające wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, dobre lokaty w konkursach i olimpiadach, osiągnięcia sportowe i aktywną pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska w następujących formach:

1)      pochwała wychowawcy wobec klasy;

2)      wyróżnienie przez dyrektora  szkoły  na apelu;

3)      przyznanie nagrody rzeczowej: dyplomu, książki, stypendium itp.;

4)      wystosowanie przez dyrektora szkoły listu pochwalnego do rodziców (opiekunów).

2.      Nagrody finansowane są z budżetu organu prowadzącego, rady rodziców. Mogą być również finansowane przez sponsorów.

Kary

§ 47.

1.      W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów.

2.        Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu.

3.      Stosuje się następujące rodzaje kar:

1)      ustne upomnienie wychowawcy wobec oddziału;

2)      nagana wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

3)      ustne upomnienie dyrektora szkoły;

4)      nagana dyrektora szkoły z wpisem do dokumentacji szkolnej i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

5)        zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

4.    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły po zasięgnięciu pisemnej opinii samorządu uczniowskiego, może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczniów, gdy ten:

1)      w sposób ciągły łamał  przepisy statutu, a podejmowane przez szkołę działania i zastosowane środki dyscyplinujące nie przyniosły żadnych efektów;

2)      dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw;

3)      rozprowadzał lub używał środki odurzające (papierosy, narkotyki, alkohol itp);

4)      stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych;

5)      odnosił się wulgarnie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, obrażając ich godność osobistą;

6)      stosował przemoc wobec nauczycieli, pracowników obsługi i innych uczniów;

7)      dopuścił się wykroczenia zagrażającego życiu lub zdrowiu członków społeczności szkolnej;

8)      dopuścił się dewastacji mienia szkolnego lub prywatnego innego ucznia;

9)      demoralizował innych uczniów;

10)  popełniał fałszerstwa w dokumentacji szkolnej (np. podrabianie podpisów, dopisywanie lub zmienianie ocen);

11)  notorycznie, samowolne opuszczał szkołę podczas przerw lub zajęć lekcyjnych;

12)  wagarował (okres nieobecności nieusprawiedliwionej wynosi 50 godzin i więcej w półroczu).

5.    O planowanym skreśleniu ucznia dyrektor informuje rodziców i dyrektora szkoły, do obwodu której należy uczeń.

6.    Podstawą podjęcia decyzji przez dyrektora musi być uchwała Rady Pedagogicznej;

7.    W trakcie postępowania mającego na celu skreślenie ucznia z listy uczniów, dyrektor szkoły, zgodnie z zapisem art.39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu;

8.    Po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną, po zaciągnięciu opinii samorządu uczniowskiego oraz po analizie zgromadzonej dokumentacji , dyrektor szkoły podejmuje stosowną decyzję;

9.    W treści decyzji musi znaleźć się pouczenie o prawie strony do dowołania;

10.              Decyzję dostarcza się rodzicom/prawnym opiekunom ucznia;

11.              Po wydaniu decyzji uczeń ma prawo chodzić do szkoły, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

12.              Od decyzji dyrektora przysługuje uczniowi odwołania do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej wydania za pośrednictwem dyrektora szkoły.

 

§ 48.

Od każdej wymierzonej kary wymienionej w §47 ust. 3 uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni.


ROZDZIAŁ  VIII

 

Rodzice

Współpraca szkoły i rodziców

§ 49.

1.      Spotkania klasowe nauczycieli i wychowawców z rodzicami zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok szkolny.

2.      Spotkania indywidualne nauczycieli z rodzicami w ramach konsultacji w ciągu tygodnia     według harmonogramu przyjęć rodziców na dany rok szkolny.

3.      Spotkania indywidualne i zbiorowe wynikające z bieżącej pracy szkoły.

4.      Pedagogizację rodziców prowadzoną przez wychowawców lub zaproszone osoby

z zewnątrz.

5.      Indywidualne i zbiorowe spotkania rodziców z dyrektorem.

6.      Współpraca w przygotowaniu i udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych.

7.      Pisemne informowanie rodziców o wynikach kształcenia i zachowania ucznia:

1)      informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną oraz oceną naganną zachowania na 30 dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

2)      informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na  2 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

3)      informacja o ustalonych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie zachowania na 7 dni przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;

4)      wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodzicami poprzez dzienniczek ucznia oraz

telefonicznie;

5)      zaproszenie rodziców do szkoły celem rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych.


 

Prawa i obowiązki rodziców

§ 50.

1. Rodzice mają prawo do:

1)      zapoznania ze statutem gimnazjum, programem wychowawczym i profilaktyki;

2)      w szczególności zapoznania z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty, innych regulaminów określających zasady pracy szkoły;

3)      uzyskania informacji na temat wybranych programów nauczania, wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych i kryteriów ustalania oceny zachowania;

4)      pełnej informacji na temat wyników kształcenia, przyczyn niepowodzeń i trudności w nauce;

5)      uzyskania pomocy w sprawach wychowania i dalszej edukacji dziecka;

6)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania ucznia;

7)      znajomości zamierzeń i zadań dydaktyczno-wychowawczych klasy i szkoły;

8)      poradnictwa w sprawach wychowawczych oraz wyboru dalszego kształcenia dla uczniów;

9)      wyrażania opinii na temat programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w gimnazjum i danym oddziale;

10)  wyrażania i przekazywania dyrektorowi opinii, uwag i wniosków na temat pracy szkoły;

11)  wnioskowanie o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;

12)  występowanie z wnioskiem o indywidualny tok nauczania lub indywidualny program

nauczania;

13)  występowanie z wnioskiem o umożliwienie poprawy ustalonej oceny końcoworocznej

(śródrocznej) z zajęć edukacyjnych;

14)  występowanie z wnioskiem o ponowne ustalenie oceny zachowania;

15)  uzyskanie pomocy poradni psychologiczno- pedagogicznej w przypadku stwierdzenia dysfunkcji rozwojowych u dziecka.

 

§ 51.

1.      Za wychowanie i rozwój dziecka główną odpowiedzialność ponoszą rodzice.

2.      Ponadto mają obowiązek:

1)      dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)      zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;

3)      stworzyć dziecku warunki umożliwiające przygotowanie do zajęć;

4)      zadbać o estetyczny i stosowny wygląd dziecka;

5)      rodzice ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie szkoły przez ich dzieci;

6)      przekazywania istotnych informacji dotyczących zdrowia dziecka, mających wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo w szkole;

7)      informowanie szkoły o dłuższych nieobecnościach spowodowanych chorobą ucznia;

8)      współpracy z wychowawcą oddziału i uczestnictwa w zebraniach klasowych;

9)      zainteresowania postępami w nauce i zachowaniem dziecka w szkole.

 

ROZDZIAŁ IX

Obowiązek szkolny

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły

§ 52.

1.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 7 lat. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej, o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w klasie pierwszej.

2.      Rodzice mogą zapisać do klasy pierwszej dziecko 6-letnie, które nie uczęszczało do przedszkola – muszą jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia przez dziecko nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

           3.  Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można   

               odroczyć obowiązek szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, 

               w którym dziecko kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko kontynuuje przygotowanie

               przedszkolne.

            4.Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły oraz odroczenie obowiązku szkolnego      realizowane jest zgodnie z zasadami ustawy o systemie oświaty.

 

§ 53.

1.      O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje dyrektor szkoły na podstawie kolejności zgłoszeń.

2.    Liczbę wolnych miejsc ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonej przez osobę organ prowadzący organizacji szkoły na dany rok szkolny.

3.    Informację o kryterium przyjmowania do szkoły uczniów wymienionym w ust.1 oraz terminie składania podań w tym zakresie dyrektor przedstawia na stronie internetowej szkoły oraz w innych formach do końca lutego każdego roku.  

 

Oddział Przedszkolny

§ 54.

1.      Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gołkowie 26.

2.      Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 6 lat.

3.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat , nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 9 lat.

4.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku – musi jednak wykazywać pełną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.

5.      Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego następuje na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów w miarę posiadanych wolnych miejsc , przy czym pierwszeństwo posiadają dzieci objęte obowiązkiem szkolnym.

6.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi do 25.

7.      Na wniosek Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej i zgodą Organu Prowadzącego liczba może zostać zwiększona nie więcej niż 2 dzieci.

 

8.      W uzasadnionych przypadkach w oddziale przedszkolnym za zgodą Organu Prowadzącego można dodatkowo zostać zatrudniona pomoc nauczyciela lub asystenta nauczyciela, którzy wspierają nauczyciela prowadzącego w zajęciach wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

9.      W przypadku grupy młodszej tj. dzieci 3 i 4 letnich nie objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym możliwe jest wprowadzenie miesięcznej opłaty tytułem czesnego na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci w oddziale przedszkolnym. Wysokość miesięcznej opłaty zależy od wielkości grupy i kondycji finansowej Organu Prowadzącego.

10.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

11.  Szkoła prowadzi rekrutację do oddziału przedszkolnego w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  

12.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym jest mowa w ust.1 zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego i zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

§ 55.

1.      Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego następuje na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub opiekunów dziecka, nieodpłatnie w miarę posiadania wolnych miejsc.

2.      Na realizację podstawy programowej w oddziale przedszkolnym przeznacza się nie mniej niż 5 godz. dziennie, przy czym:

1)      co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)      co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych-1/4) dzieci spędzają na placu zabaw, na boisku, na spacerach itp.;

3)      najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowawcy przedszkolnego;

4)      pozostały czas-2/5 – nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

§ 56.

1. Uczniom niepełnosprawnym można wydłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok na wniosek lub za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

1) Wydłużenie okresu nauki następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Fakt ten odnotowuje się w arkuszu ocen. Wydłużenie okresu edukacji winno być uzasadnione.

2) Uczeń nie otrzymuje świadectwa promocyjnego, tylko zaświadczenie (dyplom) o uczęszczaniu do szkoły w danym roku szkolnym. 

 

ROZDZIAŁ X

Tradycja i ceremoniał szkolny

§ 57.

Jako tradycję szkolną przyjmuje się organizowanie:

1)      powitanie uczniów klasy „0”;

2)      ślubowanie uczniów klasy pierwszej;

3)      Dzień Edukacji Narodowej;

4)      Święto Pluszowego Misia (w oddziale przedszkolnym);

5)       andrzejki;

6)      Mikołaj – impreza środowiskowa;

7)      wigilia, jasełka;

8)      Dzień Babci i Dziadka;

9)      zabawa karnawałowa;

10)  powitanie wiosny;

11)  Dzień Matki;

12)  Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego;

13)  zajęcia otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców;

14)  pożegnanie absolwentów szkoły podstawowej.


ROZDZIAŁ XI

Szkolny wolontariat

§ 58.

1.      Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania  w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

§ 59.

 

a)      Uczeń - wolontariusz.

b)      do grona wolontariuszy może dołączyć każdy uczeń na dowolnym etapie edukacyjnym powyżej 13 roku życia;

c)      jeśli uczniowie są wolontariuszami w ramach zajęć dodatkowych w szkole
i działają pod stałą opieką nauczyciela, nie jest wymagane zawieranie porozumień.

§ 60.

1. Główne cele wolontariatu:

a) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;

b) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

c) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego
i środowiska naturalnego;

d) włączanie młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy;

e) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

f) promocja idei wolontariatu w szkole.

 

§ 61.

 

1. Działania z zakresu wolontariatu realizuje samorząd uczniowski.

2.      Sposoby działania samorządu uczniowskiego w ramach realizacji celów wolontariatu:

a)      koordynacja zadań wolontariatu;

b)      opiniowanie propozycji działań zgłoszonych do realizacji;

c)      dostosowanie regulaminu samorządu uczniowskiego;

d)     rozpoznawanie  (diagnozowanie) konkretnych potrzeb występujących
w środowisku szkolnym;

e)      mobilizowanie uczniów oraz społeczności lokalnej do twórczego działania na rzecz wolontariatu;

f)       organizowanie i udzielanie różnych form wsparcia dla osób potrzebujących, instytucji czy środowiska;

g)      promocja wolontariatu w szkole i poza nią;

h)      omawianie doświadczeń dotyczących działalności w wolontariacie;

i)        integracja środowiska szkolnego kształtowanie obywatelskiej postawy odpowiedzialności za szkołę, społeczność lokalną i ojczyznę.

 

 

3.      Korzyści:

a)      uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby społeczne;

b)      uczy realizować potrzeby ludzkie z poszanowaniem drugiego człowieka;

c)      pomaga rozwijać i kształtować osobowość, ucząc żyć według uniwersalnych wartości;

d)     zachęca swoich członków do rzetelnej nauki, a także pomaga w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności;

e)      promuje życie wolne od nałogów i uczy radzić sobie w trudnych sytuacjach;

f)       rozwija w wolontariuszach zmysł estetyki dzięki działalności kulturalnej.


§ 62.

1.Obowiązki szkoły wobec wolontariuszy:

a)  organizacja wolontariatu została określona w statucie szkoły i znana jest każdemu wolontariuszowi;

b) działania w ramach wolontariatu nie mogą wiązać się z obowiązkiem ponoszenia kosztów przez wolontariuszy;

c) rodzice muszą wyrazić zgodę na udział, aktywność swoich niepełnoletnich dzieci w wolontariacie szkolnym;

d) rada pedagogiczna może uwzględnić zaangażowanie w wolontariat jako kryterium przy ocenie zachowania ucznia;

e) szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły;

f) opiekę nad wolontariatem sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego.

 

§ 63.

1.Opiekun wolontariatu:

a) rozumie ideę wolontariatu, jest aktywny i nastawiony społecznie, łatwo nawiązuje i utrzymuje relacje z innymi ludźmi oraz, przede wszystkim, angażuje się w wolontariat dobrowolnie, poświęcając swój czas i energię;

b) staje się autorytetem dla wolontariuszy, koordynuje działania poszczególnych osób i całej grupy;

c) regularnie spotyka się wolontariuszami, żeby dzielić się doświadczeniami, wspierać ich, zbierać informacje o problemach oraz sukcesach w ich działalności;

d) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo podopiecznych;

e) jego działania mogą być wspierane przez rodziców uczniów i zaangażowanie
w wolontariat szkolny.

 

§ 64.

1.Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

a)      funkcjonowanie wolontariatu szkolnego może być wspierane przez organizacje pozarządowe;

b)      w szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza;

c)      podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszeni lub inną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

 

 

ROZDZIAŁ XII

Postanowienia końcowe

§ 65.

1.      W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród uczniów oraz rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z zastrzeżeniem ust. 3.

2.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust.  1, wyraża osoba prowadząca (organ prowadzący) po uprzednim uzgodnieniu warunków działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

3.      W szkole nie mogą działać partie i organizacje polityczne.  

§ 66.

1.      W okresie pomiędzy posiedzeniami rady pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych w formie pisemnych zarządzeń, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim lub w sekretariacie szkoły.

2.      Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

§ 67.

1.      Zmiany w niniejszym statucie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

2.      Rada pedagogiczna, rada rodziców oraz samorząd uczniowski wnioskują do Zarządu Stowarzyszenia o dokonanie zmian w statucie po podjęciu stosownej uchwały.

§ 68.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 69.

1.      Szkoła może posiadać własny sztandar, godło i ceremoniał szkoły.

2.      Tablica szkoły nosi nazwę: „ Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gołkowie”.   

§ 70.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 71.

1.        Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd stowarzyszenia.

2.        Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU

1.      Wewnątrzszkolny System Oceniania.

2.      Regulamin dyżurów nauczycieli.